Aktuellt

Nordplus Högre utbildning -programmet stöder 184 nätverk

246 nätverk ansökte om stöd från programmet för ett värde av totalt 13,6 miljoner euro. Stöd för ca 4 miljoner beviljades till 184 nätverk. De fick stöd till student- och lärarmobilitet, utvecklinsprojekt, intensivkurser, gemensamma studieprogram och nätverksetablering och -utveckling. Nätverk inom hälsovård och lärarutbildning var bland de aktivaste, såsom under tidigare år.

Intresset för Nordplus är stabilt men typiskt för starten av en ny programperiod, mottogs flera ansökningar än tidigare och konkurrensen om medlen blev ännu hårdare. Programmets budget på ca 4 miljoner euro räckte bara till 29 % av det totala ansökta beloppet på ca 13 miljoner. Många nätverk beviljades, såsom tidigare, mindre stöd än de hade ansökt om till mobilitet och inte till alla ansökta nätverksprojekt.

Budjeten delades enligt programkommitténs beslut så, att 70 % av medlen beviljades till student- och lärarmobilitet och resten till projekt, såsom intensivkurser och gemensamma studieprogram samt till nätverksstöd. Denna fördelning motsvarar också vad som ansöktes. Totalt 102 nätverk ansökte om stöd till intensivkurser och av dem beviljades 38 Nordplus-stöd. Det genomsnittliga stödet till kurserna var över 15 000 euro. Fyra nätverk utav 12 fick medel till utveckling av gemensamma studieprogram, 14 fick stöd till olika utvecklingsprojekt och 21 beviljades nätverksstöd.

Antalet ansökningar har minskat under de senaste åren men antalet deltagare har ökat. Totalt 1931 deltagande fakulteter, institutioner, avdelningar, enheter eller program deltar i nätverken 2012 mot 1791 i 2011. Ökningen har varit måttlig men stabil och troligen ett resultat av att programkommittén har prioriterat utvidgning av redan etablerade nätverk i stället för etablering av nya nätverk. De nordiska ländernas högskolor deltar ungefär lika aktivt i Nordplus. Av de baltiska högskolorna är ca hälften med.

Nätverk inom hälsovård är de aktivaste mätt både i antalet ansökare (47) och beviljade nätverk (39). Lärarutbildning är däremot det största ämnet mätt i beviljat totalbelopp (ca 670 000 euro). Antalet nätverk inom konst och design är få men de är vanligtvis stora.

Samarbete med arbetslivet är en ny målsättning under denna programperiod i alla Nordplus-program. Detta är dock inget nytt för högskoleprogrammet där t.ex. praktik har varit möjligt sedan länge. Likaså är det vanligt i intensivkurser att den lokala industrin eller företagen är med på olika sätt. Under årens lopp har Nordplus stött olika projekt som siktat till att utveckla detta samarbete. Kanske just på grund av detta kom samarbetet med arbetslivet inte fram i årets ansökningar i någon större utsträckning än tidigare. Det lönar sig dock att fästa större uppmärksamhet på detta i framtida ansökningar.

Se också:

Nordplus Högre utbildning

Lista på godkända nätverk/projekt (på engelska)
Lista på godkända nätverk/projekt (på skandinaviska)
Nordplusonline.org

(8.8.2012 / KS)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011