Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

02.08.2016

Ohjauksen laatu polttopisteessä

Viime vuosina tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) laatu on ollut näkyvästi esillä Euroopassa. Elinikäisen ohjauksen päätöslauselmassa (2008) laatu nostettiin omaksi toimintalinjakseen muun kolmen toimintalinjan ohella. Siinä kehotetaan Euroopan Unionin jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ohjauspalvelujen laadunhallinnan kehittämisessä, jotta ohjauksen toimintapolitiikat otettaisiin tehokkaasti käyttöön eri Euroopan maissa ja niiden elinikäisen oppimisen strategioissa. Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) toimintaan vuosina 2007-2015 osallistuneet maat määrittelivät yhteistä näkemystä siitä, mitä laadunhallinta ohjauksessa merkitsee.

Oma viitekehys laadulle

Konkreettisena tuloksena ELGPN-kehittämistyöstä julkaistiin yhteiseurooppalainen Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistamisen viitekehys (2016). Viitekehys koostuu viidestä laatuelementistä. Niiden avulla voidaan löytää yhteinen kieli elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan ja palvelujärjestelyjen jatkuvalle kehittämiselle. Elementit ovat seuraavat:

· Ohjaushenkilöstön osaaminen liittyy muun muassa lainsäädäntöön, pätevyyksien myöntämiseen, ammattistandardien laatuun sekä pätevien ohjaajien rekisteriin.

· Käyttäjien osallisuus tarkoittaa ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hyvää saatavuutta yksilön kannalta. Osallisuus liittyy myös käyttäjien tyytyväisyyteen tuotettuja palveluja kohtaan, sekä heidän osallistamiseensa palvelujen kehittämiseksi.

· Palvelut ja niiden kehittäminen koostuu mm. laadukkaan ohjauksen saatavuudesta, urasuunnittelutaitojen kehittämisestä ja edistämisestä, ohjauspalvelujen asiakkaiden tarpeisiin perustuvasta optimoinnista (vrt. palvelut eri medioissa, kasvokkain jne.), osaamisprofiloinnista ja tehokkaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisesta.

· Kustannushyödyt yhteiskunnalle tarkastelee oikein kohdennetun ohjauksen tuottamia säästöjä taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta

· Kustannushyödyt kansalaiselle painottaa ohjauksen tuottamia etuja yksilölle esimerkiksi jouhevien työelämä - koulutus siirtymien välillä, sekä yksilön motivaation ja sitoutumisen paranemista oppimiseen ja työhön ohjauksen keinoin

Kohti kokonaisvaltaista laadunhallintaa

EU-jäsenmaiden haasteena on, kuinka viedä laatuelementit käytäntöön niin, että ne ovat kiinteä osa kansallista koulutus- ja työvoimapolitiikkaa ja että ne sisältyvät elinikäisen oppimisen strategioihin ja siihen liittyvään toimintapolitiikkaan. Jotta laadukas ohjaus ja elinikäisen ohjauksen laadunhallintaprosessit saadaan toteutettua, tarvitaan kohdennettua monialaista strategista koordinointia, tieteenalat ylittävää yhteistyötä sekä yhteinen kieli koulutuksen ja työvoimapolitiikan hallinnonaloille. (Cedefop, 2011)

Kuten laatuelementit osoittavat, ohjauspalvelujen laadunhallinnan tulisi olla koko ohjausjärjestelmään sisäänrakennettu malli, joka kattaa myös kehittämistyön, ohjauspalvelujen tuottamisen sekä ohjausjärjestelmän arvioinnin. Toisin sanoen, laadunhallintaa ei saa nähdä irrallisena elementtinä, joka näyttää hyvältä paperilla ja ulkoisen arvioijan silmissä.

Ohjauspalvelujen monikanavaisuus (esim. ohjaus kasvokkain vs. verkossa), ja tämän myötä ohjattavan ja ohjaajan välisestä rajapinnasta tulee väistämättä yksi ohjauksen laadun tarkastelun osa-alueista. Kysymys kuuluu, tulisiko erityyppisillä ohjauskanavilla olla erilliset laatustandardit, kriteerit ja indikaattorit, vai ovatko ne riittävän yhteneväisiä TNO-palvelujen tuottamisessa monikanavaisesti. Joka tapauksessa, ohjauspalvelujen käyttäjät pitäisi ottaa mukaan säännöllisin väliajoin vahvistamaan ja varmistamaan, että laatujärjestelmä toimii tehokkaasti. Laadukkaan ohjauspalvelun tulisi tunnistaa ja kohdata käyttäjän tämän hetkiset tarpeet ja lisäksi pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita.

Ohjaus ja EU:n uusi osaamisohjelma

Laadukkaan ohjauksen ulottuvuus on tärkeä osa-alue EU komission mittavassa uudessa osaamisohjelmassa (Skills Agenda for Europe, 2016). Uudessa ohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että EU-kansalaiset saavat oikeanlaista koulutusta, oikeanlaisia taitoja ja oikeanlaista tukea. Lisäksi ohjelman tavoitteena on kansalaisten olemassa olevan osaamisen parempi hyödyntäminen ja ihmisten varustaminen sellaisilla uusilla taidoilla, joita kansalaiset tarvitsevat globaaleilla työmarkkinoilla.

EU jäsenvaltioita, työelämän ja teollisuuden edustajia sekä muita keskeisiä sidosryhmiä toivotaan uuden osaamisohjelman myötä tekemään yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on tulevaisuuden älykkäiden taitojen kehittäminen, osaamisen näkyvämmäksi ja vertailtavammaksi tekeminen sekä paremmista uravalinnoista tiedottaminen laadukkaammin ja asianmukaisesti.

Teksti: Mika Launikari, CIMO

Englanti-suomi käännös: Anni Karttunen, CIMO