Aktuellt

Den fjärde programperiodens första ansökningsomgång inom North-South-South avspeglar erfarenhet och kvalitet

Budgeten för hela 4. programperioden 2013-2015 är €6.2 MIL och i vårens ansökningsomgång beviljades €2.15 MIL till 17 nätverk för verksamhetsperioden 1.6.2013-31.8.2015. Betoningen inom NSS ligger fortfarande på student- och lärarmobilitet, men i fortsättningen kommer en större budgetandel beviljas för intensivkursaktiviteter (15 à 20%). Pga ändrade inkomstkrav för uppehållstillstånd har stipendierna för inkommande studerande höjts. Som en ny verksamhetsform understöder NSS också aktiviteter för att sprida resultat som uppnåtts inom nätverksamarbetet.

17 finansierade NSS-nätverk med totalt 23 nya högskolepartners

Totals 36 ansökningar inlämnades och i år var intresset för NSS-samarbete lika stor bland yrkeshögskolor som bland universitet (19 YHS / 17 uni). De mest aktiva sökande fanns bland social – och hälsovårdssektorn, med sammanlagt 14 ansökningar (40%).

Totals beviljades understöd för 299 studentmobilitetsperioder mellan Finland och utvecklingsländer (172 inkommande och 127 utgående), 149 lärarmobilitetsperioder (80 inkommande, 69 utgående). Dessutom finansierades 17 intensivkurser och 17 aktiviteter för att sprida resultat, bägge anordnas i partnerländerna och inte i Finland

Bland de finansierade nätverken finns utöver social- och hälsovårdsaktörer även områden som matematik och naturvetenskaper, teknik, journalism, samhällsvetenskaper och musik.

De främsta samarbetsländerna ligger i östra Afrika men understöd beviljades även för nätverkssamarbete med Peru, Vietnam, Nepal, det Palestinska självstyrelseområdet, Mali och Kirgizistan.

På basen av den kvalitativa utvärderingen indelades ansökningarna i tre kategorier; Highly recommended, recommended och not recommended. Upp till 55% (20/36) av ansökningarna uppfyllde den högsta kvalitetskategorin, dvs denna gång kunde finansieringen inte räcka till för att understöda alla kvalitativa nätverk. Mer detaljerad information om utvärderingskriterierna hittas i ansökningshandboken.

Följande ansökningsomgång öppnas redan i höst i oktober, med en budget på €2 MIL för verksamhetsperioden 1.6.2014-31.8.2016.

Mer information:

Lista över vårens 2013 finansierade NSS-nätverk

Statistik över anökningsomgången februari 2013

Mer information om programmet North-South-South

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011