Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

05.10.2016

Suomenopiskelijoita Espoon työväenopistossa.

Maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluu keskeisiin kansainvälistymisen muotoihin aikuiskoulutusoppilaitoksille. Kuva: Satu Haavisto

Kansainvälisyys nähdään aikuiskoulutusorganisaatioissa toiminnan kehittämisen välineenä

CIMO julkaisee nyt ensimmäistä kertaa tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä. Tiedonkeruun tavoitteena on ollut saada kokonaiskuva siitä, miltä kansainvälinen toiminta näyttää aikuiskoulutusta tarjoavissa organisaatioissa. Tulosten mukaan toiminta on monipuolista ja laajaa, ja siinä korostuvat kotikansainvälisyys, kansainväliset verkostot ja kehittämishankkeet. Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ei sen sijaan ole aikuiskoulutuksessa yhtä merkityksellisessä roolissa kuin muilla koulutusasteilla.

CIMOn viime keväänä toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 100 aikuiskoulutusoppilaitosta, joilta kysyttiin paitsi opiskelijoiden ja oppilaitoksessa työskentelevien ulkomaanjaksoista, myös esimerkiksi kansainvälisen toiminnan suunnittelusta, toimintamuodoista sekä hanketoiminnasta ja verkostoitumisesta. Aktiivisimpia vastaajia olivat kansalaisopistot, jotka muodostavat suurimman aikuiskoulutusta tarjoavan oppilaitosryhmän.

Kyselyn tulokset osoittavat, että kansainvälinen yhteistyö nähdään aikuiskoulutusorganisaatioissa merkittävänä ja laaja-alaisena välineenä oman toiminnan kehittämisessä: kolmanneksella vastanneista oli käytössään kansainvälisyyttä ohjaavia asiakirjoja ja miltei puolet organisaatioista oli aikeissa laatia tai päivittää kansainvälisen toiminnan suunnitelmansa. Useimmiten kansainvälistä toimintaa linjataan oppilaitoksen yleisessä strategiassa tai erillisessä kansainvälisyysstrategiassa ja toimintasuunnitelmassa. Yleisimmin näitä asiakirjoja ovat laatineet urheiluopistot.

Kotikansainvälisyys nousee näkyvimmäksi kansainvälistymisen muodoksi

Keskeisimmät kansainvälistymisen muodot aikuiskoulutusorganisaatioissa ovat eri kulttuuritaustoista tulevan henkilökunnan ja opiskelijoiden hyödyntäminen sekä maahanmuuttajien kouluttaminen ja kotouttaminen; näitä piti keskeisinä puolet kyselyyn vastanneista. Hieman pienempi joukko eli 40 % vastaajista koki myös kielten opetuksen kehittämisen tärkeäksi kansainvälisen toiminnan muodoksi. Monipuolisimmin kansainvälistä toimintaa harjoittivat kansalaisopistot.

Lähes 30 % vastaajista oli mukana kansainvälisissä kehittämishankkeissa, joissa suosituimpia kumppaneita olivat saksalaiset, norjalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset aikuiskoulutusorganisaatiot. Hanketoimijoista 40 % oli koko hankkeen vetäjänä; tämä oli tyypillinen rooli erityisesti urheiluopistoille ja kansanopistoille.

Hanketoiminta näyttäisi keskittyvän suuriin aikuiskoulutusorganisaatioihin, kun taas kansainvälisissä verkostoissa olivat aktiivisimpia henkilöstömäärältään kaikkein pienimmät organisaatiot. Ne myös kokivat hyötyvänsä verkostoista muita enemmän. Kansainvälisissä verkostoissa toimi neljännes kaikista kyselyyn vastanneista.

Aikuiskoulutuksen opettajilla on enemmän ulkomaanjaksoja kuin opiskelijoilla

Vuoden 2015 aikana Suomesta lähti ulkomaille työssäoppimis- tai muulle opiskelujaksolle 433 aikuisopiskelijaa ja Suomeen tuli 156 opiskelijaa. 70 % ulkomaanjaksolle lähteneistä opiskeli ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Eniten jaksoja tekivät Uudenmaan ja toiseksi eniten Keski-Suomen aikuiskoulutusoppilaitoksissa opiskelevat, kun taas tulijoiden suosiossa olivat erityisesti Etelä-Savon oppilaitokset.

Opiskelijaliikkuvuus ei aikuiskoulutuksessa ole kovin merkittävässä roolissa muihin koulutusasteisiin verrattuna. Tämä kertoo paitsi siitä, että aikuisopiskelijoiden on vaikeampaa irrottautua arjen vastuista, työstä ja perheestä, myös siitä, että nykyiset kansainvälisyysohjelmat tarjoavat vain niukasti rahoitusta aikuisopiskelijoiden liikkuvuuteen. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa olevat opiskelijat pystyvät hyödyntämään ammatilliseen koulutukseen suunnattua rahoitusta, mikä myös näkyy tilastoissa.

Opiskelijoita enemmän liikkuvat suomalaiset aikuiskouluttajat, jotka tekivät 488 ulkomaanjaksoa. Vastaavasti Suomeen tuli 191 opettajaa ulkomailta.

Lisää tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälisyydestä

(5.10.2016 | TL)