Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.08.2017

Työelämäyhteistyön kehittäminen ja avaintaidot keskeisimmät teemat rahoitetuissa kumppanuushankkeissa

Vuoden 2017 hakukierroksella myönnettiin rahoitusta kymmenelle strategiselle kumppanuushankkeelle n. 1,9 miljoonaa euroa. Hakemuksia vastaanotettiin aiempia vuosia vähemmän (17 kpl), joten hyväksymisprosentti nousi lähes 60 prosenttiin.

Suurin osa hakemuksista (14 kpl) oli innovaatioiden kehittämishankkeita (development of innovation). Hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääviä hakemuksia (exchange of good practices) jätettiin 3 kpl, joista kaikki hyväksyttiin. Hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääviä hakemuksia toivotaan seuraavilla hakukierroksilla vielä lisää. Tavoitteena on, että rahoitettavista hankkeista 30-40% olisi jatkossakin hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääviä hankkeita. Ne mahdollistavat hyvin ruohonjuuritason kansainvälisen yhteistyön, johon sisältyy esimerkiksi kansainvälisesti toteutettavia opintoja ja yhteistyötä työelämän kanssa. Esimerkiksi Tredun koordinoimassa Well-tech -hankkeessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tutustuvat hyvinvointiteknologian käyttöön eri maissa. Viikon mittaiset workshopit sisältävät hyvinvointiteknologiaan liittyvää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua työpaikoilla, yritysvierailuja ja ryhmätöitä. Opiskelijoiden lisäksi hankkeeseen osallistuu opettajia, jotka kehittävät hyvinvointiteknologiaan liittyviä opintokokonaisuuksia testattavaksi hankkeen aikana. Yhteistyö työelämän kanssa on olennainen osa hankkeen toimintaa. Sekä opettajilla että työelämän edustajilla on mahdollisuus lisätä osaamistaan hyvinvointiteknologian käyttöön liittyen. Hanke tukee kansallisesti hyvinvointiteknologiaan liittyvän tutkinnonosan käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla.

Työelämäyhteistyötä kehittäviä hankkeita ilahduttavan paljon

Tällä hakukierroksella oli käytössä kolme kansallista painopistettä, joihin liittyviä hakemuksia toivottiin erityisesti: työelämäyhteistyön kehittäminen, avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa sekä opettajien osaaminen. Näistä erityisen vahvasti olivat edustettuna työelämäyhteistyön kehittäminen ja avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa. Useassa hyväksytyssä hankkeessa kehitetään innovatiivisia toimintamalleja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Avaintaidot puolestaan on integroitu monessa hankkeessa opiskelijoiden oppimis- ja koulutustilaisuuksiin. Opettajien osaamisen kehittäminen ei näy hakemuksissa niinkään omana teemanaan, vaan useimmiten osana hankkeen kokonaistematiikkaa. Monessa hankkeessa on lisäksi yhdistetty opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta oppimis- ja koulutustilaisuuksien puitteissa. Opettajien oppimis- ja koulutustilaisuuksien minimikestoa lyhennettiin tänä vuonna kolmeen päivään, ja tämä helpottaa opettajien liikkuvuuden sisällyttämistä hankkeisiin.

Monet hankkeet kehittävät konkreettisia opiskelijaliikkuvuutta tukevia toimintamalleja ja opetussisältöjä, kuten esimerkiksi yhteisiä opintokokonaisuuksia, joita voidaan hankkeen jälkeen tarjota partneriryhmän sisällä liikkuvuuden tai muun kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Tämän tyyppiset hankkeet hyödyttävät suoraan opiskelijoita ja monipuolistavat heidän mahdollisuuksiaan saada kokemusta kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelystä ja opiskelusta. Lisäksi hankkeet mahdollistavat ammatillisen koulutuksen reformia tukevat kokeilut, joiden tuloksia voidaan siirtää kansalliseen kontekstiin. Esimerkiksi työelämän kanssa toteutettavista kokeiluista voidaan saada ideoita ja malleja kansalliseen toimintaan.

Strategisten kumppanuushankkeiden potentiaalia ei vielä hyödynnetä täysimittaisesti

Strategiset kumppanuushankkeet mahdollistavat yhteistyön myös ohjelman ulkopuolisten maiden kanssa ja tähän liittyviä avauksia toivomme ohjelman viimeisillä hakukierroksilla myös Suomesta. Tutustu muutamaan muualta koordinoituun hankkeeseen, jossa on mukana Kiina ja Libanon: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170725-chinese-buildings-lebanese-music_en

Lisäksi toivomme enemmän sektoreiden välisiä hankkeita. Aiempina vuosina on rahoitettu joitakin ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen (lähinnä ammattikorkeakoulujen) välisiä hankkeita, mutta myös esimerkiksi lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä toivotaan. Monet ajankohtaiset koulutuksen kehittämishaasteet koskettavat kumpaakin koulutussektoria ja kansainvälisen yhteistyön kautta voidaan saada uusia näkökulmia myös kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön.

Lista hyväksytyistä hankkeista