Aktuellt

Foton: Virve Zenkner, CIMO

”Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans”

Vilken kompetens behövs i framtiden? Vilka sysselsättningsutsikter har unga i Norden? Vad kan man få till stånd genom utbildningssamarbetet? Det var bland annat dessa frågor som den 150 personer starka deltagargruppen tog sig an på seminariet Framtidens samarbete och mobilitet i Norden som ordnades i Helsingfors.

Seminariet ordnades i samarbete mellan Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet och CIMO som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga. Internationalism är ett livsvillkor för utbildningen. De nordiska länderna delar samma värderingar och i världen ser man oss ofta som en helhet. Det nordiska samarbetet stärker kvaliteten och relevansen av utbildningen”, betonade undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen i sitt öppningstal.

Danmark drar till sig examensstuderanden

”När det gäller inbördesmobiliteten i Norden är det Danmark som tar emot flest examensstuderanden, Sverige utbytesstuderanden”, förklarade ledande sakkunnig Irma Garam (CIMO) vid presentationen av de nordiska ländernas olika profiler i fråga om mobilitet inom högskoleutbildningen.

”Samtidigt har vi mycket gemensamt: Nordiska studeranden åker mycket utomlands. De ekonomiska hindren är inte lika allvarliga som på annat håll och den offentliga finansieringen spelar en betydande roll vid finansieringen av studierna utomlands.”

"Efter Holland utgör de nordiska länderna toppen av studentmobiliteten i Europa", berättade Berndt Wächter från ACA.

En av nyckelstenarna för mobilitet är erkännande av examina, inom vilket de nordiska länderna samarbetar. Jämlikhet inom internationaliseringen främjas genom att stödja en hinderslös mobilitet.

Vad behövs i framtidens arbetsliv?

På sessionerna och i slutpanelen behandlade man förändringar, styrning och rådgivning i arbetslivet samt de nordiska ungas sysselsättningsutsikter i framtiden.

Som kompetensbehov vid sidan av en gedigen yrkeskunskap i den egna branschen och språkkunskaper lyftes fram förmågan att prioritera, styra sig själv, agera på eget initiativ, fatta egna beslut och samarbeta samt ett livslångt lärande.

Men vilket mervärde medför då det nordiska utbildningssamarbetet? Kunskap som erhålls vid utbyte, delning av bästa praxis, arbetskraftsmobilitet mellan de nordiska länderna och bättre sysselsättningsmöjligheter.

Läs mer

Nordplus
Nordic Master

(29.9.2016 / VZ)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011