Läs mer om CIMOs versamhet

CIMOs år 2011 (pdf)

Vad är CIMO?

CIMO är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete. Centret grundades 1991 och det fungerar inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som ett självständigt ämbetsverk underställt ministeriet.

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar. CIMO administrerar utbytes-, praktik- och stipendieprogram och ansvarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens utbildnings- och ungdomsprogram och för informationen om programmen Kultur och Ett Europa för medborgarna. Vidare främjar CIMO undervisning i finska språket och finländsk kultur vid utländska universitet.

Organisation

Organisation

Våra samarbetspartner i Finland

 • universitet
 • yrkeshögskolor
 • grundskolor och gymnasier
 • yrkesläroinrättningar
 • vuxenutbildnings- och fortbildningscentraler
 • övriga myndigheter som ansvarar för utbildning
 • arbets- och utrikesförvaltningen
 • företag
 • myndigheter inom ungdomssektorn
 • aktörer inom kultursektorn
 • kommuner och samkommuner samt
 • organisationer

Våra kunder utgörs dessutom av ungdomar och personer som arbetar bland ungdomar samt av studerande och nyutexaminerade.

Våra samarbetspartner utomlands

utgörs av universitet, myndigheter och organisationer som sköter student-, expert-, praktikant- och ungdomsutbyte samt Finlands beskickningar och kulturinstitut på olika håll i världen. Övriga viktiga partner är Europakommissionen samt EU-programmens nationella kontor och kontaktkontor i deltagarländerna, liksom också Nordiska ministerrådet och CIMOs nordiska systerorganisationer och motsvarande organisationer i övriga länder.

Vi deltar aktivt i verksamheten inom flera internationella organisationer (bl.a. ACA, EAIE, NAFSA).

CIMOs år 2013 i siffrår
 • totalbudget 51 miljoner euro
 • 106 anställda och 107,2 årsverken
 • 39,6 miljoner euro delades ut i stipendier och bidrag
 • cirka 31 700 personer deltog i projekten
 • 1,7 miljoner besök på webbplatserna