Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

22.01.2016

CIMOn neuvontapalveluilla on tyytyväisiä ja tiedonjanoisia asiakkaita

CIMOn neuvonnasta kansainvälistymiskysymyksiin apua hakeneet asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tämä selviää kyselystä, jolla mitattiin neuvonnan kotimaisten asiakkaiden tyytyväisyyttä ja selvitettiin neuvonnan vaikutusta asiakkaiden kansainvälistymissuunnitelmiin. Tyytyväisimpiä ovat nuoret asiakkaat, joille neuvontapalvelut on ensisijassa tarkoitettukin ja joille on tarjolla paljon kansainvälistymismahdollisuuksia. Kriittisimmin palveluihin suhtautuvat yli 30-vuotiaat, joille CIMOlla on paljon vähemmän tarjottavaa.

CIMOn neuvontapalvelut on suunnattu nuorille, jotka suunnittelevat opiskelua, työharjoittelua tai esimerkiksi vapaaehtoistyötä ulkomailla. Näistä asioista saattavat nuoren puolesta kysellä myös heidän vanhempansa tai opintojenohjaajat. Neuvonnan puoleen kääntyy lisäksi CIMOn ohjelmista tietoa etsiviä asiantuntijoita, jotka ohjataan eteenpäin CIMOn ohjelmayksiköiden opastettaviksi.

Neuvonnan ydintyökaluja ovat Maailmalle.net ja Maatieto.net, joista saa perustietoa maailmalle lähtemisen vaihtoehdoista ja maakohtaista tietoa korkeakouluopinnoista eri maissa. Henkilökohtaista neuvontaa on tarjolla silloin, kun verkossa oleva tieto ei asiakkaalle riitä. Neuvonta auttaa kansainvälistymismahdollisuuksien kartoittamisessa, opastaa tiedonhankinnassa ja ohjaa eteenpäin lisätiedon lähteille.

Asiakas lähettää kysymyksensä verkkopalvelussa olevalla lomakkeella tai soittaa neuvonnan puhelinpalveluun. Lomakekyselyjä tulee CIMOon reilut 1500 ja puheluja noin 500 vuosittain. Kaksi kolmannesta kyselyistä tulee ulkomaalaisilta, jotka ovat kiinnostuneita opiskelemisesta Suomessa. Tämän joukon kysymyksiin vastataan myös Facebookissa. Perustietoa korkeakouluopinnosta Suomessa saa Study in Finland -verkkopalvelusta.

CIMO vastaa selkeästi, asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti

CIMOn selvityksen kohteena olivat ne kotimaisetasiakkaat, jotka olivat yhteydessä neuvontaan verkkolomakkeella aikavälillä 1.1.2013–30.6.2015. Kutsuja kyselyyn lähetettiin 1050 ja vastauksia saatiin 215 eli vastausprosentti oli 20,5 %.

Kyselyyn vastanneista reilut 70 % kysyi neuvoa omiin kansainvälistymissuunnitelmiinsa ja 10 % kysyi sitä lapsensa tai oppilaansa puolesta. Vajaat 20 % oli oppilaitoksen tai organisaation asialla.

Vastaajista 78 % antaisi CIMOn neuvonnalle erinomaisen, kiitettävän tai hyvän kouluarvosanan. 55 % koki neuvonnan vastanneen odotuksiin hyvin ja 38 % osittain. 9 % koki, ettei saanut lainkaan vastinetta odotuksilleen.

Tyytyväisimmät asiakkaat kiittelivät neuvonnan vastauksia selkeiksi ja ymmärrettäviksi; vastauksen sai nopeasti ja palvelu oli asiantuntevaa ja ystävällistä. Myös tiedon riittävyyteen ja neuvonnan henkilökohtaisuuteen oltiin tyytyväisiä. Suurin syy siihen, että neuvonta ei vastannut asiakkaan odotuksia, oli se, että CIMOsta sai liian vähän tietoa.

Reilu kolmannes vastaajista koki, että CIMOn neuvonnan ansiosta omat suunnitelmat selkiytyivät. Lähes 40 % jatkoi asioiden selvittelyä muista tietolähteistä, mikä on hyvä tulos, sillä neuvonnan tehtävä on auttaa asiakasta löytämään oikeat tiedonlähteet. Reilut 15 % vastaajista sai rohkaisua suunnitelmilleen ja lähes saman verran päätti hakeutua ulkomaille tai käynnistää kansainvälistymishankkeen.

Vajaat 20 % vastaajista päätti kuitenkin luopua kansainvälistymissuunnitelmistaan, ainakin toistaiseksi. Yli puolet päätyi tähän siksi, että hankkeen toteuttaminen tuntui ylivoimaiselta ja hankalalta. Myös tiedonhankintavaiheen raskaus kaatoi suunnitelmia. Osa luopui aikeistaan siksi, että oma elämäntilanne oli muuttunut.

Yli 30-vuotiaat kansainvälistyjät jäävät vaille vaihtoehtoja ja tukea

CIMOn neuvonnan haasteena on asiakaskunnan heterogeenisyys. Palvelut on suunnattu nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville, mutta suurin osa asiakkaista – ja myös kyselyyn vastanneista – on yli 30-vuotiaita jo opintonsa lopettaneita nuoria aikuisia. Saattaa olla, että heidän aktiivisuutensa taustalla on kotimaan huono talous- ja työllisyystilanne.

Esimerkiksi Maailmalle.net- ja Maatieto.net-verkkopalvelut tavoittavat hyvin oman kohderyhmänsä, sillä niiden käyttäjätilastoissa näkyy eniten 20–30-vuotiaita nuoria. Tätä vanhemmat tiedonhakijat joutuvat kääntymään kysymyksineen neuvonnan puoleen ehkä juuri siksi, että nuoremmille kohdennetusta tarjonnasta verkossa ei löydy itselle sopivia vaihtoehtoja.

CIMOn kyselyn tulokset osoittivat, että nuoret aikuiset jäävät katveeseen monessa kohtaa: konkreettisia kansainvälistymisvaihtoehtoja ei juurikaan ole eikä koulutus- tai uraputkia ja niihin liittyvää neuvontaa ole tarjolla samalla tavalla kuin nuoremmille.

Yli 30-vuotiaat olivatkin vastaajista kaikkein tyytymättömimpiä saamaansa palveluun. Heitä oli eniten myös niissä, jotka luopuivat kansainvälistymissuunnitelmistaan ja jotka kokivat saaneensa CIMOsta liian vähän tietoa.

Katso myös

Lisää tietoa CIMOn neuvontapalveluista ja asiakaskyselystä

(22.1.2016 | TL)