Aktuellt

10.11.2014

Utveckling och spelifiering av internationellt lärarskap tema på yrkesutbildningens internationaliseringsdagar

Yrkesutbildningens internationaliseringsdagar arrangerades i Joensuu den 4–5.11.2014 och årets teman var internationellt lärarskap, innovationer inom internationell verksamhet samt internationalisering och arbetslivet. De 14:e internationella höstdagarna samlade cirka 150 deltagare från olika håll i Finland och många tiotal deltagare via nätet. Dagarna arrangerades i samarbete av CIMO, Utbildningsstyrelsen och Norra Karelens utbildningssamkommun.

Det som i synnerhet väckte diskussion var spelifiering och förankring av internationaliseringen som en genuin del av läroinrättningarnas vardag. Det frågades när den internationella verksamheten verkligen ska övergå från festtal till praktisk handling och bli en integrerad del av läroinrättningens strategi och dagliga arbete.

Också jämlika internationaliseringsmöjligheter för alla utbildningsstadier debatterades, för det upplevs fortfarande starkt att högskolestuderande har bättre möjligheter till internationalisering än yrkesstuderande.

Mod, nyfikenhet och anpassningsförmåga

Direktör Ilkka Pirskanen från Norra Karelens utbildningssamkommun, som stod värd för dagarna, konstaterade i sitt öppningsanförande att i dagens värld kan Finland inte sluta sig, utan resurser för internationaliseringen bör säkerställas i alla lägen. Han konstaterade att det som läroinrättningarna behöver för att lyckas i internationellt samarbete är mod, nyfikenhet och anpassningsförmåga.

I paneldebatten ”Kv-Talk: Kansainvälisyys pelissä" (Int-Talk: Internationaliseringen på spel) deltog sakkunnig Inkeri Toikka, OAJ; undervisningsråd Tarja Riihimäki, utbildnings- och kulturministeriet; undervisningsråd Sirkka-Liisa Kärki, Utbildningsstyrelsen; direktör Samu Seitsalo, CIMO; direktör Ilkka Pirskanen, Norra Karelens utbildningssamkommun samt ordförande Aleksej Fedotov, SAKKI ry.

Tarja Riihimäki konstaterade att regeringen ställde upp tämligen ambitiösa mål för internationell mobilitet i det förra regeringsprogrammet. Mobiliteten har inte ökat helt enligt planerna, men å andra sidan bör man beakta att den totala mängden studerande har minskat.

Sirkka-Liisa Kärki från Utbildningsstyrelsen konstaterade att det europeiska samarbetet är starkt inom internationaliseringen. Implementeringen av ECVET går bra och identifieringen och erkännandet av det inlärda håller på att förbättras. Inkeri Toikka och studentorganisationen SAKKI ry:s Aleksej Fedotov betonade att det är viktigt med jämlika möjligheter också inom internationaliseringen – att det skapas samma förutsättningar för internationell verksamhet för yrkesläroinrättningarna som för högskolorna och att också studerande med sämre studieresultat ges möjlighet att till exempel avlägga en period av arbetsinlärning utomlands.

Samu Seitsalo lyfte fram resultaten från utredningen Piilotettu osaaminen (Dolda kunskaper) som CIMO och Demos Helsinki genomfört tillsammans: vilka aspekter av internationella erfarenheter som förblir dolda till exempel vid rekrytering av anställda. Utredningen konstaterade att internationell erfarenhet ger studerande just sådana kunskaper och färdigheter som arbetsgivare värdesätter hos nya anställda samt utvecklar egenskaper som nyfikenhet, uthållighet och effektivitet, vilka behövs i dagens arbetsliv.

Passion, inspiration och också misslyckanden

Hanna Autere från Utbildningsstyrelsen konstaterade att under en tid av allt knappare resurser bör internationaliseringen ta hänsyn till kraven inom arbetslivet.

Under dagarna fick deltagarna också höra intressanta inlägg av representanter för arbetslivet, det vill säga Marc Dillon från mobiltelefonbolaget Jolla, vd Janne Haapasalo från John Deere Forestry Oy:s fabrik i Joensuu samt vice vd Jari Järvelä från Arcsys Oy. Den sistnämnda konstaterade att internationalisering har varit ett medvetet beslut inom hans företag och det har bidragit till att få experter från olika länder till företaget och att bedriva export på en helt annan nivå än om företaget från början skulle ha inriktat sig endast på den finska marknaden.

Marc Dillon betonade att de viktigaste värdena i all verksamhet är passion och inspiration och framhöll att centrala element i framgångsrik affärsverksamhet är respekt för andra människor, passion och kärlek samt därtill att acceptera misslyckanden och att lära sig av misstagen.

Verktyget för att identifiera internationell kompetens som tagits fram utifrån resultaten från CIMOs och Demos Helsinkis utredning Piilotettu osaaminen väckte intresse under pauserna.

Verktyget för att identifiera internationell kompetens som tagits fram utifrån resultaten från CIMOs och Demos Helsinkis utredning Piilotettu osaaminen väckte intresse under pauserna.

Vad göra annorlunda inom internationell verksamhet?

Som avslutning på den första dagen fick deltagarna i arbetsgrupper fundera över nya idéer för att utveckla läroinrättningarnas internationella verksamhet. Ett av dagarnas teman, spelifiering, gav upphov till innovativa idéer i grupperna för att öka studenternas motivation och få dem att avlägga studiepoäng också under utlandsperioder.

Arbetsgrupperna diskuterade också hur lärarna kan fås att särskåda sina egna attityder och till och med förmodar, eftersom alla var ense om att lärarna har en central roll i att motivera och sporra studerande till att delta i internationell verksamhet. Det här framhölls också av lektor Merja Karvonen från Pohjois-Karjalan ammattiopisto. Hon påpekade att det avgörande för att utvecklas som internationell lärare är att identifiera sina egna fördomar och granska dem med ett öppet sinne. Bara på det sättet kan lärarna stötta också de studerande som kanske för första gången under en arbetsinlärningsperiod utomlands ställs inför att vara kulturellt annorlunda.

Om du tror på det – sluta drömma!

Den mest berörande sessionen under dagarna bjöd rapartisten Signmark alias Marko Vuoriheimo på. Han berättade sitt eget livs historia som exempel på att det lönar sig att tro på sina drömmar och djärvt haka på också små saker som kan leda framåt mot målet. ”Fight the fear!” som Signmark uppmanar i sin nya sång Fighting. Hans musik och tro på sina egna möjligheter trots motgångar gick säkert rakt in i alla deltagares hjärtan och gav oss alla mod att i vårt arbete ge möjligheter till internationalisering för allt fler studerande och i allt intressantare former.

(6.11.2014/AK)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011