Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.03.2017


FT Ira Jänis-Isokangas esitteli arvioinnin tuloksia korkeakouluista koostuvalle yleisölle 22.3.2017.

Lisää opiskelijavaihtoja Suomesta Venäjälle ja Venäjä-osaamista Suomeen, esittää arviointi

Kansallisesti koordinoitua yhteistyötä ja tukea liikkuvuudelle Venäjän kanssa tarvitaan, sillä sen avulla rakennetaan Suomeen strategisesti Venäjä-osaamista, tuore Opetushallituksen korkeakoulusektorin Venäjä-toimintojen arviointi kertoo.

Arvioinnin toteutti Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, selvityshenkilönä koulutuspäällikkö, FT Ira Jänis-Isokangas.

Venäjä on merkittävin Opetushallituksen korkeakoulusektorin kahdenvälisistä painopistemaista. Muuttuva yhteistyöympäristö, molempien maiden voimakkaassa kehityksessä oleva korkeakoulusektorit sekä tiukkenevat valtiontalouden näkymät asettivat tarpeita tarkastella korkeakoulusektorin Venäjä-toimintaa, vaikka yhteistyön rahoitukseen ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia lähivuosina. Millaisella roolilla Opetushallituksen tulisi jatkossa edistää korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä? Miten Venäjään keskittyviä tuki-instrumentteja kokonaisuutena tulisi kehittää?

Arviointityötä tuki keskeisten koti- ja ulkomaisten sidosryhmien edustajista koostuva ohjausryhmä. Arvioinnin kuluessa kuultiin suomalaisia korkeakouluja ja myös opiskelijoiden näkemyksiä kartoitettiin laajalla kyselyllä.

Kansallista koordinaatiota tarvitaan

Arvioinnin keskeiset suositukset liittyvät Suomen ja Venäjän välisen opiskelijavaihdon epätasapainon korjaamiseen eli uusien yhteistyömuotojen kehittämiseen sekä strategiseen Venäjä-osaamisen vahvistamiseen korkeakouluyhteistyön keinoin.

Vuonna 2015 venäläisiä korkeakouluopiskelijoita tuli
Suomeen vaihtoon 449, Suomesta Venäjälle
vaihtoon lähti 322 korkeakouluopiskelijaa.
Heistä kolmannes liikkui FIRST-rahoituksella.

Edelleen arviointi esittää suosituksia opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta Venäjän kanssa tukevan FIRST-ohjelman kehittämiseksi ja korkeakoulujen Venäjä-yhteistyön vahvistamiseksi.

Arvioinnissa todetaan, että Opetushallituksella on tärkeä rooli strategisessa Venäjä-osaamisen vahvistamisessa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön strategian mukaisessa korkeakoulujen kansainvälistymisessä ja kotikansainvälistymisessä. Korkeakouluyhteistyön Venäjä-ohjelmien riittävällä resursoinnilla edesautetaan näiden toteuttamista, ja Suomen ja Venäjän välisen liikkuvuuden ja korkeakouluyhteistyön edistämisen tueksi tarvitaan kansallisen tason koordinaatiovastuuta kantava toimija.

FIRST-ohjelma jatkuu uudistettuna

Vastavuoroinen opiskelijavaihto säilyy Venäjä-yhteistyön ytimessä, ja FIRST-ohjelma jatkuu nimellä FIRST+. Nimellä halutaan viestiä uudistuksista, joista merkittävin on maantieteellisistä rajauksista luopuminen: siinä missä vanha FIRST-ohjelma rajoittui Luoteis-Venäjään*, FIRST+ kattaa yhteistyötä eri puolilla Venäjää sijaitsevien kumppanikorkeakoulujen kanssa. Syksyllä 2015 käynnistetty Venäjä-pilottiohjelma sulautetaan jatkossa osaksi FIRST+ -ohjelmaa. Uutta ovat myös lyhyet opiskelijavaihdot Suomesta Venäjälle.

Myös opettajavaihtoja, samoin kuin Venäjällä järjestettäviä intensiivikursseja rahoitetaan ohjelmasta tulevaisuudessakin. Intensiivikurssit ovat olleet hyvin suosittu yhteistyön muoto, joiden kautta myös suomalaisopiskelijat ovat aktiivisesti hakeutuneet Venäjälle.

FIRST-ohjelman osalta arviointi nostaa esiin tarpeen sitouttaa venäläiset korkeakoulut aiempaa vahvemmin yhteistyöhön, myös taloudellisesti. Tältä osin keskustelua venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan. Ohjelman uudistetut laatukriteerit tulevat korostamaan aiempaa selvemmin venäläisten korkeakoulukumppaneiden vastuuta yhteistyön laadusta.

Talvikoulun laajentamista selvitetään

Arviointi ehdottaa tohtoriopiskelijoille suunnatun talvikoulutoiminnan laajentamista ja tätä ryhdytään suositusten pohjalta selvittämään.

Edelleen pyritään olemassa olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa tukemaan suomalaisen korkeakoulutuksen näkyvyyttä Venäjällä mm. tiivistämällä yhteistyötä Suomen edustustojen ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

OKM haluaa vahvistaa Venäjä-yhteistyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vastikään julkistamissa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen edistämisen linjauksissa kiinnitetään huomiota Venäjään yhtenä sellaisena maana, jonka suuntaan on vahvistettava korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä. Yleisesti linjauksissa painotetaan opiskelijaliikkuvuutta siten, että kaikkiin opintosuunnitelmiin kuuluisi kansainvälistymisjakso.

Opetushallituksen roolina on jatkossakin tukea monipuolisesti korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä mm. luomalla säännölliset puitteet sitä palvelevalle keskustelulle sekä tiedon ja kokemusten vaihdolle.

Käytännön yhteistyötä koskevan keskustelun ohella Venäjä-yhteistyössä korostuu tarve ennakoida yhdessä toimintaympäristön muutoksia. Keskustelua tullaan jatkamaan mm. siitä, miten venäläisten korkeakoulujen pyrkimykset päästä kohti kansainvälistä huippua vaikuttavat yhteistyöhön suomalaisten korkeakoulujen kanssa sekä miten suomalaiset korkeakoulut voisivat uudessa lukukausimaksutilanteessa vahvistaa asemiaan Venäjän korkeakoulumarkkinoilla.

Arviointiraportti on saatavilla sekä suomen- että englanninkielisenä. Arviointia ja sen pohjalle uudistettavaa FIRST+ -ohjelmaa esitellään myös korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä toukokuussa.

*) Luoteis-Venäjään kuuluvat Karjalan ja Komin tasavallat, Arkangelin, Vologdan, Kaliningradin, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueet sekä Pietari ja Nenetsia.

Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa. Arviointi CIMOn rahoittamista Venäjä-toiminnoista

Higher Education Cooperation with Russia. Assessment of CIMO’s Russia operations

Lisätietoja

Maija Airas 0295 338 588
Juha Ketolainen 0295 338 592

(22.3.2017 / MA)