Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvaa muuta opiskelijaliikkuvuutta nopeammin

Kiinnostus ulkomailla opiskelua kohtaan jatkaa kasvuaan, selviää CIMOn julkaisemista tilastoista. Suomen korkeakouluista ulkomaanjaksolle lähteneiden ja ulkomaisessa korkeakoulussa koko tutkintoaan suorittavien suomalaisten joukko on kasvanut kolmanneksella kymmenessä vuodessa. Opiskelijaliikkuvuuden näkyvimmän osan muodostavat kuitenkin korkeakoulujemme ulkomaalaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat, joiden määrä vastaa jo lähes 10 % kaikista korkeakouluopiskelijoista.

Selvästi reippaimmin kasvaa korkeakoulujen ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä, joka on nyt yli kaksinkertainen kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tutkinnonsuorittajia oli vuonna 2012 jo lähes 20 000 eli Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa asetetut kansalliset tavoitteet on käytännössä saavutettu.

Kasvu on ollut mahdollista, koska suomalaiset korkeakoulut tarjoavat runsaasti englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, joihin rekrytoidaan opiskelijoita myös ulkomailta. Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrä on yksi korkeakoululle myönnetyn rahoituksen kriteereistä. Vastaava asiantuntija Irma Garam CIMOsta näkee taustalla myös yleisemmän ilmiön: ”Maailmanlaajuisesti yhä useampi opiskelija hakeutuu korkeakouluun oman maan ulkopuolelle; erityisesti Aasian maista lähdetään usein opintojen perässä ulkomaille.”

Lyhyemmälle ulkomaanjaksolle eli opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun tulevien ulkomaalaisten lukumäärä on sekin kasvanut. Vuonna 2012 heitä opiskeli suomalaisissa korkeakouluissa lähes 10 000. Tutkinto-opiskelijoiden ja ulkomaanjaksolle tulevien opiskelijoiden yhteenlaskettu määrä vastaa jo lähes 10 % kaikista korkeakouluopiskelijoista.

Ammatillisessa koulutuksessa ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrä on pysynyt melko tasaisena ja vuonna 2012 heitä oli lähes 2 500.

Tutkinto-opiskelijoiden enemmistö on kotoisin muualta kuin Euroopasta

Suomi houkuttelee opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Tutkinto-opiskelijoista noin 40 % on lähtöisin Aasiasta, lähes saman verran tulee Euroopasta ja 14 % Afrikasta. Opiskelijoiden yleisimmät kotimaat ovat Venäjä, Kiina, Vietnam, Nepal ja Nigeria. Suomeen tulee enemmän opiskelijoita Aasiasta ja vähemmän Euroopasta kuin esimerkiksi Alankomaihin, Saksaan tai Tanskaan.

Ulkomaanjaksolle Suomeen tullaan pääasiassa muualta Euroopasta. Varsinkin ammatillisen koulutuksen kansainvälinen liikkuvuus painottuu Eurooppaan, josta on peräisin 95 % ulkomaanjaksolle tulijoista. Sekä korkeakouluihin että ammatillisiin oppilaitoksiin tulevien yleisimmät kotimaat ovat Saksa, Ranska ja Espanja.

Suomalaiset suuntaavat useimmiten muualle Eurooppaan

Lukuvuonna 2012–2013 lähes 6 000 suomalaista opiskelijaa suoritti tutkintoa ulkomaisessa korkeakoulussa Kelan opintotuen turvin. Lisäksi vuoden 2012 aikana miltei 10 000 korkeakouluopiskelijaa ja yli 6 000 ammattiin opiskelevaa lähti lyhyemmälle ulkomaanjaksolle. Kaikissa kolmessa ryhmässä ulkomailla opiskelevien määrät ovat kasvaneet kymmenessä vuodessa, vaikka vuosittaista vaihteluakin esiintyy.

Suomalaisopiskelijat suosivat tutkinto-opinnoissaan kolmea kohdemaata eli Britanniaa, Ruotsia ja Viroa, joissa opiskelee lähes kaksi kolmasosaa kaikista opintotuen saajista. Lähes 90 % tutkinto-opiskelijoista jää opiskelemaan Eurooppaan.

Tutkintoa lyhyemmälle ulkomaanjaksolle lähtevät korkeakouluopiskelijat suuntaavat niin ikään useimmiten muualle Eurooppaan: suosituimmat maat ovat jo pitkään olleet Saksa, Espanja, Britannia, Ruotsi ja Ranska. Aasian merkitys on kuitenkin kasvamassa, sillä yhä useampi vaihto-opiskelija lähtee esimerkiksi Kiinaan, Thaimaahan, Japaniin tai Koreaan.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ulkomaanjaksot painottuvat selkeämmin Eurooppaan. Suosituimpia kohdemaita ovat Viro, Ruotsi, Espanja ja Saksa.

Maakuntien aktiivisuudessa on suuria eroja

Maakuntien välillä on suuria eroja siinä, miten aktiivisesti opiskelijat niistä lähtevät tai niihin tulevat ulkomaanjaksolle. Vuonna 2012 ammatillisen koulutuksen aktiivisin opiskelijoiden lähettäjä ja vastaanottaja oli Keski-Pohjanmaa ja korkeakoulutuksen Etelä-Karjala. Näissä maakunnissa – ja niiden lisäksi Ahvenanmaalla – opiskelee myös poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisia tutkinnonsuorittajia. Erityisesti Keski-Pohjanmaa on pysytellyt tilastojen kärjessä jo pitkään.

”Oppilaitoksen kansainväliset kontaktit ja kannustus ohjaavat sitä, missä määrin opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä kokemusta osana opintojaan. Onkin tärkeää panostaa siihen, että eri puolilla Suomea opiskelevilla on yhtäläiset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistyvässä työelämässä tarvittavia taitoja”, toteaa vastaava asiantuntija Siru Korkala CIMOsta.

CIMO kerää vuosittain tilastot opiskelijoiden ulkomaanjaksoista ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Kela tuottaa tilastoja suomalaisista opintotuen saajista ulkomaisissa korkeakouluissa ja Tilastokeskus ulkomaalaisista opiskelijoista suomalaisissa korkeakouluissa. Nämä opiskelijaliikkuvuustilastot julkaistaan CIMOn verkkopalvelussa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

  • ammattiin opiskelevat: vastaava suunnittelija Siru Korkala
  • korkeakouluopiskelijat: vastaava suunnittelija Irma Garam

CIMOn verkkopalvelun tilastosivut

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

Infografiikat

  • Opiskelijaliikkuvuuden kehitys (jpg)
  • Liikkuvuus maailman kartalla (jpg)
  • Ulkomaanjaksot Euroopan kartalla (jpg)
  • Tutkinto-opiskelijat Euroopan kartalla (jpg)
  • Maakuntien aktiivisuus opiskelijoiden lähettäjinä ja vastaanottajina (jpg)
  • Ulkomaanjaksolle lähtevien sukupuoli ja koulutusalat (jpg)

Julkaisu

Faktaa 1/2013: Mitä tilastot kertovat kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa