Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

14.04.2015

Käyttäjät toivovat EPALElta uusia työkaluja työn tueksi

CIMO selvitti maaliskuussa pidetyssä seminaarissa, millaisia toiveita Suomessa on eurooppalaisen aikuiskoulutuksen verkkoyhteisö EPALEn aihepiireistä ja suomalaisesta yhteistyöstä. EPALEn rooli uutena, kaikille aikuiskoulutuksen toimijoille avoimena foorumina nähtiin positiivisena asiana.

Seminaarissa mietittiin EPALE-työn käynnistymisen jälkeen ensimmäistä kertaa yhdessä suomalaisen aikuiskoulutuksen profiloitumista EPALEssa. Seminaariin osallistui aikuiskoulutuksen kansallisten järjestöjen ja muiden organisaatioiden sekä muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja OPHn henkilöstöä.

Sisältöjen oltava hyödyllisiä käyttäjille

EPALEn etuna nähtiin sen kattavuus sisältöjen käsitellessä kaikkia aikuiskoulutuksen teemoja. Sisältöjen kiinnostavuus on pitkälti käyttäjäkohtaista. Kiinnostaakseen käyttäjiä EPALEn aineistojen tulisi tarjota erilaisille käyttäjäryhmille työkaluja tai uusia menetelmiä ja ideoita oman työn tueksi. Keskusteluissa nousi esille myös se, että erilaista tietoa on olemassa jo paljon, mutta löytävätkö käyttäjät sen ja vaatisiko tieto vielä jatkokäsittelyä ollakseen paremmin hyödynnettävissä?

Yhteistyötä ja lisää käytettävyyttä

EPALEn yhtenä tehtävänä on täydentää ja toimia yhteistyössä jo olemassa olevan suomalaisen tiedotus- ja uutiskentän kanssa. Suomalaisen aikuiskoulutuksen laajan kirjon ja eri toimijoiden toivottiin näkyvän EPALEssa tasavertaisesti. Tässä työssä CIMOn rooli nähtiin tärkeänä. EPALEn uusia keväällä 2015 käyttöön tulevia toimintoja — keskustelufoorumeita ja yhteistyökumppani-tietokantaa — seminaariin osallistujat pitivät tärkeinä käyttäjiä ajatellen. Verkostoitumisen mahdollistavat työvälineet ovat EPALEn tärkeintä antia.

Suomalaisen aikuiskoulutuksen vahvuutena toimiva järjestelmä

Seminaarin osallistujat olivat yksimielisiä suomalaisen aikuiskoulutuksen vahvuuksista ja osaamisalueista. Aikuiskoulutus on Suomessa laaja kokonaisuus, joka tarjoaa koulutusta useilla sektoreilla. Erilaiset kohderyhmät otetaan opetuksessa huomioon, ja aikuiskoulutusta järjestävät monet tahot, joiden ei ajatella perinteisesti kuuluvan aikuiskoulutuksen piiriin: kirjastot, museot ja erilaiset järjestöt.

Suomalaisen aikuiskoulutuksen osallistumisaste on korkea. Tätä tukevat maan kattava oppilaitosverkosto ja erilaiset aikuiskoulutuksen tuet, jotka mahdollistavat opiskelun työuran aikana tai työttömyysjaksoilla. Aikuiskoulutus on Suomessa moneen muuhun maahan verrattuna hyvin organisoitua, ja dialogi hallinnon ja toimijoiden kesken toimii. Opettajien hyvä ammattitaito ja korkeatasoinen opettajankoulutus mainittiin myös yhtenä vahvuutena kaikissa keskusteluryhmissä. EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) on eurooppalainen aikuiskoulutuksen verkkoyhteisö. EPALEn kansallisena tukiorganisaationa toimii Suomessa CIMO.


Eurooppalainen aikuiskoulutuksen verkkoyhteisö EPALE

(14.4.2015/RK)