Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

22.04.2015

Kansainvälisyysstrategiat tukevat ammattikoulutuksen vastaamista globaaleihin trendeihin

Globaalit megatrendit vaikuttavat väistämättä myös ammatillisten oppilaitosten toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö on yksi keino vastata näihin haasteisiin. Strategisen suunnittelun rooli kansainvälisen toiminnan edistämisessä on huomattava, ja se tuo myös oman lisänsä organisaatioiden yleisiin strategioihin.

CIMO on järjestänyt vuodesta 2009 asti kansainvälisyysstrategiatyöpajoja suomalaisille koulutuksen järjestäjille. Vuonna 2014 järjestettiin ensimmäinen aiheeseen liittyvä kansainvälinen koulutus Helsingissä. Hollannissa huhtikuussa 2015 järjestettyyn työpajaan osallistui 30 henkilöä ammatillisista oppilaitoksista Suomesta, Hollannista ja Unkarista.

Strategia on arjen tekoja

Koulutuksen tavoitteena oli osoittaa strategisen suunnittelun arvo organisaatioiden kansainväliselle toiminnalle. Kansainvälisyysstrategioiden rooli liikkuvuuden ja muun kansainvälisen toiminnan edistämisessä on huomattava ja ne tuovat myös oman lisänsä organisaatioiden yleisiin strategioihin. Parhaimmillaan strategiatyö elää organisaation sisällä, ja strategia edistää organisaation yhteisen vision muodostumista.

Globaalit megatrendit muokkaavat pakostakin myös ammatillisten oppilaitosten toimintaa. Esimerkiksi Euroopan alati muuttuva työmarkkinatilanne vaikuttaa opiskelijoiden tulevaisuuteen — eikä aina niin positiivisesti. Ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien nuorten määrä on Euroopassa korkea ja kasvaa jatkuvasti. Herääkin kysymys, mikä on kansainvälisen liikkuvuuden rooli tässä globaalissa tilanteessa. Väestörakenteen muutos ja teknologisten ratkaisujen nopea maailmanlaajuinen leviäminen sekä toisiinsa linkittyvät taloudet asettavat ammatilliselle koulutukselle sekä haasteita että mahdollisuuksia — niukkenevat resurssit vaativat uusia asiantuntijoita ongelmien ratkaisemiseksi.

Koulutuksessa korostettiin strategisen suunnittelun proaktiivisuutta eli kontrollin ottamista vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta. Strategian toteutuminen vaatii toimintaa, tahtoa ja oikeaa asennetta. Itse strategiaprosessissa tärkeää on kaikkien osallistaminen ja sitouttaminen prosessiin vähintään antamalla kommentointimahdollisuus.

Suomalainen strategiamalli leviää Euroopassa

Koulutuksessa osallistujille esiteltiin CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyössä laatima malli siitä, mitä rakenteita hyvän strategian tulisi sisältää. Näitä ovat halutut tavoitteet, visio, missio, ydinosaamisen kuvaus sekä organisaation arvot. Lisäksi tarvitaan toimintasuunnitelma eli millainen on työnjako toimijoiden kesken ja mitkä ovat tarvittavat resurssit, kontaktit ja partnerit.

Parhaimmillaan strategia tuo oppilaitoksen päivittäisen kansainvälisen työn näkyväksi ja se on näin ollen näkyvämpää myös oppilaitoksen johdolle. Hyvää strategiaa ei tarvitse erikseen esitellä, vaan se on osa oppilaitoksen arkipäivää. Kansainvälisyysstrategian laadintaan liittyviä erilaisia työvaiheita ja kehittämiskohteita pohdittiin työryhmissä. Eri maissa ja myös organisaatiossa ollaan hyvin eri vaiheissa kehittämiskohteiden suhteen. Tärkeimmiksi strategisiksi kehittämiskohteiksi työryhmäläiset valitsivat


1. Opiskelijoiden, henkilöstön ja johdon sitouttamien ja motivoiminen kansainväliseen toimintaan ’kaikki mukaan’ periaatteella
2. Henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittäminen
3. Johdon ja henkilöstön kielitaidon kehittäminen
4. Kansainvälisten partneriverkostojen laajentaminen
5. Opiskelijoiden motivointi

Selvitystyö käynnissä

CIMOssa valmistellaan parhaillaan kansallista tutkimushanketta, jossa arvioidaan miten ja millä kokoonpanolla strategiatyötä oppilaitoksissa tehdään ja miten kansainvälisyys on huomioitu koulutuksen järjestäjien asiakirjoissa. Tärkein huomio on kuitenkin siinä, miten ja millaisin resurssein käytännön kansainvälistymistä edistävää kehittämistyötä tehdään. Hankkeessa verrataan koulutuksen järjestäjien laatimia strategioita ja käytännön kansainvälisyystyötä tekevien kyselyvastauksia ja arvioidaan niiden vastaavuutta. Yhteensä 55 koulutuksen järjestäjää toimitti strategia-asiakirjansa analysoitavaksi ja 49 vastasi strategioiden pohjalta laadittuun kyselyyn. Mielenkiintoisia alustavia tuloksia on saatavilla muun muassa koulutusviennin suhteen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoo, että valmisteluja koulutusviennin suhteen on jo tehty tai toiminta on jo käynnissä. Kuitenkin vain vähän yli viidesosa strategiansa analysoitavaksi toimittaneista koulutuksen järjestäjistä mainitsee sen strategiassaan. Toisaalta pari koulutuksen järjestäjää puhuu asiasta strategiassaan, mutta kyselyyn vastanneiden mukaan asia ei ole edes suunnitteilla. Mielenkiintoista onkin selvittää, mistä tässä ilmiössä on kyse. Koulutusvienti tuskin on ainut asia, jossa tällaista poikkeamaa strategian ja käytännön toiminnan välillä ilmenee. Tutkimusraportti julkaistaan lokakuussa 2015.

(22.4.2015 / Vastaava asiantuntija Siru Korkala / CIMO)