Aktuellt

03.10.2014

Internationalisering lönar sig – bevisligen!

En omfattande färsk studie från Europeiska kommissionen visar att programmet Erasmus påverkar deltagarnas liv i en klart positiv riktning: de som har skaffat sig internationell erfarenhet har lättare att få jobb, de får bättre lön och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Därtill vidgar utbytet ens världsbild och gör livet mer internationellt överlag.

Resultaten visar samma trender som utredningen Piilotettu osaaminen (Dolda kunskaper) som CIMO och Demos Helsinki gjorde (2013) för att kartlägga betydelsen av internationell kompetens i ett samhälle i förändring och i framtidens arbetsliv. Båda studierna visade att internationella erfarenheter utvecklar sådana centrala arbetslivsfärdigheter som arbetsgivarna värdesätter, exempelvis problemlösningsförmåga, nyfikenhet, uthållighet och beslutsamhet.

Enligt kommissionens undersökning anser 92 % av arbetsgivarna att dessa egenskaper är viktiga när de fattar beslut om rekrytering. Undersökningen Piilotettu osaaminen visade att majoriteten av rekryterare i Finland värdesätter bland annat samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter.

Infografik

Programmet Erasmus har haft en avsevärd inverkan på europeisk nivå på deltagarnas sysselsättning.
Bilder: Europeiska kommissionen

Internationell kompetens identifieras bättre på annat håll i Europa

Båda studierna visar att man i Finland inte kan se relevansen av internationell erfarenhet för arbetslivet. Redan namnet på CIMOs och Demos Helsinkis undersökning syftade på detta: Piilotettu osaaminen, alltså dolda kunskaper. Vid rekrytering ser inte arbetsgivarna att vissa egenskaper och färdigheter kan sammankopplas med internationella erfarenheter – erfarenheterna ges ibland liten betydelse till och med på arbetsplatser som har internationell verksamhet. Internationella aktiviteter betraktades ändå som en bra sak: 90 % av arbetsgivarna ställde sig positiva till dem.

Enligt den färska Erasmus-undersökningen hör Finland tillsammans med Sverige, de baltiska länderna och Österrike till de länder där utbytesdeltagarna efter avlagd examen mest sannolikt får ett jobb som saknar en internationell dimension. Exempelvis i Danmark, Nederländerna, Belgien samt många sydeuropeiska länder hittar utbytesdeltagarna oftare jobb med en internationell prägel.

Infografik 2

Enligt undersökningen värdesätter arbetsgivare i Europa internationell erfarenhet och belönar den.

Internationalisering ger helhetsmässig utveckling

Fördelarna som internationalisering ger handlar inte bara om utveckling av yrkeskunskaper och karriär. I studien om effekterna av Erasmus konstaterades att utlandsperioden därtill stöder utvecklingen av vissa personlighetsdrag som tolerans, självförtroende och självkännedom.

En utlandsperiod kan ha en mycket helhetsmässig inverkan på studerandens liv, i allt från att välja bostadsland och partner. Det här gör att mottot för programmet Erasmus+, uppföljare till Erasmus, förefaller välmotiverat: ”Förändrar ditt liv, öppnar din värld”. Erasmus+ samlar utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogrammen inom ett enda program och det pågår åren 2014–2020. Under den perioden kan över 4 miljoner unga, studerande och vuxna utbilda sig, studera, praktisera eller volontärarbeta utomlands med stöd från programmet.

Infografik 3

Erasmus-utbytet har gjort deltagarnas liv mer internationellt.

Finländarna har tagit Erasmus till sig

Finländska studerande har deltagit aktivt i programmet Erasmus: läsåret 2012–2013 åkte nästan 5 500 studerande på studentutbyte eller praktik inom Erasmus. I en europeisk jämförelse av aktiviteten inom programmet kom Finland på tredje plats efter Luxemburg och Liechtenstein. I Finland utgjorde Erasmus-studenterna lite över 10 % av alla som utexaminerades samma år, medan motsvarande tal exempelvis i Sverige var bara 5 %.

Sammantaget deltog 67 000 finländare i studentutbyte inom Erasmus under åren 1992–2013 och 6 000 finländare deltog i Erasmus-praktikantutbytet som startade 2007. År 2013 åkte över hälften av alla finländska utbytesstuderande ut i världen inom ramen för Erasmus. Av de 9 739 utbytesstudenterna som kom till Finland gjorde 75 % det med ett Erasmus-stipendium.

EU:s mål är att öka studentmobiliteten från nuvarande cirka 10 % till minst 20 % av alla studerande fram till slutet av decenniet. I Finland har detta mål redan nästan uppnåtts: om man ställer antalet deltagare i studentmobiliteten i proportion till alla som avlagt examen, deltog så många som 18,8 % av de finländska studenterna i utbyten längre än 3 månader år 2013.

Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions. Erasmus Impact Study. European Commission, 2014.
Europeiska kommissionen


Bilderna kan fritt användas i presentationer. Bilderna (png) kan laddas ner på finska, svenska och engelska.

  • Erasmus-studenternas arbetslöshetsgrad fi | sv | en
  • Arbetsgivarnas attityd fi | sv | en
  • Tidigare Erasmus-studenters internationalisering fi | sv | en

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011