Ett Europa för medborgarna: Strukturellt stöd till europeiska tankesmedjor och medborgarorganisationer. Sista ansökningsdag är den

Päättyy:18.10.2017

Strukturellt stöd till europeiska tankesmedjor och organisationer i det civila samhället på europeisk nivå

Syftet med den här ansökningen att lämna förslag är att välja organisationer som arbetar med europeiskt uppsökande arbete som genom sin permanenta, ordinarie och regelbundna verksamhet gör en konkret insats för målen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”.

Utvalda organisationer kommer att få strukturellt stöd, som kallas administrationsbidrag. Administrationsbidragen kommer att medfinansiera de driftskostnader som gör det möjligt för en organisation att fungera självständigt och att genomföra en rad verksamheter inom programmets mål. Organisationer som erhåller administrationsbidrag bör säkerställa maximal synlighet för bredast möjliga publik genom den verksamhet och informationsspridningsplan de förutser. Uppsökande arbete på regional och lokal nivå, liksom gentemot ungdomar, uppmuntras särskilt.

Stöd beviljas organisationer i form av rampartnerskap för tre år (2018–2020) enligt denna inbjudan att lämna förslag. Rampartnerskap är samarbetsmekanismer som upprättas mellan en viss organisation och Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur. Enligt dessa rampartnerskap kommer årliga administrationsbidrag att beviljas varje år, på grundval av årliga arbetsprogram som ska lämnas in av organisationen.

Vem kan söka?

Organisationskategorier

För att komma i fråga för rampartnerskap måste organisationerna tillhöra någon av följande kategorier:
A. Organisationer i det civila samhället för ”Europeisk hågkomst” (programområde 1);
B. Organisationer i det civila samhället som arbetar på europeisk nivå (programområde 2);
C. Europeiska tankesmedjor (programområde 1 eller 2);
D. Plattformar för alleuropeiska organisationer (programområde 2).

Inbjudan är öppen för följande organisationer:

a) Icke-vinstdrivande organisationer;
b) Organisationer som spelar en aktiv roll inom området europeiskt medborgarskap i enlighet med vad som anges i dess stadgar eller uppdragsbeskrivning och hör till en av de kategorier som nämns ovan;
c) Organisationer som är lagligen etablerade och varit juridisk person i minst fyra år (senast den 1 november 2017) i ett land som kan komma i fråga;
d) Organisationer som säkerställer gränsöverskridande verksamhetslänkar till flera länder och når ut till lokal och regional publik;
e) Organisationer som utövar sin verksamhet i länder som kan komma i fråga med följande geografiska täckning:

  • Organisationer i det civila samhället för ”Europeisk hågkomst” (kategori A) och organisationer i det civila samhället på europeisk nivå (kategori B) måste ha medlemmar eller verksamhet i minst tolv länder som kan komma i fråga.
  • Plattformar för alleuropeiska organisationer (kategori D) måste ha minst 20 paraplymedlemsorganisationer som säkerställer närvaro i alla EU-medlemsstater.

Ytterligare information om ansökningsprocessen

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen

Ett Europa för medborgarna -kontaktpunkten, ledande sakkunnig Mauri Uusilehto (telefon 0295 338 520, e-postadressen har följande form: fornamn.efternamn(at)oph.fi)