Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.03.2017

Eurooppalainen ohjausyhteistyö uusien haasteiden edessä

Koko 2000-luvun alun on ohjauksen ja neuvonnan kehittämistyö ollut myötätuulessa Euroopassa. Elinikäisen ohjauksen merkitys kansalaisten koulutukseen ja työelämään osallistumisen edistämisessä on laajalti tunnustettu EU- ja jäsenvaltiotasolla. Viime vuosina monialainen ja moniammatillinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat lisääntyneet ohjausalalla sekä Suomessa että muissa EU-maissa. Verkostomainen ja poikkihallinnollinen työote palvelujen kehittämisessä ja tarjonnassa on vakiinnuttanut paikkansa. Nyt 2010-luvulla ohjauspalveluita leimaa erityisesti se, että niitä tarjotaan asiakkaille monikanavaisesti.

Ohjaus tuuliajolla?

Euroopan komission viimeaikaiset linjaukset ja avaukset työllisyyden ja elinikäisen oppimisen alueilla ovat ohjauksen kannalta jossain määrin huolestuttavia. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus toki mainitaan komission aloitteissa (mm. Uusi osaamisohjelma 2016-2020, Europassi-päätösluonnos), mutta niiden asema tai niille asetetut tavoitteet eivät ole kovin selkeitä. Tällä hetkellä ohjauksen ja neuvonnan eurooppalaisen tason koordinaatiolle on ilmeinen tarve, mutta toistaiseksi se vielä antaa odotuttaa itseään.

Euroopan parlamentin maaliskuussa 2017 julkaisemassa elinikäisen ohjauksen tilaa tarkastelevassa muistiossa kiinnitetään huomiota juuri em. asioihin. Muistio on tarkoitettu EU-parlamentaarikoille ja muille päättäjille, ja sen tavoitteena on tehdä näkyväksi ohjauksen tavoitteita sekä merkitystä yksittäiselle kansalaiselle ja koko yhteiskunnalle. Muistiossa käydään läpi ohjauksen ja neuvonnan kannalta keskeiset politiikkatason EU-asiakirjat (mm. ohjauksen päätöslauselmat 2004 ja 2008) sekä jäsenmaavetoisen European Lifelong Guidance Policy Networkin (ELGPN) tekemä laaja-alainen kehittämistyö ohjausalalla vuosina 2007-2015. Lisäksi asiakirja tunnistaa nykyisiä ja tulevia haasteita, joihin ohjauksella on mahdollista vastata.

Nyt jäsenmaat odottavatkin, että Euroopan komissio tekisi aloitteen siitä, miten ohjauksen eurooppalaista yhteistyötä on jatkossa tarkoitus viedä eteenpäin. Sitä tarvitaan, jotta tähän mennessä EU-tasolla ja jäsenmaissa tehdyllä tuloksekkaalla työllä olisi jatkuvuutta ja sitä kautta enemmän vaikuttavuutta. Ohjausalan asiantuntijat eri puolilla Eurooppaa ovatkin esittäneet ajatuksen siitä, että uusi EU-tason ohjauspäätöslauselma voisi antaa ohjaukselle uutta nostetta ja sillä tavoin tuoda sen jälleen vahvemmin osaksi eurooppalaisen koulutus- ja työllisyyspolitiikan toteutusta.

Ohjaus osana Europassi-päätösasiakirjaa

Euroopan komissio ja EU-jäsenmaat käsittelevät Maltan puheenjohtajuuskaudella (alkuvuosi 2017) luonnosta Europassi-päätösasiakirjasta. Siinä ohjaus on mainittu, mutta epäselväksi jää, mikä ohjauksen rooli on tuossa asiakirjassa. Ohjauksen näkökulmasta Europassi-päätös ei mielestäni voi olla EU-tason ohjauspolitiikkaa määrittelevä asiakirja. Sen sijaan voitaisiin keskustella siitä, miten tiedotuksella, neuvonnalla ja ohjauksella olisi mahdollista tukea Europassi-asiakirjan tavoitteiden saavuttamista.

Ainoa nykyisin toiminnassa oleva Euroopan laajuinen ohjausalan verkosto on Euroguidance, joka edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja ohjauksen eurooppalaista tiedonvaihtoa. Komission tavoitteena on ollut liittää Euroguidance-verkosto tiiviimmin osaksi Europassin toteutusta, mutta vielä ei tarkalleen tiedetä sitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Ohjausalan toimijoiden kansallista ja eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan edelleen. Siksi EU-tason toimintaedellytysten pitää olla kunnossa, jotta kansalaisten ohjaustarpeisiin kyetään vastaamaan jatkossakin.

European Lifelong Guidance Policies, the New Skills Agenda and the revision of Europass: State of play.

Teksti: Mika Launikari

Kuva: Shutterstock