Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

17.07.2018

Ohjaustyön ammattilaiset odottavat Opetushallitukselta ennakoivaa tiedottamista ja alueellisia koulutuksia

Ohjaustyön ammattilaiset opetus- ja TE-hallinnossa sekä nuorisotoimessa odottavat Opetushallitukselta paremmin ajoitettua ja asioista etukäteen kertovaa tiedottamista, alueellisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä ohjaajille tarkoitetun informaation keskittämistä yhteen paikkaan.

Nämä olivat keskeisiä tuloksia Opetushallituksen keväällä 2018 toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yli 400 ohjauksen ammattilaista valtakunnallisesti (suomen- ja ruotsinkieliset vastaajat yhteensä). Vastauksista reilu puolet tuli koulutussektorilta, karkeasti kolmannes TE-hallinnosta ja loput nuorisotoimesta sekä ammattiliitoista ja yksityisen sektorin edustajilta.

Keväällä 2018 tehdyllä kyselyllä Opetushallitus kartoitti kohderyhmän odotuksia ja tarpeita oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Tavoitteena oli kerätä tietoa vastaajien toiveista Opetushallituksen täydennyskoulutusta ja tiedotusta kohtaan. Lisäksi selvitettiin, mitä digitaalisia välineitä ja miten he niitä työssään käyttävät. Vastaajilta saadut ideat, ehdotukset ja toiveet palvelevat Opetushallituksen toiminnan edelleen kehittämistä.

Opetushallituksen täydennyskoulutukselle on tarve

Ohjauksen ammattilaiset pitävät Opetushallituksen tarjoamaa täydennyskoulutusta tärkeänä keinona kehittää omaa osaamistaan. Enemmän täydennyskoulutus- ja tapahtumatarjontaa toivottiin maakuntiin. Monet pääkaupunkiseudun ulkopuolelta olevat vastaajat korostivat sitä, ettei heidän välttämättä ole mahdollista osallistua Helsingissä järjestettäviin tilaisuuksiin työnantajansa kustannuksella.

Eniten kannatusta sai täydennyskoulutus, jossa yhdistyvät asiantuntijapuheenvuorot erilaisiin työskentelymenetelmiin (esim. yksilö-, pari- tai ryhmäharjoitukset, osallistavat keskustelut, uudet ja luovat tavat). Tämän lisäksi Opetushallitukselta odotetaan yhteen asiaan napakasti keskittyviä webinaareja, temaattisia verkkokoulutuksia ja ruotsinkielistä täydennyskoulutusta.

Koulutussisällöistä suosituimpia olivat aikuiset ja työelämän murros, ammatillisen koulutuksen uudistus ja digitaalisuus oppimisen tukena. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus sekä kansainvälisyys koulutusten sisältöinä nousivat toivelistalla myös korkealle. Samoin oppilaitosten ja nuorisoalan välinen yhteistyö koulutusten teemana herätti paljon kiinnostusta.

Vastaajat ehdottivat myös muita teemoja täydennyskoulutuksiin: ohjauksen ja neuvonnan menetelmät ja käytännöt, eettisyys osana ohjausta, opetussuunnitelmien toimeenpano opinto-ohjauksessa, monialainen ja moniammatillinen yhteistyö ohjausalalla sekä nuorten yksilöllinen ohjaaminen.

Vastaajat haluavat asioista tietoa ennakkoon

Erityisesti oppilaan- ja opinto-ohjaajat olivat sitä mieltä, että Opetushallituksen tulisi lisätä heille suunnattua tiedotusta ja muuta palvelutarjontaa. Kohderyhmä odottaa tietoa tulevista muutoksista ja tapahtumista hyvissä ajoin ennakkoon. Opetushallituksen ohjaajille suunnattua ruotsinkielistä tiedotusta tulisi lisätä, sillä se on nykyisellään riittämätöntä, eikä vastaa kohdeyleisön tarpeisiin.

Sisällöt, joista tiedotusta toivotaan, voidaan ryhmitellä neljään pääryhmään: yksilön elinikäinen oppiminen, ohjaajan ammatillinen kehittyminen, ohjattavan yksilölliset tarpeet sekä muuttuva maailma ja yhteiskunta (sis. lainsäädäntö ja viranomaisohjeistukset). Ohjaajan ammatillista kehittymistä koskevan tiedotuksen tulisi kattaa mm. ohjauksen menetelmät ja käytännöt, alan ammatillinen täydennyskoulutus, ohjausalan tutkimus Suomessa ja maailmalla sekä aineistot oman asiantuntijatyön tueksi. Samoin ohjaustyön kansainvälistyminen pitää ottaa tiedotuksessa entistä paremmin huomioon.

Tietosisältöjä haetaan monista kanavista monilla eri välineillä

Ohjaustyön ammattilaiset toivovat, että ajankohtaiset uutiset ja työtä tukevat aineistot löytyisivät helposti yhdestä paikasta tai kanavasta. Heillä ei vastausten perusteella ole aikaa seurata useita kanavia tai palveluita kiireisen työpäivän aikana. Monikanavaisuutta tiedotuksessa vieroksutaan, vaikka tällä hetkellä useiden kanavien rinnakkain seuraaminen onkin pakon sanelemaa.

Digitaalisten välineiden käyttö vaihtelee suuresti vastaajien välillä, samoin eri kanavien suosituimmuus. Sen vuoksi Opetushallituksen ei ole millään yhdellä väline- tai kanavayhdistelmällä mahdollistaa tavoittaa koko ohjaajakuntaa.

Suomenkieliset verkkopalvelut, oma työsähköposti, eri tahojen uutiskirjeet, sähköpostilistat ja sosiaalisen median eri kanavat ovat vastaajilla laajalti käytössä (mm. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, jne). Joukossa on toki niitäkin, jotka eivät vielä ole mukana somessa. Älypuhelin ja pikaviestimet toimivat joillekin vastaajille keskeisenä kontaktikanavana asiakkaiden kanssa. Oppilaitosten Wilma-järjestelmää käytetään koulun ja kodin väliseen viestintään.

Tärkeinä tietolähteinä mainittiin korkeakoulujen kotisivut, Maailmalle.net-palvelu, oman organisaation kotisivut sekä oman hallinnonalan tarjoamat verkko- ja tietokantapalvelut. Googlen tarjoamia pilvipalveluita oli otettu myös opetus- ja ohjaustilanteissa aktiiviseen käyttöön. Erilaiset verkkopohjaiset oppimisalustat (mm. Moodle) sekä opetukseen ja ohjaukseen sopivat sähköiset materiaalit ja itsearviointiin tarkoitetut testit olivat vastaajilla aktiivisesti käytössä.

Teksti ja kuva: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance