Aktuellt

Projekt allt från neuropsykologi till seriebildsseminarium – Finland aktivaste landet i Nordplus Horisontal -programmet i år

Ansökningsomgången 2014 gav som resultat 52 ansökningar av vilka 13 hade finsk koordinator. Så många som 32 projekt får finansiering ur programmet år 2014; dessa tilldelas totalt 1,2 miljoner euro. Jämfört med ifjol tilldelas nu ca 300 000 euro mera. Andelen godkända är även därför högre, ca 61 % (år 2013: 44 %)

Nordplus Horisontal -programmet stöder tvärsektoriellt samarbete

Nordplus Horisontal – programmet möjliggör samarbete utöver olika sektorer och vidsträckta partnerskap. Programmet stöder nyskapande projekt mellan minst tre länder inom området för livslånga lärandet. Projekten representerar flera olika teman och storlekarna varierar också. Ett av de viktigaste kvalitetskriterierna är relevansen gällande samarbetet mellan olika sektorer. De minsta projekten får några tusen i stöd medan de största kan nå upp till 100 000 euro.

Det aktivaste landet i år var Finland med 13 ansökningar, av vilka 10 stödjas. 6 ansökningar koordinerade från Litauen får stöd, respektive 5 från Sverige, 4 från Norge, 3 från Lettland, 2 från Danmark och ett var från Estland och Island. I alla godkända projekt deltar 192 olika organisationer från Baltikum och Norden. Finska organisationer tillsammans med litauiska hade mest deltagande organisationer, 34 från Finland och 33 från Litauen.

De 10 projekt koordinerade av finska organisationer:
  • Konserveringslinjen på Metropolia yrkeshögskola koordinerar projektet ”Aktivering av publiken som en del av den akademiska och yrkesmässiga tillväxten i den nordiska konserveringsutbildningen”. Tre högskolor, ett museum, museibesökare både fysiskt och virtuellt samt skolelever från närbelägna skolor deltar. Ett medeltida altare undersöks och konserveras av lärare och studerande, som kombinerar sina studier och sin praktik med det framtida arbetslivet. Inom kulturarvsfältet betyder detta mångsidiga publikkontakter, internationellt samarbete och marknadsföring för den stora publiken
  • Fransklärarnas förbund i Finland organiserar en konferens för nordiska och baltiska franskärare i Helsingfors våren 2015. Konferensen skall sprida god praxis och förstärka lärarnas kompetens på olika sätt. Deltagarna är lärare från olika utbildningsstadier och olika forum för språkundervisning.
  • Neuropsykologiska föreningen i Finland ordnar en kongress i Tammerfors hösten 2015 i samband med vilken hålls ett nordiskt evenemang om temat ”The Brain in Action – Life long development /Hjärnan i aktion – livslång utveckling”. Temat är riktat mot lärare som arbetar med barn på daghem och förskolor, med elever och unga i olika åldrar samt för vuxna som studerar eller arbetar inom de sociala- eller pedagogiska vetenskapsgrenarna.
  • Haaga-Helia yrkeshögskola koordinerar ett projekt som forskar och jämför olika informella inlärningsmetoder för yrkeslärare, med syfte att öka kompetenser för arbetet och på arbetsplatsen. Metoder och lärarexempel presenteras i workshoppar i Finland, Norge och Estland På basis av god praxis utvecklas i samarbete en ny metod som kan användas under ett långt tidsperspektiv.
  • Åbo Akademis centrum för livslångt lärande koordinerar projektet ”Sustainable and inclusive working life for 55+ / Hållbart och inkluderande arbetsliv för 55+” som skall inom temat livslångt lärande säkra de äldre arbetsföras tidsenliga kompetenser och kvarhållande i arbetslivet. Slutprodukterna är riktade till vuxenutbildare på olika stadier och sektorer samt för arbetsgivare. Ett utbildningsprogram utvecklas för åldersgruppen, som betonar livslångt lärande, personlig utveckling samt nya färdigheter samt arbetsmiljö och välbefinnande, empowerment och självkänsla. Även arbetsgivarna får ett utbildningsprogram (ålders-- generations- och kunskapsledarskap).
  • Finlands journalistförbund ordnar en sammankomst för unga nordiska journalister, med målsättningen att skapa en högklassig och mångsidig journalism. Studerande möter professionella och även nya tvärsektoriella metoder, som t.ex. kopplandet av journalism med teater, fotografering och så kallade spion (undercover) tv-program.
  • Oulun sarjakuvaseura (Uleåborgs seriesällskap) får stöd av Nordplus-programmet för ett seriebildsseminarium som ordnas i Uleåborg på hösten 2014. På seminariet skall utbildningen av seriebildsritare utvecklas och även metoder för att använda seriebilder i undervisningen. Evenemanget är det första steget i att utveckla ett samarbetsnätverk för arktiska seriebildsritare och illustratörer
  • I projektet koordinerat av Åbo yrkeshögskola Business startups at Baltic Region” skall studerande bekanta sig med villkoren för företagande i partnerländerna Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Ett nytt nätverk för företagande skapas och fältstudier utförs och seminarier ordnas för lärare och studerande. Företag är med i nätverket.
  • I projektet mellan Finland, Sverige och Norge som Centria yrkeshögskolan leder förenas utbildning, konstnärligt arbete, pedagogiskt utvecklingsarbete, forskning och samarbete med psykiskt funktionshindrade vuxna. Konstpedagoger och studerande bildar nätverk, skapar produktioner tillasammans med de funktionshindrade vuxna, och gör samarbetsformerna mer synliga för allmänheten.
  • Helsingfors universitet koordinerar ett projekt som utvecklar undervisningen i klimatförändringar på Grönland. Målet är att främja grönlänningarnas kunskaper om klimatförändringen. Speciellt satsar man på ungdomar och deras intresse för högskolestudier. Projektet ordnar tre workshoppar riktade till gymnasielärare om (e-lärande, jordens system och klimat, klimat och samhälle). och en serie med kurser för gymnasieelever om ämnen som jordens ekosystem, havets ekosystem, förändringar i atmosfären och biosfären, jordens system och klimat, klimat och samhälle.

I de utvalda projekten finns mest konst- film- och mediabranscher representerade (22%), arbetslivssamarbete och företagande (16%), miljö och natur (13%), hälsa (13%) och yrkesutbildning (13%).

År 2014 var största delen av samarbetspartners högskolor (39 %), på andra plats kom tredje sektorns organisationer (13 %), företag och den allmänbildande och yrkesutbildningen kom på tredje plats (11 %). Andelarna vuxenutbildningsorganisationer och grundskolor blev rätt låga i år.

Antalet deltagande organisationer i Nordplus Horisontal – projekten 2014 enligt organisationstyp

Mer information om Nordplus Horisontal – programmet www.nordplusonline.org och www.cimo.fi/Nordplus > Nordplus Horisontal

Nina Eskola, CIMO fornamn.efternamn@cimo.fi

Nästa ansökningsomgång utgår den 1.3.2015.

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011