Aktuellt

Nordplus Högre utbildning -programmet stöder 190 nätverk

Nordplus-programkommittéen har beviljat ca 4 miljoner euro för högre utbildning för läsåret 2013–2014. Med stödet finansieras student och lärarmobilitet, intensivkurser, utvecklingsprojekt, gemensamma studieprogram och etablering och utveckling av nätverk mellan de nordiska och baltiska länderna. Stödet beviljas alltid åt nätverk.

Det nordiska samarbetet mellan högskolorna är väldigt etablerat. De baltiska länderna som deltog i programmet 2008, deltar redan aktivt i programmet – i över 40 % av ansökningar deltog en eller flera högskolor från Baltikum.

Programmets budget har länge stannat på samma nivå och konkurrensen om stödet har varit hård. Igen i år söktes det över tre gånger så mycket än programmets budget. Totalt 228 nätverk sökte om stöd. Lejonparten (68 %) av stödet beviljades till student- och lärarutbyten, resten till andra aktiviteter. Förhållandet motsvarar det ansökta beloppet.

Man åker på utbyte för att studera elleratt undervisa. Fyra av fem studerande som åker på utbyte söker sig till ett annat nordiskt eller baltiskt land för studier, resten för praktik. Av lärarna som söker sig till utbyte vill 76 % undervisa. På ett lärarutbyte kan man också åka för att t.ex. utveckla undervisningsmaterial.

Stöd till mobilitet beviljades till så många som möjligt. Programmet erbjuder en möjlighet att åka på ett så kallat expressutbyte som varar mindre än en månad. Detta möjliggör att nätverken kan ge stöd åt flera.

Intensivkursernas popularitet håller i sig

Det söktes stöd till sammanlagt 99 intensivkurser, varav 44 fick stöd. Det genomsnittliga stödet per kurs var 17 600 euro.

Det ansökta beloppet för utveckling av gemensamma studieprogram har minskat dramatiskt: i år var det bara 4 nätverk som sökte och 2 av dessa beviljades stöd. Totalt 19 utvecklingsprojekt utav 53 fick stöd.Samtidigt som det ansökta beloppet för gemensamma studieprogram har sjunkit förekommer det däremot flera utvecklingsprojekt som har med utveckling av läroplaner att göra.

83 ansökte om stöd till etablering och utveckling av nätverk, stöd beviljades till en fjärdedel.

De största ämnesområden har i flera år varit desamma. Samhällsvetenskap (pedagogik), humaniora och medicin (hälsovetenskap) är de största mätt med både antalet ansökningar och det ansökta och beviljade beloppet.

Nordplus-statistik 2011–2012

Enligt den senaste statistiken har studentmobiliteten ökat under läsåret 2011–2012 trots att programmets budget inte har stigit. Orsaken kan vara att expressmobilitet har ökat, eftersom det då är möjligt att sända ut flera studerande på utbyte. Lärarmobiliteten har däremot sjunkit lite under de senaste åren.

Nordplus-utbyten i Norden och Baltikum2011–2012 2010–2011 2009–2010
Studentmobilitet totalt3 074 2 996 2 618
1–12 mån. 1 612 1 579 1 680
Express-mobilitet, dvs. under 1 mån. 1 462 1 417 938
Lärarmobilitet 909 957 1025

Av deltagarländerna åkte det överlägset flest studenter på studentutbyte från Finland. Av mottagarländerna var Finland det mest intressanta landet både bland express-utbytesstudenter och lärare. Den populäraste längden på ett studentutbyte var 4–6 månader och express- och lärarutbyte 1 vecka.

Högskolorna kan söka stöd för mobilitet utan hinder för personer med specialbehov pga. t.ex. handikapp eller sjukdomar. Ansökningstiden är fortlöpande. Stöd kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder och läromaterial. Efter 2006 har det inte sökts stöd för mobilitet utan hinder från Nordplus Högre utbildning -programmet. Därför är det viktigt att högskolorna påminner sina studerande och lärare om denna möjlighet.

Beviljade nätverk och projekt

Läs mera om

Nordplus Högre utbildning -programmet

Stöd för mobilitet utan hinder

(KS + VZ / 1.7.2013)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011