Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija. Tuloksia Global Mindedness -kyselystä

CIMOn (nyk. Opetushallitus) Global Mindedness -kyselyllä selvitettiin ulkomaanjakson vaikutuksia opiskelijan asenteisiin vuosina 2013–2016. Siinä mitattiin opiskelijan suhtautumista erilaisen kohtaamiseen sekä ulkomaanjakson aikana tapahtuvia muutoksia. Pilottivaiheen jälkeen kyselyä laajennettiin myös niille opiskelijoille, jotka eivät ulkomaille lähde; näin saatiin vertailuaineisto ulkomaanjaksolle lähtevien ja vain kotimaassa opiskelevien kesken.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa tarkastellaan näiden opiskelijaryhmien vertailun perusteella sitä, ovatko ulkomaanjaksolle lähtevät opiskelijat jollakin tavalla valikoitunutta joukkoa ja suhtautuvatko he erilaisen kohtaamisen eri tavalla kuin vain Suomessa opiskelevat toverinsa. Lisäksi vedetään yhteen Global Mindedness -kyselyn tuloksia kolmen vuoden ajalta.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 2A/2017

ISSN: 2242-296X (pdf), 2242-2951 (painettu)

ISBN: 978-952-13-6379-5 (pdf);978-952-13-6378-8 (painettu)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija. Tuloksia Global Mindedness -kyselystä (pdf)