Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tiedotusvälineille

22.5.2014

Oppilaitosten henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kasvaa tasaisesti

Opiskelijaliikkuvuuden ohella kasvaa myös oppilaitosten henkilökunnan tekemien ulkomaanjaksojen määrä, selviää CIMOn julkaisemista tilastoista. Vuoden 2013 aikana lähti ulkomaille noin 1600 ammatillisessa koulutuksessa ja yli 8500 korkeakoulusektorilla työskentelevää henkilöä. Samaan aikaan suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa vieraili lähes 3400 ja korkeakouluissa lähes 5150 ulkomaista asiantuntijaa. Suomessa vierailleiden määrä on kasvanut kaikilla sektoreilla, Suomesta ulkomaille lähtevien lähinnä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

CIMOn Eurooppa-toimialan päällikkö Mikko Nupponen pitää oppilaitoksissa työskentelevien liikkuvuutta tärkeänä osana suomalaisen koulutuksen kansainvälistymistä. ”Kansainvälistyminen on osa oppilaitosten perustoimintaa, mutta myös toiminnan laadun mittari. Opettajien ja muun henkilökunnan ulkomaanjaksot luovat edellytyksiä esimerkiksi opiskelijaliikkuvuudelle, joka on meillä eurooppalaisella mittapuulla mitattuna korkealla tasolla. Tätä nykyä joka neljäs yliopisto-opintonsa aloittaneista ja joka kahdeksas ammatillisen koulutuksen aloittaneista suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla. Suomi on ollut kärkisijoilla myös korkeakoulujen henkilöstöliikkuvuutta kuvaavissa eurooppalaisissa tilastoissa.”

Oppilaitosten henkilökunnan liikkuvuudelle asetetut kansalliset tavoitteet onkin saavutettu korkeakouluista ulkomaille lähtevien osalta, mutta esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa niihin on vielä matkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU 2011–2016) halutaan opettajien työelämä- ja muiden ulkomaanjaksojen määrää kasvattaa 20 %:lla vuoteen 2016 mennessä. Lähtijöiden määrä on kuitenkin laskenut 13 % tavoitteiden asettamisen ajankohdasta. Ammatillisessa koulutuksessa ulkomailta tulevia on nyt kaksinkertainen määrä lähtijöihin verrattuna, mutta korkeakouluissa tilanne on päinvastainen: henkilöstöä lähtee ulkomaanjaksoille enemmän kuin sitä tulee Suomeen.

Henkilökunnan liikkuvuus painottuu Eurooppaan

Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien ulkomaanjaksot keskittyvät Eurooppaan: eniten vieraillaan Saksassa ja Virossa. Aasian merkitys on kuitenkin pikkuhiljaa kasvamassa, sillä Kiina on noussut 10 suosituimman kohdemaan joukkoon ja myös Korean tasavallasta käydään paljon suomalaisissa oppilaitoksissa. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö tekee ulkomaanjaksojaan eniten Saksaan ja Venäjälle, mutta runsas kymmenesosa suuntaa Aasiaan. Yliopistoissa Pohjois-Amerikan merkitys on suurempi kuin muilla sektoreilla. Siellä yleisin henkilöstöliikkuvuuden kohdemaa on Yhdysvallat, josta myös tulee eniten vierailijoita Suomeen.

Ammatillisten oppilaitosten henkilökunta liikkuu pitkälti samoissa maissa ja samoilla koulutusaloilla kuin opiskelijatkin. Henkilökunnan ulkomaanjaksojen tarkoituksena onkin usein opiskelijaliikkuvuuden valmistelu ja tukeminen. Korkeakoulujen ja erityisesti yliopistojen henkilökunnan liikkuvuus ei sen sijaan ole samalla tavalla kytköksissä opiskelijaliikkuvuuden järjestämiseen. Tämä näkyy opiskelijoiden ja henkilöstön eri kohdemaissa, mutta myös koulutusalojen erilaisissa profiileissa. Esimerkiksi luonnontieteellisellä alalla liikkuu paljon yliopistojen henkilökuntaa, mutta vain vähän opiskelijoita. Kauppatieteen, humanistisen alan ja oikeustieteen aloilla tilanne on päinvastainen: opiskelijat liikkuvat aktiivisesti, henkilökunta vähemmän.

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät lähtevät ulkomaille opettajavaihtoon, työelämäjaksoille tai muista syistä, kuten seminaari- ja projektimatkoille. Myös korkeakoulujen henkilökunta tekee ulkomaanjaksoilla monenlaisia asioita: opettaa sekä osallistuu konferensseihin, hanketapaamisiin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Painopiste on lyhytkestoisissa ulkomaanjaksoissa, jotka ovat ammatillisissa oppilaitoksissa alle 5 päivän ja korkeakouluissa alle kuukauden mittaisia.

Opiskelijaliikkuvuuteen osallistuneiden määrä kasvoi maltillisesti

CIMOn tilastojen mukaan suomalaisista oppilaitoksista lähti vuonna 2013 ulkomaanjaksolle kutakuinkin sama määrä opiskelijoita kuin vuotta aikaisemmin. Sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että korkeakouluissa lähtijöiden määrä kasvoi noin prosentilla: ammattiin opiskelevia lähti ulkomaanjaksolle yli 6000 ja korkeakouluista yli 10 000 opiskelijaa. Vastaavasti suomalaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin tuli reilut 2500 ja korkeakouluihin lähes 10 000 opiskelijaa ulkomailta.

Myös opiskelijaliikkuvuus painottuu Eurooppaan, mutta Aasian rooli on kasvanut. Erityisen merkityksellinen se on korkeakoulusektorilla, jossa lähes viidesosa ulkomaanjaksolle lähtevistä opiskelijoista suuntaa Aasian maihin. Ammattiin opiskelevien suosikkimaat ovat Viro (987 opiskelijaa), Ruotsi (873) ja Espanja (842), korkeakouluopiskelijoiden Saksa (1110), Espanja (685) ja Britannia (639).

Ulkomaille lähtee useimmiten naisopiskelija – kaikilla koulutusaloilla

Ammatillisessa koulutuksessa aktiivisimpia opiskelijoita ulkomaille lähettäviä aloja suhteessa alan kokoon ovat humanistinen ja kasvatusala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Ammattikorkeakouluista aktiivisimmin ulkomaanjaksoille lähtevät matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat, yliopistoista taas kauppatieteen ja oikeustieteen opiskelijat. Kaikilla koulutussektoreilla ja -aloilla aktiivisimpia lähtijöitä ovat naiset.

CIMOsta saa koulutuksen kansainvälistymiseen liittyvää tilastotietoa

CIMOn tilastot tarjoavat monipuolista tietoa ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kansainvälisestä liikkuvuudesta. CIMOn verkkopalveluun on koottu vuosittain oppilaitoksista kerättävien opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuustilastojen lisäksi tilastoja ja infografiikkaa myös ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista suomalaisissa korkeakouluissa sekä suomalaisten tutkinto-opiskelusta ulkomailla.

Liikkuvuuslukuja tarkastellaan myös vuosittain julkaistavissa Tietoa ja tilastoja -raporteissa ja Faktaa Express - tai Faktaa-julkaisuissa.

Lisätietoja: