Aktuellt

Lauri Tuomi. Bild: Heli Salonen, OpetushallitusBild: Heli Salonen

Utbildningsstyrelsen sätter fart på utbildningsexporten – tillväxtprogrammet Education Finland startar

Utbildningsstyrelsen fick i början av juni i uppgift att sätta fart på utbildningsexporten. Det nya tillväxtprogrammet Education Finland ger stöd till företag, högskolor och utbildningsanordnare i syfte att hjälpa dem växa på den internationella marknaden.

Målet är att öka utbildningsexportens omsättning med en tredjedel före utgången av 2018

År 2014 uppgick omsättningen inom Finlands utbildningsexport till cirka 260 miljoner euro. Det skulle dock finnas potential för mycket mer. Målet i regeringsprogrammet är att omsättningen ökar till 350 miljoner euro före utgången av 2018.

– Finland har goda förutsättningar att bli ett ledande land i fråga om utbildningsexport. Vårt utbildningssystem har ett gott anseende i världen och det finns efterfrågan på finländsk utbildningskompetens. Jämfört med många andra länder är vi i Finland sent ute då vi först nu tar de första stegen inom utbildningsexport. Utöver offentliga utbildningsaktörer har vi lovande uppstartsföretag, men också tillväxtföretag som har hunnit längre i sin etablering. Dessas fortsatta framgång önskar vi stödja i den nya enheten. För framgång krävs långsiktigt arbete med att utveckla en handlingsmodell som passar oss bäst och som skiljer sig från konkurrenternas. Detta arbete kommer det nya programmet Education Finland att ta tag i, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Potential för utbildningsexport finns på alla utbildningsstadier

Det är i synnerhet företag, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter som är engagerade inom utbildningsexport. Finländska företag har haft framgång med digitala lösningar för lärande ute i världen. I Qatar och Arabemiraten har det etablerats skolor med finländska undervisningsmetoder och lärare. Finländsk kompetens i lärarutbildning har sålts till bland annat Saudiarabien, Colombia, Indonesien och Sydafrika. Det finns också internationellt intresse för finländskt kunnande i fråga om läroplaner och småbarnspedagogiken.

Vid ingången av nästa år kommer också utbildningsexport av yrkesinriktade examina att bli möjlig i anslutning till reformen av yrkesutbildningen. Redan nu pågår ett försök som administreras av Utbildningsstyrelsen. I detta är har 11 utbildningsanordnare som mål att sälja yrkesinriktade fristående examina till 20 länder. De mest populära exportprodukterna är examina som gäller företagande, ledarskap, maskin- och metallbranschen, processindustrin, social- och hälsovårdsbranschen, el- och automationsteknik, teknik och produktutveckling.

Det finns potential för utbildningsexport på alla utbildningsstadier – även läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet och gymnasierna har varit intresserade av att inleda utbildningsexport. Kina, området kring Persiska viken, Sydostasien och Latinamerika anses vara de marknader där potentialen för utbildningsexport är störst. Dessutom anses Afrika vara ett område på kommande. Även exportförsöken inom yrkesutbildningen riktar sig till dessa områden, men dessutom till Ryssland, USA och Indien.

Exportörer av världens bästa utbildning förtjänar de bästa tjänster

I Utbildningsstyrelsen har ekonomie doktor Lauri Tuomi valts till uppgiften att leda tillväxtprogrammet för utbildningsexport, och han inledde arbetet den 24 juli. Tuomi var med och startade upp den finländska utbildningsexporten både som företagare och som vice rektor vid yrkeshögskolan Haaga-Helia. Från början av 2017 ledde han i tillväxtprogrammet ett utredningsprojekt som gällde en handlingsmodell. Dessutom gjorde han år 2016 en utredning om länder som varit framgångsrika inom utbildningsexport.

– Tillväxtprogrammet Education Finland har flera styrkor: tjänstestrukturen har redan planerats tillsammans med aktörerna och kontakterna med undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet är goda. Man samarbetar också med de övriga Team Finland-tillväxtprogrammen och med Business Finland. Utbildningsstyrelsens breda kompetens och internationella kontakter är en uppenbar styrka när det gäller att främja utbildningsexporten. Tjänster som stöder försäljningsprocessen och en aktiv närvaro på målmarknaderna är de viktigaste nycklarna för tillväxt. Exportörer av världens bästa utbildning förtjänar de bästa tjänster, konstaterar Tuomi.

Ytterligare information

Projektchef Lauri Tuomi, tfn 029 533 1667, lauri.tuomi@oph.fi

Tillväxtprogrammet Education Finland erbjuder företag, utbildningsanordnare och andra aktörer inom utbildningsexport information om nya affärsverksamhetmöjligheter, utvecklar exportkompetens och arbetar för att det finländska utbildningssystemet ska bli synligt ute i världen. Dessutom utvecklas i programmet nya tjänstekoncept tillsammans med aktörer inom utbildningsexport. För genomförandet av tillväxtprogrammet Education Finland ansvarar Utbildningsstyrelsen. Programmet finansieras av arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Det blir möjligt att ansöka om medlemskap i programmet hösten 2017.

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011