Aktuellt

Finländska handledare ut i världen med kritiska ögon och öppna sinnen

Närmare tjugo finländska handledare inom yrkesutbildning och arbets- och näringsförvaltningen deltog under våren 2015 i Academia-besök som ordnades i flera europeiska länder. De finländska handledarna gick igenom vad de fått ut av besöken i ett återkopplingsseminarium som yrkeshögskolan JAMKs yrkespedagogiska lärarhögskola ordnade i september.

Även om språkkunskaperna sattes på prov, dagarna var långa och fullspäckade med program och mottagning av information om mållandet tog ut sin rätt, var den allmänna uppfattningen att utbytesperioderna var mycket värdefulla. De dominerande tankarna efter besöken var emellertid en rik yrkesmässig behållning, internationella kontakter samt möjligheten att betrakta sitt eget handledningsarbete ur ett nytt perspektiv.

Man kan alltid lära sig något nytt

Att åka ut på expertutbyte förknippas alltid med stora förväntningar. Man vill få ut så mycket som möjligt av en utbytesvecka i ett annat land, både yrkesmässigt och socialt. Målen gäller särskilt utveckling av den egna handledarkompetensen samt möjligheten att få nya expertkontakter och bekanta sig med mållandet och dess kultur.

Man söker inspiration, god praxis och nya metoder till sitt eget dagliga arbete. Många som har deltagit i utbyte säger också att det är viktigt att få distans till det egna handledningsarbetet i vardagen och få se hur man gör saker på andra platser. Detta möjliggör en kritisk reflektering över själva handledningsarbetet och ger möjligheten att tänka över vad man vill utveckla i sin egen kompetens. Det är viktigt att samla intryck på andra platser och därigenom få insikter i stil med "ja, så här kan man ju också göra!".

Den ökande betydelsen av handledning

På grund av ekonomiskt strama tider står handledning och dess betydelse i centrum i många länder. De finländska deltagarna betonade också att det i Europa verkar finnas ett socialt behov och en samhällelig funktion för handledning som inte tidigare funnits i samma omfattning. Det är viktigt att se handledning i en större kontext, eftersom det ger en djupare betydelse åt handledarnas arbete.

Att dela information och erfarenheter med handledare från andra länder bidrar till att förstå handledningsarbetet och dess utmaningar på olika håll i Europa. Målet att stödja kunder i deras utbildnings- och karriärval är gemensamt för alla, men sättet att ordna handledningstjänsterna samt handledarnas utbildning varierar mycket i olika länder.

Fortbildning när den är som bäst

Academias koncept för handledarutbyte har utvecklats på många sätt under åren. I år har man på JAMKs yrkespedagogiska lärarhögskolas initiativ för finländska handledare som deltagit i utbyte infört en s.k. professionell artikel som alla ska skriva om ett ämne som de själva valt och fått inspiration till under Academia-besöket. Artiklarna är ett bra sätt ett sprida resultaten av utbyteserfarenheten i handledarens egen arbetsgemenskap och i de egna nätverken. Numera klassificeras en intensiv Academia-utbytesperiod i JAMK:s yrkespedagogiska lärarhögskola som yrkesinriktad fortbildning och alla finländska handledare som går igenom den får 5 studiepoäng för utbytet.

Text: Mika Launikari. Nyheten baserar sig på en intervju med Jaana Ahlqvist. Jaana ansvarar för koordinering av Academia-utbyten vid JAMK:s yrkespedagogiska lärarhögskola.
Foto: Jaana Ahlqvist, JAMK:s yrkespedagogiska lärarhögskola.

Academia-utbyten finansieras genom Erasmus+ -programmet.

6.10.2015

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011