Aktuellt

25 nya sektoröverskridande Nordplus Horisontal –projekt startar 2013

Alla ansökningar som skickats in innan den 1.3.2013 till Nordiska ministerrådets Nordplus Horisontal program har nu bedömts och besluten fattats. Allt som allt emottogs 57 ansökningar av vilka 7 hade finsk koordinator. 25 projekt får finansiering ur programmet år 2013. Andelen godkända är ca 44 %. Projekten tilldelas totalt 910 000 euro. Året innan emottogs rekordmässigt 71 ansökningar, av vilka enbart 22 kunde stödjas inom budgetramen.

Nordplus Horisontal – programmet möjliggör samarbete utöver olika sektorer och vidsträckta partnerskap. Programmet stöder innovativa projekt mellan minst tre länder inom området för
livslånga lärandet. Projekten representerar flera olika teman och storlekarna varierar också. Ett av de viktigaste kvalitetskriterierna är relevansen gällande samarbetet mellan olika sektorer. De minsta projekten får några tusen i stöd medan de största kan nå upp till 80 000 euro.

Det aktivaste landet var återigen Norge med 15 ansökningar, av vilka 7 stödjas. 4 ansökningar koordinerade från Finland får stöd, lika många från Estland, både Lettland och Litauen hade 3 godkända projekt, Sverige 2 och Danmark och Island ett var. I alla godkända projekt deltar 245 olika organisationer från Baltikum och Norden. Finska organisationer tillsammans med norska hade mest deltagande organisationer, 38 från Finland och 41 från Norge.

Projekt koordinerade av finska organisationer:

  • Yrkeshögskolan i St Michels koordinerar ett projekt med samband till EU’s strategi för Östersjöområdet ”Sustainable rural development through entrepreneurship education”. I projektet utvecklas utvärdering och handledning för en effektiv entreprenörsutbildning riktad till unga på landsbygden. Ämnet granskas på seminarier, i utvecklandet av handledningen och nätverket som byggs upp. Flera sektorer deltar: vuxenutbildning, högre utbildning, tredje sektorn, allmänbildande och yrkesutbildning på andra stadiet samt den privata och offentliga sektorn.
  • I projektet ”5 Stars partnership” koordinerat av Laurea yrkeshögskola skall partnerskapet utvecklas, såsom projektnamnet säger. Partnerskapet testar, utvärderar och tar i bruk den av Laurea utvecklade verksamhetsmodellen för lärande ”Learning by Developing”. Ämnet för modellen är de kompetenser som behövs för den elektroniska servicen inom hälsovården. Utvecklingsarbetet sker i finska, danska och lettländska sjukhus med hjälp av sjukskötare och studerande. Kliniska kompetenser, där den elektroniska kommunikationen spelar en viktig roll, förnyas och beskrivs.
  • Sibelius Akademin ordnar en biennal ”Percussion Plus 2014” i Helsingfors i februari 2014. Percussion Plus är ett nätverk bestående av professionella och studerande samt unga med musik och slaginstrument som hobby. Även byggare av slaginstrument deltar i verkstäderna. Biennalen innehåller bl.a. kurser och nätverksmöten där musik skapas och pedagogiken utvecklas i samarbete med över 20 musikskolor från Norden och Baltikum..
  • I projektet ”FISOC, Festivo International Sympony Orchestra Collaboration” koordinerat av Uleåborgs yrkeshögskola stärks samarbetet inom musikbranschen mellan Uleåborg, Piteå och Kristiansand. Ett nytt koncept för distansutbildning utvecklas: praxis för social media, gemensamma träningar och studier samt ett nytt gemensamt studieprogram. Det satsas även på arbetslivssamarbete och entreprenörskap samt ordnas koncerter i samarbete.

Alla godkända projekt 2013 (pdf, eng.)


År 2013 var största delen av samarbetspartners högskolor (39 %), på andra plats kom den allmänbildande och yrkesutbildningen (24 %) och på tredje palts tredje sektorn (18 %). Bilden nedan visar antalet organisationer enligt organisationstyper.
Ca 68 % av alla godkända projekt har samarbete mellan Norden och Baltikum, 28 % har samarbete mellan de nordiska länderna och 4 % mellan baltiska länderna.

Mer information om Nordplus Horisontal – programmet www.nordplusonline.org ja www.cimo.fi/Nordplus > Nordplus Horisontal
Nina Eskola, CIMO
fornamn.efternamn@cimo.fi

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011