Aktuellt

Nordplus Högre utbildning -programmet stöder 184 nätverk

Nordplus-programkommittéen har beviljat ca 4,5 miljoner euro för högre utbildning för läsåret 2014–2015. Med stödet finansieras student- och lärarmobilitet, intensivkurser, utvecklingsprojekt, gemensamma studieprogram och etablering och utveckling av nätverk mellan de nordiska och baltiska länderna. Stödet beviljas alltid åt nätverk.

Programmets finansiering har länge stannat på samma nivå och konkurrensen om stödet har varit hård. Igen i år söktes det över tre gånger så mycket än programmets budget. Totalt 229 nätverk sökte om stöd varav 80 % tilldelas stöd. 71 % av stödet beviljades till student- och lärarutbyten, resten till andra aktiviteter. Stöd till mobilitet beviljades till så många som möjligt och baserade sig på nätverkens tidigare förbruk av medel. Budgeten för mobilitet var lite högre i år pga. extra medel från tidigare programperioden.

Av den ansökta student- och expressmobiliteten är största delen studier, under en femtedel vill åka på praktikutbyte. Av lärarna som söker sig till utbyte tänker 77 % undervisa. Utveckling av undervisningsmaterial intresserar under en femtedel och handledning och samarbete med arbetslivet bara få.

De baltiska länderna, som nu har varit med i Nordplus programmet i sju år, förstärker sitt deltagande – i över 46 % av ansökningar deltog en eller flera högskolor från Baltikum, en ökning med 6 % från ifjol och med 15 % från 2008. De baltiska länderna har etablerat sig väl i programmet och fungerar nu aktivare som koordinator och tar ansvar för olika projekt i nätverken.

Få gemensamma studieprogram

Även detta år lyste de gemensamma studieprogrammen med sin frånvaro. Mycket få nätverk ansökte om medel för utveckling ett gemensamt program i denna ansökningsrunda. Orsaken är oftast studieavgiftspolitiken som varierar från land till land men också erkännande av examina och utfärdandet av gemensamma examensbetyg ses ofta som komplicerat. Etablerandet av gemensamma studieprogram som leder till gemensamma examina uppfattas som mycket komplicerade företag och där utdelningen är oviss.

Det söktes stöd till sammanlagt 99 intensivkurser, varav 54 fick stöd. Samma intensivkurs kan få stöd tre år i rad och en tredjedel av de kurser som fick stöd var förnyade kurser. Nästan hälften av de nya kurserna beviljades stöd. Det genomsnittliga stödet per kurs var 16 300 euro.

Av de utvecklingsprojekt som ansöktes om i år handlade de flesta om läroplansutveckling. Entreprenörskap var ett ofta förekommande tema. Totalt 16 utvecklingsprojekt utav 50 beviljades stöd. Samma utvecklingsprojekt kan få stöd tre år i rad, 7 utvecklingsprojekt fick stöd till förnyelse av projektet, resten var nya. Det genomsnittliga stödet per projekt var 15 100 euro.

Nätverksstöd beviljades såsom tidigare – till en fjärdedel av de 76 nätverk som ansökte om stöd. Stöd beviljas till etablering och utveckling av nätverk.

Typ av organisation och ämnesområde

Universiteten dominerar med ett deltagande av 76 %, yrkeshögskolor med en femtedel. Resten av de övriga deltagande organisationerna är väldigt få (bl.a. statliga och icke-statliga organisationer, forskningscenter, förskolor, privata och offentliga företag, vuxenutbildningscenter, fackföreningar och yrkesskolor).

Inga större ändringar har skett i de olika ämnesområdena under åren. De aktivaste ämnesområden är fortfarande samhällsvetenskap som domineras av pedagogik (32 ansökningar/ 23 beviljade), humaniora som innehåller en hel del olika ämnen (aktivast i 2014 är språkvetenskaper (9/8) och medicin (hälsovetenskap) (33/32). Dessa ämnesområden är de största mätt med både antalet ansökningar och det ansökta och beviljade beloppet.

Beviljade nätverk och projekt är numera lätta att söka efter i den nya projektdatabasenNordplusonline.org

Läs mera om

Nordplus Högre utbildning -programmet
Stöd för mobilitet utan hinder

(18.6.2014 / KS)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011