Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

26.03.2013

Kumppanuushankkeet parantavat ammatillisen koulutuksen laatua ja osaamista

EU:n ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelman kumppanuushankkeet vaikuttavat myönteisesti niihin osallistuneiden organisaatioiden koulutuskäytäntöihin ja toimintatapoihin sekä hankkeisiin osallistuneiden työmotivaatioon. Lisäksi ne vaikuttavat opiskelijoiden kielten opiskeluun ja ammatillisten oppilaitosten yritysyhteistyöhön. Useita kumppanuushankkeissa kehitettyjä metodeja, lopputuloksia tai tuotteita on otettu käyttöön, ja niitä on kehitetty eteenpäin uusissa EU-hankkeissa.

Nämä tulokset saatiin CIMOn selvityksestä, jossa tutkittiin suomalaisten organisaatioiden toteuttamien kumppanuushankkeiden vaikutuksia organisaatioon, opettajiin ja muuhun henkilöstöön, opiskelijoihin ja paikalliseen yhteisöön. Selvityksen tulokset perustuvat hankkeiden loppuraportteihin, loppuraporttien arviointeihin ja organisaatioihin lähetettyyn kyselyyn.

Kaksivuotisissa kumppanuushankkeissa tuetaan hyvien käytäntöjen vertailua

Kumppanuushankkeet ovat yksi Leonardo da Vinci -ohjelman toiminnoista. Niitä voivat hakea kaikki ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, kuten oppilaitokset, järjestöt, ammattikorkeakoulut ja yritykset. Hankkeissa tuetaan esimerkiksi eri maiden hyvien käytäntöjen vertailua, yhteistyöverkostojen luomista sekä opettajien ja opiskelijoiden yhteistä työskentelyä ja verkostoitumista.

Toiminto on melko uusi, sillä siitä on voinut hakea rahoitusta vuodesta 2008 lähtien. Tukea on myönnetty Suomessa vuosina 2008–2012 yhteensä 157 hankkeelle.

Kumppanuushankkeet vaikuttavat opettajien ja opiskelijoiden ammattitaitoon

Selvityksen mukaan opettajat oppivat omasta alastaan, toiminnastaan ja opetuksesta. Lisäksi heidän kielitaitonsa ja hankeosaamisensa kehittyvät. Näin kansainvälisyydestä ja hankkeista tulee osa normaalia työkulttuuria. Selvityksestä ilmeni, että kumppanuushankkeet ovat hyödyllinen keino kohottaa henkilöstön motivaatiota ja antavat osallistujille energiaa oman työnsä kehittämiseen.

Opettajien ja muun henkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja uusien menetelmien käyttö kasvaa sekä sosiaalisen median käyttö työvälineenä lisääntyy. Sosiaalisen median muodoista selvityksessä mainittiin esimerkiksi Moodle, Google docs, Facebook, blogit ja erilaiset wikit.

Kumppanuushankkeiden merkittävin vaikutus opiskelijoille on ammatillisen osaamisen kehittyminen. Hankkeet eivät vaikuta ainoastaan opiskelijoiden kielitaidon edistymiseen (esim. ammattisanasto), vaan myös motivaatioon opiskella ja rohkeuteen käyttää vierasta kieltä. Opiskelijoiden itsetunto kasvaa ja he saavat enemmän kykyjä työskentelyyn kansainvälisessä ympäristössä ja tulevat suvaitsevaisemmiksi erilaisia ihmisiä kohtaan. Lisäksi selvityksestä ilmeni, että myös opiskelijoiden tietotekniset taidot kehittyvät ja he omaksuvat uusia työskentelytapoja.

Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä lisääntyy

Kumppanuushankkeiden vaikutus paikalliseen yhteisöön on selvityksen mukaan suhteellisen vähäistä lukuun ottamatta hankkeita, joissa alueen yritykset ovat mukana. Hankkeet lisäävät ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä: esimerkiksi niissä kehitettyjä arviointityökaluja testataan ja otetaan käyttöön työssäoppimispaikoilla.

Selvityksen kyselyyn vastanneet kertoivat, että useimmiten yhteistyötä jatketaan hankkeiden yhteydessä muodostuneissa verkostoissa, kansainvälisissä tapahtumissa ja uusissa hankkeissa, esimerkiksi Leonardo-ohjelman kumppanuus-, innovaation siirto - tai liikkuvuushankkeissa. Yhteistyötä voidaan jatkaa myös muissa EU- tai pohjoismaisissa hankkeissa, kuten esimerkiksi Youth in Action, Grundtvig, Comenius, Kulttuuri-ohjelma ja Nordplus.

Lisätietoja

Selvitys Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeiden vaikutuksista

Englanninkielinen käännös: Study on the impact of Leonardo da Vinci partnerships

Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeet

(26.3.2013/JJ)