Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.07.2017

Suomalainen ohjausasiantuntijuus näkyi ja kuului Koreassa

Suomen Ohjaamo-palvelumalli herätti suurta kiinnostusta Soulissa kesäkuussa pidetyssä kansainvälisessä ICCDPP-symposiumissa, jossa oli mukana yli 20 maata ja useita kansainvälisiä organisaatioita keskustelemassa elinikäisestä ohjauksesta ja urasuunnittelusta. Muiden maiden asiantuntijat olivat erityisen vaikuttuneita siitä, miten asiakkaat on alusta asti otettu mukaan Ohjaamo-palvelukonseptin ideointiin ja kehittämiseen. Vaikka asiakasnäkökulmasta paljon puhutaan palveluiden suunnittelussa, ei kohderyhmien osallistaminen kuitenkaan ole kovin yleistä kaikkialla maailmassa.

Muuttuvat työmarkkinat haastavat ohjausta

ICCDPP-symposiumissa keskityttiin mm. työmarkkinoiden muutoksiin sekä urasuunnittelun tärkeyteen, ohjaajakoulutukseen ja ohjauskäytäntöihin sekä ohjauspalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen koulutuksen ja työelämän alueilla. Näitä asioita tarkasteltiin valtaosin kansallisista politiikka- ja strategiatason linjauksista käsin, joskin työryhmäkeskusteluissa tuotiin esiin myös niihin liittyviä käytännön aspekteja. Eri näkökulmat ja monet tasot yhdistyivät etenkin ohjaajakoulutuksesta käydyissä keskusteluissa (mm. politiikka, tutkimus, käytäntö ja menetelmät, ammatillinen osaaminen ja kehittyminen, etiikka, jne.). Paljon huomiota kiinnitettiin myös ajantasaisen ja relevantin työelämä- ja työmarkkinatietouden saatavuuteen.

Maiden tilanteet vaihtelevat

Symposiumiin osallistui useita kehittyvien talouksien maita Pohjois-Afrikasta, Aasiasta ja latinalaisesta Amerikasta. Niiden lähtökohdat ohjauksen kehittämiselle poikkeavat suuresti siitä, mihin olemme Suomessa tottuneet. Suomalainen ohjausasiantuntijuus ja ohjaajakoulutus, konseptuaalinen ajattelu ja teoreettinen mallinnus sekä kansallisen tason koordinaatio ja monialainen yhteistyö ohjausalalla ovat menestystekijöitä, jotka saavat Suomen näyttämään ohjauksen mallimaalta. Kysyntää suomalaiselle ohjausosaamiselle löytyy monista maailman maista.

Ohjausalan terminologia ei maiden ja maanosien välillä ole vakiintunut tai yksiselitteinen. Siksi samaan asiaan tai käsitteelliseen ilmiöön voidaan viitata useammilla termeillä sen perusteella, mistä päin maailmaa puhuja on. Pohjois-Amerikassa on vallalla käyttää käsitettä career development ohjauksen yläkäsitteenä. Se on ristiriidassa Euroopassa yleisesti käytössä olevan käsitteen lifelong guidance kanssa. Tapahtumassa todettiin, että on vaikeaa löytää ohjausalalla yhteistä kieltä ja terminologiaa, jonka kaikki maat varauksetta jakaisivat.

Kansallinen toimintasuunnitelma

ICCDPP-symposiumissa kansallisten delegaatioiden tehtävänä oli laatia ns. country action plan. Tämän maakohtaisen työsuunnitelman tarkoituksena oli priorisoida toimenpiteitä, joita kukin maa katsoi aiheelliseksi viedä eteenpäin uraohjauksen ja ohjauspalveluiden kehittämiseksi seuraavan kahden vuoden aikana (2017-19). Suomen TE- ja opetushallinnon päätavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan kansallisen tason päätöksentekijöihin, ja lisätä heidän tietoisuuttaan siitä, mitä elinikäinen ohjaus on ja mikä sen tuottama lisäarvo on talouskasvulle ja yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Lisäksi Suomi piti tärkeänä mm. uudistaa ja päivittää vuodelta 2011 olevaa kansallista elinikäisen ohjauksen strategiaa.

Yhteinen julkilausuma

Symposiumin keskustelujen pohjalta tuotetaan yhteinen julkilausuma, johon on kiteytetty tapahtuman keskeiset sisällöt ja koottu toimenpidesuosituksia. Näitä suosituksia maat voivat käyttää poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaamiseen kansallisella ja/tai alueellisella tasolla. Kaikkien maiden yhteisesti hyväksymä julkilausuma valmistuu heinäkuun alkupuolella (linkki julkilausumaan).

Lisätietoja: ICCDPP-symposiumin verkkosivut.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance
Kuva:
ICCDPP