Aktuellt

Bild: Satu Haavisto

Finska Samuel Hanttu fick bra handledning i både Finland och Portugal.Bild: Satu Haavisto

Handledning berikar utlandsperioden

Den nya samnordiska publikationen Open the Door to the World : Views on Mobility Guidance from up North fokuserar på den internationella dimensionen av handledning. En utlandsperiod kan vara en unik chans för deltagaren att lära sig av sina internationella erfarenheter, få ordning på sina tankar och planera för sin framtid. Handledningen spelar en central roll i att ställa upp lärandemål för utbytesperioden och reflektera över läranderesultaten.

Publikationen består av fyra artiklar skrivna av experter och temat för varje artikel belyses med exempel. Välfungerande praxis från olika länder lyfts fram för andra att ta exempel av. Publikationen har producerats i samarbete mellan Euroguidance-centren i Baltikum och Norden, vilka stöder internationalisering inom handledning och rådgivning i Europa. Euroguidance-verksamheten ingår i programmet Erasmus+.

Nytta av det man lärt sig utomlands

Traditionellt associeras internationell kompetens med sådana färdigheter som språkkunskaper, tolerans och interkulturell kunskap. Utöver dessa kan man tala om utvidgad internationell kompetens som inbegriper uthållighet, produktivitet och nyfikenhet. Dessa egenskaper är sådana man kanske inte i första hand tänker på att utvecklas av internationella erfarenheter. Även om många arbetsgivare fortfarande inte anser att internationell erfarenheten är ett viktigt rekryteringskriterium, uppskattar de färdigheter som de anser att internationell erfarenhet ger.

Kostas Noreika från Litauen bidrar till diskussionen med en arbetsgivares syn på vad internationella erfarenheter kan tillföra arbetslivet. Han är vd för ett företag som producerar elektroniska betalningstjänster och framhåller att internationella lärandeerfarenheter ökar sådana kunskaper som kan få ett företag att snabbare uppnå sina mål. Affärslivet har ett hektiskt tempo och om de anställda snabbt kan anpassa sig till nya lägen ger det företaget en konkurrensfördel.

I Lettland har man tagit fram en matris med vilken personer som studerat eller arbetat utomlands kan bedöma sina kunskaper inom följande områden: språkkunskaper, arbetslivsfärdigheter, sociala färdigheter och förmåga att uppnå personliga mål. I Finland har Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO producerat verktyg för handledare och ungdomar med vilka man kan identifiera kunskaper som man fått utifrån internationella erfarenheter och presentera dem när man söker jobb.

Utlandsperiod som målinriktat lärande

Internationella erfarenheter ger en möjlighet till lärande. Handledarens roll har ändrats från att bara ge information om internationaliseringsmöjligheter till en djupare uppgift. Professionella handledare ska sporra och motivera sina klienter till att gripa chansen att åka utomlands. Därtill kan de hjälpa dem som åker utomlands att i förväg ställa upp vissa lärandemål, så att utbytet inte bara blir en turistresa.

Studiehandledare Jónína Kárdal från Islands universitet betonar vikten av ett helhetsperspektiv när man planerar en utlandsperiod. De som ska åka utomlands gör bra i att förutse hela processen och fundera över vad de vill få ut av utlandsperioden som en del av sin karriärplanering. Kárdal har i sitt arbete också märkt att återkomsten till hemlandet kan utlösa en returchock som det är bra att förbereda sig på.

Estniska Yulia Sharapova och svenska Gun Nilsson deltog som ett arbetspar i en estnisk-svensk utbildningsvecka inom handledning som arrangerades i Stockholm 2014. De egna erfarenheterna av internationell utbildning och interaktion på främmande språk inspirerade dem att på ett nytt sätt uppmuntra klienterna till att skaffa sig internationell erfarenhet.

Att övervinna svårigheter ger styrka

Internationella erfarenheter kan vara till nytta för personer som har sämre förutsättningar än andra på grund av exempelvis funktionshinder, sjukdom, sociala orsaker eller minoritetsbakgrund. De får en chans att se sig själv i ett annat ljus och hitta nya sidor hos sig själva. I bästa fall hjälper utlandserfarenheterna att komma över mentala hinder och bli mer självständig.

Det här har man iakttagit i ett dansk-tyskt projekt som stöder ungdomar med inlärningssvårigheter genom studentutbyte. Den danska projektkoordinatorn Morten Ellehauge bekräftar att ungdomarna lär sig otroligt mycket under en period utomlands och övervinner mentala hinder. Deras personliga färdigheter och skolframgången har förbättrats efter utbytesperioden.

Finska Samuel Hanttu blev självsäkrare och mer vuxen när han jobbade med barn i Portugal inom europeisk volontärtjänst EVS som finansieras av Erasmus+. Avståndet till hemlandet hjälpte honom att se sin livssituation och steg mot framtiden på ett tydligare sätt.

Vidsynt och nyfiken attityd grund för internationell identitet

Genom att utveckla vår vidsynthet, nyfikenhet och respekt för det som är annorlunda skapar vi möjligheter för oss själva och för samhället. En lettisk skola deltog i ett internationellt projekt där ungdomar från olika länder funderade över framtidens arbetsliv och vilka färdigheter som kommer att behövas i olika yrken. Skolans rektor och projektledare Inta Kornejeva märkte att ungdomarna lärde sig sociala färdigheter och fick mod att tala på ett främmande språk. Samtalen om framtiden bidrog till att klargöra de egna lärandemålen och planerna.

Den norska tjänstemannen Elin Bakkelorentzen berättar att hon har haft nytta av internationella erfarenheter i sitt personliga liv och i sin karriär. Hon har blivit mer uthållig, starkare och nyfiknare och hon tror att dessa egenskaper förbättrar hennes arbetsprestationer.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011