Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

27.02.2013

Seminaarissa todettiin joustavien opintopolkujen olevan tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä eli ECVET oli aiheena seminaarissa, jonka CIMO järjesti koulutuksenjärjestäjille, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille sekä opetushallinnon ja työelämän edustajille 14.2.2013. Seminaarissa keskusteltiin mm. siitä, miten uusi järjestelmä näkyy EU:n Eurooppa 2020 -strategiassa ja millaisia haasteita on noussut esille järjestelmän toimeenpanossa.

Opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi Eurooppa 2020- strategiasta. Eurooppa 2020 on Euroopan unionin kymmenvuotinen kasvustrategia. Strategiassa on viisi päätavoitetta, jotka pyritään saavuttamaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoitteet koskevat koulutuksen lisäksi seuraavia aloja: työllisyys, tutkimus ja innovointi, syrjäytymisen ehkäisy ja köyhyyden vähentäminen sekä ilmastonmuutos ja energia.

Rasku totesi, että koulutuksen avulla pyritään laskemaan koulunkäynnin keskeyttäneiden osuutta alle 10 prosenttiin ja nostamaan korkea-asteen tai vastaavan tason tutkinnon suorittaneiden nuorten osuutta vähintään 40 prosenttiin. Suomen nuoriso- ja koulutustakuu nähdään EU:ssa yhtenä mahdollisena työkaluna strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Nuorisotakuu onkin tulossa voimaan helmikuun 2013 loppuun mennessä kaikkialla EU:ssa.

Strategian tavoitteet elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuuden edistämisestä liittyvät voimakkaasti myös ECVETiin. Siirtojärjestelmä kasvattaa Raskun mukaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaa, sillä esimerkiksi yhteistyö koulutuksen järjestäjien kesken lisää tutkintojen ja järjestelmien läpinäkyvyyttä ja luottamusta toimijoiden kesken.

Suomi on aktiivinen ammatillisen koulutuksen eurooppalaisessa yhteistyössä

Opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki Opetushallituksesta painotti omassa puheenvuorossaan, että siirtojärjestelmässä siirretään ja kerrytetään tutkinnon ja koulutuksen osia. ”Kyseessä ei ole vain pisteiden siirtäminen, ja koko siirtojärjestelmässä keskeistä on osaamisperusteisuus”, Kärki totesi.

Kärki kertoi, että Suomi on osallistunut aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön ja Kööpenhaminan prosessin tavoitteiden määrittelyyn vuodesta 2002 asti. Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on parantaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen laatua ja liikkuvuutta. ”Suomessa tutkintojärjestelmää on kehitetty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tukemaan pedagogista muutosta ja edistämään laatua ja läpinäkyvyyttä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa”.

Esimerkiksi FINECVET –projektin yhteydessä on arvioitu tarkemmin ECVETin hyötyjä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille, koulutuksen järjestäjille ja työelämälle. ”Parhaillaan ympäri Suomea kiertävät ECVET Expertit tekevät osaltaan hyvin arvokasta tiedotus- ja neuvontatyötä”, Kärki sanoi.

Eri kulttuureja ymmärretään paremmin liikkuvuuden kautta

”Kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen on työelämän näkökulmasta hyvin keskeistä”, Satu Ågren Elinkeinoelämän keskusliitostakertoi. Ulkomaanjaksoilla olleiden työntekijöiden kielitaito kohenee, he ovat suvaitsevampia ja ymmärtävät monikulttuurisuutta paremmin. Lisäksi heidän on helppo työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. ”Kansainvälisiä taitoja on hyvin vaikea oppia teoriassa, ne pitää elää”, Ågren sanoi.

Aleksej Fedotov, SAKKI ry:stäpohti konkreettisia keinoja opiskelijaliikkuvuuden parantamiseksi. ”Meillä on laajat toimintaedellytykset oppimistulosten kerryttämiseen, mutta tunnistaminen sekä tunnustaminen ja ECVETin toimeenpano on haastavaa”. Fedotovin mukaan Suomella ja ECVET Experteillä riittääkin työsarkaa. Suomen tulisi viedä omaa koulutuksellista malliaan voimakkaammin Eurooppaan.

Koulutetaan tulevaisuuden osaajia

Loppuyhteenvedossa Seija Rasku listasi asioita, joita ECVETin toimeenpanossa kannattaa huomioida:

1.Koulutusorganisaatioiden rakenteiden kehittäminen niin, että ne tukevat joustavampien opintopolkujen rakentamista.

2. Opettajien tulisi ajatella, että opintojen suorittaminen ei ole enää sidoksissa aikaan eikä paikkaan.

3.Kumppaneiden kanssa tehtävä työ on pitkäjännitteistä, suunnitelmallista, ja asioista on hyvä sopia ennalta.

4.Oppilaiden opintojenohjauksen merkitys kasvaa, koska oppilailla on nyt enemmän valinnaisuutta.

5.Etenkin valtionhallinnossa tulisi pohtia rahoituksen uudistamista siten, että se tukisi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

6.Tekniikan mahdollistamien uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen.

Lisätietoja

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET)

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_koeoepenhamina-prosessi/ecvet.html

ECVET Expert -toiminta Suomessa

http://www.cimo.fi/ecvet-expert

Eurooppa 2020

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm

27.2.2013/JJ