Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.05.2017

Työkaluja maahanmuuttajien ohjaukseen

Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 400 turvapaikanhakijaa, joista alaikäisiä oli 8 500. Tutkimustiedon mukaan kotoutumisen edellytyksenä on sekä oman äidinkielen osaaminen että suomen/ruotsin kielen oppiminen. Ammatillisessa koulutuksessa edellytettävän kielitaitotason alapuolelle maahanmuuttajista jää 13 %, ja perusopetuksen päättävistä ja kotoutumiskoulutuksissa jopa 75 %. Peräti 18 % ulkomailla syntyneistä opiskelijoista keskeyttää opintonsa, kun kantaväestössä keskeyttäneitä on 9 %. (Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi, OKM 2017:5).

Koulutuspolulla tarvitaan ohjausta ja toimivia välineitä

Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan taustoiltaan, kokemuksiltaan ja osaamiseltaan hyvin erilaisia. Tämä kasvattaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen yksilöllistä suunnittelun tarvetta opintojen aikana ja työelämään siirryttäessä.

EU on laseeraamassa kesällä 2017 ns. Skills Profile -työkalua erityisesti kolmansista maista tulevien aikuisten maahanmuuttajien ohjauksen tueksi. Lomake on saatavissa verkossa kaikilla EU-kielillä sekä viidellä Eurooppaan tulevien pakolaisten käyttämällä kielellä. Lomakkeella ohjaaja voi selvittää taustatietoja, kielitaitoa, opiskelu- ja työhistoriaa, työelämäosaamista, vahvuuksia sekä henkilön kehittämistä vaativia osaamisalueita. Lomaketta voi käyttää paperisena tai interaktiivisena verkossa, jolloin asiakkaalta myös pyydetään lupa anonyymien tietojen keräämiseen.

Samankaltaisia työvälineitä on Yhdysvalloissa hoitotyöhön kehitetty jo 2000-luvulla (Purnell 2000 & 2002). Hoitotarpeen arvioimiseksi selvitetään terveydellisten seikkojen lisäksi monia muitakin asioita. Ohjaajan työkalupakkiin voisi niistä sisältyä kysymykset mm. perheestä ja sen roolista henkilölle, suhtautuminen ammattiauttajiin ja heidän antamaansa tukeen, uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät näkemykset, kokemus kotoutumisesta ja mahdollisista rajoitteista, joita henkilöllä on.

Ohjaajan suhtautuminen ohjattavaan

Tärkeämpää kuin kysymyspatteriston olemassaolo on kuitenkin se, miten ohjaaja suhtautuu ohjattavaansa. Ohjaajalta edellytetään kykyä kohdata erilaisia ihmisiä: hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella ja havainnoida, hienotunteisuutta, kunnioitusta, dialogisuutta, empatiataitoja ja ammatillisuutta.

Maahanmuuttajien kohdalla erityisenä ohjaajan taitona voidaan pitää myös kulttuurista kompetenssia (Papadoulis, Tilki & Taylor). Se tarkoittaa ohjaajan voimavaroja tehdä työtään niin, että ohjattavan kulttuurinen tausta otetaan huomioon. Kulttuurinen kompetenssi perustuu Campinha-Bacoten mukaan ihmisten väliseen kunnioitukseen, välittämiseen ja rasismin vastaisuuteen, jotka kehittyvät kohtaamisten, tietojen, taitojen, tietoisuuden eli myös kokemuksellisen oppimisen kautta.

Opinto-ohjaajalle tärkeä kysymys on myös se, miten mennä eteenpäin vuorovaikutuksen, kysymysten ja vastausten jälkeen. Onko maahanmuuttajalle tarjottavana oikeita mahdollisuuksia opiskella, työllistyä ja kotoutua suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi? OKM:n työryhmän mukaan ainakin koulutusjärjestelmässämme on kehitettävää joka sektorilla, jotta maahanmuuttajataustaisten kielitaito, opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet olisivat lähtökohtaisesti yhdenvertaisella tasolla kantaväestöön nähden. Järjestelmätason kehittämisen lisäksi tarvitaan myös opetushenkilöstön osaamisen ja yhteistyön edistämistä sekä ennen kaikkea kokemuksia, joiden kautta voimme oppia toisiltamme, toisistamme ja itsestämme.

Teksti: Tarja Juurakko-Koskinen, Opetushallitus/Euroguidance
Kuva: Euroopan komission Skills profile -sivusto

Lähteet:

Campinha-Bacoten kulttuurisen kompetenssin malli (2009). Teoksessa Abdelhamid, Koskinen & Juntunen 2009. Monikulttuurinen hoitotyö
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5
Papadoulisin, Tilkin ja Taylorin kulttuurisen kompetenssin oppimisen malli. Teoksessa Abdelhamid, Koskinen & Juntunen 2009. Monikulttuurinen hoitotyö
Purnell 2000, 2002. Asiakkaan hoitotyön tarpeiden arviointitaito. Teoksessa Abdelhamid, Koskinen & Juntunen 2009. Monikulttuurinen hoitotyö