Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.10.2017

Elinikäinen ohjaus ja digitalisaatio Euroopassa

Ajasta ja paikasta riippumattomat sähköiset palvelut ovat jo tulleet osaksi ohjaus- ja neuvontatyön arkea Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Ne tarjoavat kansalaisille uusia mahdollisuuksia käyttää palveluita silloin, kun heille parhaiten sopii. Asiakaslähtöisyys ja tarkoituksenmukaisuus ovat avaintekijöitä sähköisten palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Monikanavaisesti tarjoattavien palveluiden yhteensopivuus ja helppokäyttöisyys on edellytys sille, että asiakkaat voivat onnistuneesti räätälöidä itselleen sopivan palvelukokonaisuuden.

Digitalisaation haaste ohjauspalveluille

Syyskuussa pidetyssä Viron EU-puheenjohtajuuskauden konferenssissa Tallinnassa keskityttiin yli 200 ohjausalan eurooppalaisen asiantuntijan voimin keskustelemaan digitalisaation mahdollisuuksista, uhista ja riskeistä ohjauspalvelutarjonnassa. Tällä hetkellä Euroopan maat ovat hyvin eri kehitysvaiheessa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden sähköistämisessä. Osassa maita kansallisen tason poliittiset ja strategiset linjaukset tukevat digitaalisen palvelutarjonnan määrätietoista kehittämistä, kun sen sijaan joissain maissa vasta havahdutaan siihen tosiasiaan, että palveluiden sähköistäminen on välttämätöntä.

Konferenssissa keskusteltiin kriittisesti myös sitä, millaista osaamista ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisilta vaaditaan, jotta asiakkaat saavat ongelmitta tarvitsemansa palvelut sähköisesti. Yhtä mieltä oltiin siitä, että perus- ja täydennyskoulutuksen pitää antaa ohjaajille hyvät ja monipuoliset valmiudet toimia digitaalisessa palveluympäristössä. Ohjaajakunnassa on havaittavissa suurta vaihtelua maiden sisällä ja niiden välillä siinä, millä tasolla ohjaajien sähköisten ohjaustyökalujen käyttötaidot ovat.

Asiakkaiden väliset erot ovat myös suuret, eikä heistä kaikilla ole riittäviä tietoteknisiä valmiuksia käyttää heille tarkoitettuja palveluita verkossa tai muissa sähköisissä välineissä. Tämä on luonnollisesti iso haaste palveluiden tarjoajille, joiden tavoitteena on varmistaa se, että asiakkaat saavat haluamansa informaation ja ohjauksellisen tuen sähköisesti vaikeuksitta.

Työmarkkinatietous osana ohjausta

Viron EU-konferenssissa oli useita asiantuntijapuheenvuoroja verkossa tarjottavasta työmarkkinatietoudesta ja siitä, millaista sen tulisi olla ja miten se tulisi esittää, jotta se mahdollisimman tehokkaasti tukisi ohjaajien päivittäistä kasvotusten ja sähköisesti tapahtuvaa asiakasneuvontaa. Yleinen näkemys oli, että työmarkkinatietoutta on suhteellisen paljon tarjolla, mutta se on pirstaleista ja siksi sen käytettävyys ohjaustyössä ei ole alkuunkaan optimaalista.

Euroopan unionin agendalla on lisätä koulutetun työvoiman liikkuvuutta jäsenmaiden välillä. Sen vuoksi eri maiden työmarkkinoita koskevat (mm. toimiala- ja ammattikohtaiset) tiedot pitäisi verkossa saada helpommin ymmärrettävään ja ohjaajien asiakastyötä paremmin palvelevaan muotoon. On selvää, että tähän tavoitetilaan pääseminen edellyttää vuosia kestävää kehittämis- ja yhteistyötä EU-jäsenmaiden välillä.

Ohjauksen ammattilaisia ja ohjauspalveluita käyttävää asiakaskuntaa pitäisi aiempaa enemmän ottaa mukaan suunnittelemaan sitä, minkä sisältöistä ja missä muodossa tarjottua työmarkkinatietoutta oikeasti tarvitaan. Tiedon vaivaton saatavuus, sujuva käytettävyys, selkeys ja ymmärrettävyys ovat olennaisia asioita, jotta ohjaaja voi onnistua omassa työssään ja asiakas kyetä tekemään itsensä kannalta järkeviä päätöksiä koulutus- ja urapolullaan.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance

Kuva: Pilar Cabello, Espanja

EU-puheenjohtajuuskauden konferenssin suositukset ja johtopäätökset (englanniksi):

Conclusions of the Estonian EU Presidency conference on lifelong guidance policy and practice (Tallinn, 27-28 September 2017)