Uusi Erasmus+ jatkaa nykyisten EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmien toimintaa

Vuoden 2014 alusta käynnistyvä Erasmus+ yhdistää nykyiset Elinikäisen oppimisen ohjelman, EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää korkeakoulutusyhteistyötä tukevat ohjelmat sekä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman. Mukana on ensimmäistä kertaa myös liikunta-alan toimia.

Uuden ohjelman sisällä säilyvät tutut sektorikohtaiset nimet eli yleissivistävän koulutuksen Comenius, ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci, korkeakoulutuksen Erasmus, aikuiskoulutuksen Grundtvig sekä nuorisosektorin Youth in Action.

Erasmus+ -ohjelman rahoitus tulee lisääntymään 43 % edellisen ohjelmakauden tilanteeseen verrattuna. Koko ohjelmakauden (2014-2022) budjetti on 14,7 miljardia euroa.

Lue lisää

Mikä on muuttumassa?

Tärkeintä Euroopan komission ohjelmaesityksessä on, että se takaa jatkuvuuden eurooppalaiselle koulutus- ja nuorisoyhteistyölle. Sektorin painoarvoa pyritään nostamaan.

Ohjelmabudjetti vaikuttaa kasvavan nykyiseen verrattuna. Vielä on kuitenkin auki, miten rahoitus jakautuu eri maiden kesken. Lisäksi vuosibudjettien on ajateltu kasvavan vähitellen ohjelmakauden aikana, joten vaikka kokonaisbudjetti kasvaisikin, vuoden 2014 rahoituksen taso ei todennäköisesti merkittävästi poikkea nykytasosta.

Muutokset, joista jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat samaa mieltä

Taulukkoon on koottu muutosehdotuksia, joista jäsenvaltioilla ja Euroopan parlamentilla vaikuttaa olevan yhteisymmärrys. On kuitenkin syytä korostaa, että prosessi on vielä kesken ja luettelo alustava. Moni asia saattaa vielä matkan varrella muuttua.

Epävarmuutta lisää se, ettei alkuperäisessä ohjelmaesityksessä ole määritelty rahoitettavia toimintoja yksityiskohtaisesti, koska on haluttu antaa joustavuutta niiden muokkaamiseen ohjelmakauden aikana. Tästä syystä tiedot eri toiminnoista tai niiden valintamenettelyistä ovat valmistelun tässä vaiheessa vielä varsin täsmentymättömiä.

Muutosehdotus Käytännön vaikutukset

Nykyinen nuorisotoimintaohjelma Youth in Action yhdistyy koulutusohjelmien kanssa.

 • Nuorisotoiminnot muodostavat ohjelman sisällä oman lukunsa, eräänlaisen alaohjelman, jolla on oma budjetti.

Euroopan ulkopuolinen yhteistyö vahvistuu.

 • EU:n ja kolmansien maiden välisen korkeakouluyhteistyön ohjelmien (mm. Erasmus Mundus ja Tempus) mukaan tulemisen myötä Erasmus-liikkuvuus laajenee Euroopan ulkopuolisiin maihin.
 • Yleissivistävässä, ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa on jatkossa mahdollista ottaa kolmansia maita mukaan yhteistyöhankkeisiin, mutta liikkuvuus Euroopan ulkopuolelle ei ole mahdollista.
 • Nuorisosektorilla yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa jatkuu nykyisellään.

Toisessa Euroopan maassa tapahtuvia maisteriopintoja varten voi saada eurooppalaisen opintolainatakuun.

 • Opintolainatakuujärjestelmä todennäköisesti toteutuu, mutta kuitenkin esitettyä suppeampana.
 • Mm. Suomi on suhtautunut lainamekanismiin varauksellisesti, koska oma opintolainajärjestelmämme mahdollistaa jo nyt toisissa maissa tapahtuvat opinnot.

Ohjelman rakennetta yksinkertaistetaan.

 • Rahoitetut toiminnot kerätään kolmen päätoimintotyypin alle: liikkuvuus, yhteistyöhankkeet ja poliittisen tason yhteistyö.
 • Osa nykyisistä hanketyypeistä lakkaa tai jatkuu osana laajempaa toimintoa: apulaisopettajatoiminto siirtyy todennäköisesti osaksi Erasmus-harjoittelijavaihtoa. Koulujen yksilöllisen oppilasliikkuvuuden, aikuisopiskelijoiden liikkuvuuden ja korkeakoulujen intensiivikurssitoimintojen integroimista yhteistyöhankkeiden sisään kaavaillaan. Erasmuksen EILC-kielivalmennuskurssit loppuisivat.

Rahoitusta myönnetään koulutussektorilla vain organisaatioille.

 • Tarkoitus on varmistaa, että rahoitettu toiminta kytkeytyy vahvemmin organisaatioiden yleiseen toimintaan tai kehitystyöhön. Samalla pyritään isompiin hankekokonaisuuksiin ja tehokkaampaan hallintoon.
 • Apurahat täydennyskoulutuskursseille, valmistaville vierailuille sekä opintovierailuille lakkaisivat itsenäisinä toimintoina ja integroituisivat ainakin osittain henkilöstön liikkuvuustoimintoon.
 • Työmarkkinoilla oleville henkilöille suunnattu Leonardo da Vincin liikkuvuustoiminto (People in the Labour Market PLM) päättyisi, mutta vastavalmistuneet ammatilliset opiskelijat voisivat kuitenkin osallistua normaaliin opiskelijavaihtoon.
 • Nuorisosektorilla nuorten vapaat ryhmät voivat edelleenkin hakea rahoitusta.

Hankkeiden taloushallintoa selkiytetään.

 • Yksittäisten hankkeiden taloushallintoa suoraviivaistetaan lisäämällä päivätaksojen (per diem) ja könttäsummien (lump sums) käyttöä.

Suunnitteilla on uusia toimintoja tai nykyisten laajentamista.

 • eTwinningin kaltaisia sähköisiä yhteistyöalustoja kaavaillaankaikkien kohderyhmien käyttöön ja niiden yhteyksiä hanketoimintaan lisätään.
 • Comeniuksesta tuttua alueellisten toimijoiden yhteistyötä tukeva Regio-toiminto laajenisi koskemaan muitakin kohderyhmiä.
 • Korkeakouluasteella tuettaisiin naapuruusalueiden kanssa tehtäviä kapasiteetinvahvistamishankkeita.
 • Uusia olisivat korkeakoulujen ja yritysten yhteiset Knowledge Alliances -toiminnot ja ammatilliselle koulutukselle suunnatut Sector Skills Alliances -toiminnot. Hankkeiden on kaavailtu toimivan Euroopan tasoisina, alakohtaisina kehittämisverkostoina. Hankkeita valitaan muutama vuodessa, valinnat ja hallinnointi hoidetaan keskitetysti. Toimintoja kokeillaan jo 2013.

Yhteiset viitekehykset ja työkalut sekä verkostot jatkuvat.

 • Erilaiset eurooppalaiset viitekehykset ja työkalut, kuten EQF, ECVET, ECTS ja Europassi jatkuvat.
 • Eurooppalaiset verkostot, kuten Euroquidance, Eurodesk ja Eurydice jatkavat toimintaansa.

Nimeksi Erasmus+.

 • Ohjelman nimeksi tulee Erasmus+. Sektorikohtaiset nimet (Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig ja Youth in Action) säilyvät.