Aktuellt

Erasmus+ -programmet har på ett betydande sätt stött internationaliseringen av utbildningen, ungdomsarbetet och idrottssektorn

En nationell mellanrapport om Erasmus+ -programmet har färdigställts halvvägs in i programperioden 2014–2020. Enligt den mellanrapport som Undervisnings- och kulturministeriet publicerat fungerar programmet i Finland bra inom alla programsektorer och finansieringen av programmet utnyttjas effektivt.

Av mellanrapporten framgår att både Erasmus+-programmet och de tidigare programmen har spelat en stor roll för internationaliseringen av den finländska utbildningssektorn och ungdomssektorn. Programmet har erbjudit värdefulla tilläggsresurser för många aktörer inom de olika programområdena.

- I förhållande till sin storlek är Finland en av de aktivaste bland de länder som deltar i Erasmus+ -programmet. År 2016 delade den nationella byrån ut sammanlagt 27,5 miljoner euro i bidrag för främjande av internationaliseringen av det finländska samhället till 539 projekt och nästan 19 000 deltagare, berättar undervisningsrådet Mikko Nupponen från Utbildningsstyrelsen.

I år firas 30-årsjubileum för Erasmus, som började 1987 som ett program för studentutbyte mellan högskolor. Under Erasmus+-programmet som grundades 2014 samlades EU:s tidigare program för utbildnings-, ungdoms- och idrottssektorn. Programmet har fått 235 000 finländare att röra på sig under 30 år. 102 000 högskolestuderande, 68 000 lärare och ungdomsarbete och närmare 30 000 studerande inom yrkesutbildningen har deltagit i utbytesperioder utomlands. Över 35 000 ungdomar har deltagit i ungdomsarbete och europeiskt volontärarbete.

Erasmus+ är en viktig del av organisationernas internationella samarbete.

Enligt mellanrapporten uppger var fjärde intervjuad sakkunnig inom vuxenutbildningen och den allmänbildande utbildningen att deras organisation utan Erasmusprogrammet knappast skulle ha något internationellt samarbete eller mobilitet Av högskolornas sakkunniga uppgav nästan alla, 97 procent, att Erasmus+ är en betydande del av organisationens internationella samarbete Bland de sakkunniga inom vuxenutbildningen var andelen 82 procent, inom yrkesutbildningen 93 procent och inom den allmänbildande utbildningen 85 procent.

Erasmus+ har på ett betydande sätt stött också ungdomssektorns internationalisering och därigenom utvecklingen av ungdomsarbetets kvalitet. Programmet har erbjudit internationaliseringsmöjligheter också för unga i en svagare position och främjat samhällelig delaktighet. Inom idrotten är målet bl.a. att förhindra gränsöverskridande hot som riktar sig mot idrottens integritet samt att främja en god idrottsförvaltning och frivilligarbete.

- Erasmus+ -programmet finansierar i Finland rentav 50 procent av studerandemobiliteten i högskolor och yrkesläroanstalter och är inom ungdomssektorn den som ger de största möjligheterna till internationell verksamhet. Erasmus+ har inom läroanstalterna och ungdomssektorn utvecklat personalens internationella kunnande. De kontakter som knutits och de erfarenheter man fått har kunnat utnyttjas också i annan internationell verksamhet, säger Nupponen.

De utmaningar som konstateras i mellanrapporten gäller särskilt den tunga ansökningsprocessen. I fortsättningen av programperioden bör anvisningarna som hänför sig till projektens administration förtydligas och den administrativa bördan lättas Särskilt de digitala rapporteringsmetoderna bör utvecklas och överförandet av studerande- och studieprestationsinformation mellan utbildningsinstitutionerna borde i första hand göras digitalt.

Europeiska kommissionens koncentrerade mellanrapport blir färdig under hösten 2017.

Ytterligare information

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011