Aktuellt

Europakommissionen stöder förebyggande av diskriminering och integrering av invandrare genom specialutlysning inom Erasmus+-programmet

Europakommissionen utlyste den 15 mars 2016 en specialansökningsomgång inom programmet Erasmus+ där stöd beviljas till utbildnings- och ungdomsprojekt med målet att utveckla och sprida god praxis som förebygger diskriminering.

Utlysningen baserar sig på Parisförklaringen från den 17 mars 2015. Den totala budgeten för ansökningsomgången uppgår till 13 miljoner euro på europeisk nivå och ansökningstiden slutar den 30 maj 2016 kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel). I hela Europa finansieras cirka 20–30 projekt.

Fokus i projekten som utlysningen gäller ligger på att förebygga våldsinriktad radikalisering och främja demokratiska värderingar, grundläggande rättigheter, interkulturell förståelse och aktivt medborgarskap. Vidare betonas främjande av integreringen av missgynnade elever, inbegripet personer med migrantbakgrund, samtidigt som man förebygger och bekämpar diskriminering.

Projekten ska därtill också omfatta andra teman som exempelvis erkännande av nyanlända migranters tidigare studier och förbättrande av deras språkkunskaper så att de kan studera samt främjande av ömsesidig förståelse och respekt bland människor med olika etnisk eller religiös bakgrund. Andra teman inom utlysningen är bland annat att förbättra det kritiska tänkandet och internet- och mediekompetensen hos barn, ungdomar, unga arbetstagare och undervisande personal samt att förebygga och bekämpa alla former av diskriminering och segregering inom utbildning.

Projekten som beviljas bidrag kan till exempel skapa nätverk, arrangera seminarier och konferenser, producera undervisningsmaterial och utbilda personal.

Behöriga sökande är offentliga och privata organisationer inom utbildning och ungdomsfrågor på de områden som omfattas av Parisförklaringen, exempelvis utbildningsanstalter och andra utbildningsanordnare, offentliga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå med ansvar för utbildning och ungdomsfrågor, medborgarorganisationer, forskningsinstitutioner, center för handledning och erkännande av meriter, internationella organisationer och även privata företag.

Informationsmöten om Erasmus+-specialutlysningen

  • Europakommissionens genomförandeorgan (EACEA) arrangerar ett rådgivningsmöte om utlysningen den 18 april 2016 i Bryssel. Evenemanget kan också följas på nätet (web stream). Närmare uppgifter och anmälan till evenemanget finns på kommissionens webbplats.
  • CIMO arrangerar den 22 april kl. 9.30–12 ett informations- och nätverksmöte om utlysningen. Det finns plats för 40 anmälda på mötet. Anmälningstiden slutar den 15 april 2016. Anmälningsformulär på nätet.

Närmare information

  • Specialutlysningen: Resultatområdeschef Mikko Nupponen, tfn 050 553 9219
  • CIMOs informations- och nätverksmöte: Programsakkunnig Paula Tyrväinen, tfn 0295 338 615

Se också


(AK & PT/1.4.2016)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011