Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.03.2017

Euroguidance-verkoston vuosijulkaisu 2016 on ilmestynyt

Euroguidance-verkosto toimii 34 Euroopan maassa. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä liikkuvuutta ohjauksen keinoin sekä tukea ohjausalan eurooppalaista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Juuri ilmestyneessä Euroguidance-verkoston julkaisussa tarkastellaan ohjauksen ja neuvonnan kehittämistyötä, jota jäsenmaissa eri puolilla Eurooppaa on tehty vuonna 2016. Päättynyttä vuotta Euroguidance-toiminnassa leimasivat EU-tasolla mm. Euroopan komission uusi osaamisohjelma ja siihen liittyvät linjaukset ohjauksen roolista.

Monimuotoista toimintaa

Kansalliset Euroguidance-keskukset tuottavat kansainväliseen liikkuvuuteen ja ohjausalan monikansalliseen yhteistyöhön liittyviä palveluita opetus-, työ- ja nuorisosektorin ohjaustyön ammattilaisille omissa maissaan. Toiminnan tavoitteena on tukea kohderyhmän osaamisen vahvistumista ulkomailla opiskelua ja harjoittelua koskevassa neuvontatyössä. Tätä työtä keskukset tekevät mm. tietoaineistoja, työkaluja, verkkopalveluja ja täydennyskoulutusta tarjoamalla. Ohjaajille suunnatuissa koulutuksissa Euroguidance-keskukset ovat vuonna 2016 enenevässä määrin käyttäneet verkkopohjaisia ratkaisuja (mm. Suomi, Ruotsi).

Euroguidance-keskukset olivat mukana järjestämässä eri maista tuleville ohjaajille job shadowing -tilaisuuksia, joista saadut kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Viron keskus isännöi kuukauden ajan kolmea saksalaisohjaajaa, jotka tutustuivat virolaiskollegoidensa työhön ja sen vaatimuksiin eri organisaatioissa eri puolilla maata. Vastaavasti kreikkalaisia ohjaajia kävi Sloveniassa tutustumassa sikäläisten ohjaajien tehtäväkenttään. Maiden rajat ylittävää tiedon- ja kokemustenvaihtoa ohjausalalla pidetään tärkeänä oman ammattitaidon ja verkostoitumisen kannalta.

EU-rahoitteisiin hankkeisiin osallistuvat Euroguidance-keskukset tekevät kansallisella tasolla merkittävää ohjauspalvelujärjestelmän kehittämistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Latvia, jossa vuonna 2016 käynnistyneissä ESR-hankkeissa parannetaan uraohjauksen saatavuutta. Saksa-vetoisessa monikansallisessa hankeyhteistyössä tuettiin ohjaajien kansainvälisten kompetenssien syvenemistä (www.guidemyway.eu) ja kehitettiin ohjauksen työkaluja, joilla voidaan estää korkea-asteen opinnoista putoaminen (www.prevdrop.eu).

Tilaisuuksia ja tapahtumia

Vuosittain Euroguidance-keskukset järjestävät yhteistyössä muiden EU-verkostojen ja kansallisten toimijoiden kanssa lukuisia seminaari- ja konferenssitapahtumia. Viime vuonna tilaisuuksien teemat liittyivät mm. ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (Itävalta), uraohjauksen innovatiivisiin käytäntöihin (Bulgaria), kansainväliseen ja monikulttuuriseen ohjaukseen (Suomi), ohjaukseen osana nuoren henkilökohtaista kehittymistä (Romania) ja koulutuksesta työelämään siirtymiseen (Slovakia).

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Euroguidance-keskukset toteuttivat Vilnassa yhteisen opetus- ja työhallinnon ohjaajille tarkoitetun kaksipäiväisen seminaarin, jossa keskeisenä päämääränä oli tukea näistä maista tulevien osallistujien välistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa kansainvälisen liikkuvuuden alueella. Keski-Euroopan maat järjestivät maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksiä käsitelleen seminaarin kesäkuussa Potsdamissa. Tapahtumassa oli osallistujia 14 maasta ja siellä keskusteltiin mm. monikulttuurisen ohjaustyön hyvistä käytännöistä.

Euroguidance-tuloksista enemmän

Englanninkielisessä Euroguidance Network – Highlights of the Work in 2016 -julkaisussa voi tutustua lähemmin edellä mainittuihin ja moniin muihin aktiviteetteihin, joita Euroguidance-keskukset olivat mukana toteuttamassa.


Teksti:
Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance