Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.04.2018


Kuva: Pèter Fodorn & Márton Horváth

Nuorisotyö ratkoo eurooppalaisia haasteita

Suomalaisten osallistujien Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan kansainvälisistä kehittämishankkeista saamat merkittävät hyödyt käyvät ilmi tuoreesta Faktaa Express -julkaisusta. Vaikka nuorisotyön toimintaympäristöt vaihtelevat maittain, monet haasteet ovat yhteisiä. Organisaatiot ovat kansainvälisen yhteistyön kautta löytäneet muun muassa uusia ratkaisukeinoja oman työnsä haasteisiin ja kehittäneet työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittamat nuorisosektorin yhteistyöhankkeet ovat strategisia kumppanuuksia, joissa parannetaan nuorisotyön laatua uusien menetelmien, työkalujen ja materiaalien avulla.

– Nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan koulun ulkopuolella opittujen taitojen merkitys on kasvamassa. Erasmus+- ohjelmaan liittyvä kansainvälinen toiminta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Kansainväliset kohtaamiset tukevat nuoren empatiataitojen kasvua ja kansainvälinen toiminta voi olla osa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta. Suomalaisella nuorisotyöllä on paljon annettavaa yhteisten eurooppalaisten haasteiden ratkaisemiseen, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Opetushallituksen teettämässä selvityksessä haastateltiin vuosina 2014–2017 käynnistyneiden nuorisosektorin Erasmus+ -rahoitteisten kehittämishankkeiden suomalaisia koordinaattoreita ja ulkomailta koordinoitujen hankkeiden suomalaisia kumppaneita. Selvityksen perusteella hankkeiden teemoissa ovat korostuneet sosiaaliset ja digitaaliset työskentelymenetelmät, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saavuttaminen, nuorten osallistaminen sekä oman alan profilointi.

Vertaistuki auttaa löytämään ratkaisuja oman työn kipukohtiin

Haastateltavat ovat saaneet hankkeiden kumppaniorganisaatioilta uusia ratkaisukeinoja oman työnsä haasteisiin, jotka ovat monelta osin yhteisiä. Kansainvälisessä yhteistyössä saadaan uusia näkökulmia ja kyseenalaistetaan omia toimintamalleja. Erot ja yhtäläisyydet eri maiden toimijoiden välillä luovat valtavasti potentiaalia käytäntöjen, osaamisen ja kokemusten vaihtoon.

– Kehityshanke on parhaimmillaan luonteva osa organisaation omaa toimintaa. Hanke mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen ja kokeilun yhdessä samojen haasteiden kanssa painivien kumppaneiden kanssa, perustelee Erasmus+ -ohjelman kehittämishankkeista vastaava asiantuntija Terhi Liintola.

Haastateltavien mukaan hankekumppanit ovat jatkuva oman toiminnan peili. Kun samaa prosessia viedään eteenpäin monessa maassa samanaikaisesti, saadaan omasta toiminnasta jatkuvasti palautetta, jonka perusteella voi kehittyä. Toisaalta kansainväliset kumppanit auttavat huomaamaan myös oman toiminnan vahvuuksia, mikä saattaa arjessa helposti unohtua.

Hankkeissa ratkotaan osallistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kysymyksiä

Nuoria ei voi osallistaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja yhteiskunnan rakenteiden muokkaamiseen ymmärtämättä heidän maailmaansa, arvojaan ja asenteitaan. Nuorten elämään liittyvät kehityskulut ovat samankaltaisia ympäri Euroopan, vaikka jokaisella maalla on oma kontekstinsa ja omat haasteensa. Esimerkiksi nuorten osallisuuden kanssa kamppaillaan niin Pariisin lähiöissä kuin suomalaisissa pikkukaupungeissakin.

– Suomen koulutetuilla nuorisotyöntekijöillä on paljon annettavaa, mutta myös paljon kotiin tuotavaa kansainvälisen nuorisotyön kentiltä Euroopassa, arvioi Liintola.

Erilaisista toimintaympäristöistä tulevilta organisaatioilta onkin opittu uusia menetelmiä nuorten saavuttamiseen. Come Join Us -hankkeessa kartoitettiin nuorten arvoja, asenteita ja elinikäisen oppimisen valmiuksia eri maissa. Hankkeen tuloksena syntyi menetelmäpankki nuorten osallistamiseen. Tämän tuella suomalaisessa osallistujaorganisaatiossa Keudassa on aktivoitu kansainväliseen toimintaan myös niitä nuoria, jotka eivät siihen yleensä osallistu.

Kansainvälisten kumppanien kanssa on parannettu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten taitoja ja toimintavalmiuksia. Raising Understanding Through The Narrative Experience -hankkeessa luotiin pohjoismaiseen mytologiaan perustuva seikkailuhenkinen roolipeli, jonka pelaaminen kehittää ongelmanratkaisukykyä sekä sosiaalisia ja ryhmätyöskentelytaitoja. Hanketyötä tehtiin monialaisesti, mukana oli nuorisoalan toimijoiden lisäksi myös pelialan yritys.

Hanke luo verkostoja ja tuo alaa näkyväksi päättäjille

Kansainvälinen toiminta synnyttää uusia verkostoja. Tämä on erityisen merkittävää sellaisille toimijoille, joiden toimintakenttä omassa maassa on pieni. Myös kansalliset verkostot vahvistuvat, kun hanke kerää samasta aiheesta kiinnostuneet yhteisen pöydän ääreen.

Kansainvälinen hanketyö on erinomainen keino nostaa omaa alaa esille kansallisesti, mutta myös tuoda sitä näkyviin eurooppalaisissa keskusteluissa. Mapping Professional Open Youth Work -hankkeessa nostettiin ammatillista nuorisotyötä esille alan eurooppalaisissa toimielimissä. Screenagers-tutkimushankkeen myötä digitaalisen nuorisotyön käsite saatiin juurrutettua suomalaiseen keskustelukontekstiin. Hanke on ollut myös taustavaikuttajana sille, että Euroopan komissioon on perustettu aihetta käsittelevä asiantuntijaryhmä.

Päättyneiden hankkeiden koordinaattorit pitävät selvityksen mukaan hankkeita erittäin onnistuneina ja niiden tavoitteita saavutettuina. Erityisen tärkeänä osatekijänä onnistumiselle on ollut hyvin sujunut yhteistyö, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen, keskusteluyhteyteen sekä samanlaisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Pitkäaikaisia vaikutuksia saavutettiin silloin, kun kehitettyjä ratkaisuja ja menetelmiä pystyttiin mukauttamaan kunkin maan omaan kontekstiin.

Kehittämishankkeet eivät jää irrallisiksi projekteiksi, vaan kaikki ovat saaneet jatkokseen uusia hankealoitteita ja muuta yhteistyötä partnereiden kesken. Työskentelyä kuvataan yhteistyöjatkumoiksi: ensimmäisessä hankkeessa yhteistyötä kokeillaan, minkä jälkeen lähdetään rakentamaan pitkäjänteistä kumppanuutta. Hyvin sujunut yhteistyö vahvistaa eurooppalaisia verkostoja ja mahdollista kansainvälisen kehittämistyön myös tulevaisuudessa.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 2014–2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa eurooppalaista nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa yli 125 000 oppilaitokselle ja organisaatiolle mahdollisuuden tehdä eurooppalaista yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Vuosina 2014─2017 on suomalaisia osapuolia ollut mukana 11 nuorisosektorin kehittämishankkeessa, joko koordinaattorina tai kumppanina. Hankkeissa on tehty merkittävää monialaista yhteistyötä ja niissä on usein ollut myös vahva tutkimuksellinen ote. Hankkeiden rahoitus on ollut 1,6 miljoonaa euroa. Koko Euroopan tasolla nuorisoalan kehittämishankkeita on tuettu vajaalla 200 miljoonalla eurolla.

Lisätietoa