Anvisningar för yrkande på rättelse

På stipendier och understöd som beviljats av Avdelningen för Internationaliseringstjänster vid Utbildningsstyrelsen tillämpas stagandena i statsunderstödslagen (688/2001). Lagen tillämpas även på understöd som beviljas Europeiska unionens program, oberoende av vilken benämning de går under (t.ex. EU-understöd, stipendium).

Enligt 34 § statsunderstödslagen får ändring i beslut inte sökas genom besvär. Däremot får rättelse i ett beslut sökas av en part som är missnöjd med beslutet inom 30 dagar från delfåendet. I rättelseyrkandet ska ingå klara motiveringar och till yrkandet ska fogas handlingar och/eller kvitton som utvisar att utgifterna varit berättigade.

Stadgandet om yrkande på rättelse

Statsunderstödslagen (688/2001) 34 §

Myndighet till vilken yrkandet på rättelse framställs

Den som är missnöjd med det här beslutet kan yrka på rättelse av det hos Utbildningsstyrelsen.

Besvärstiden

Yrkandet på rättelse ska anföras inom 30 dagar från det att man fått del av beslutet. Om annat inte påvisas, anses vederbörande ha fått sig beslutet till del den dag, då beslutet har lämnats in till posten för frambefordran. Den dag då brevet har lämnats in för frambefordran framgår av beslutets poststämpel. Då tiden för yrkandet på rättelse räknas, tas inte den dag med, då beslutet har delgetts. Om den sista dagen för yrkandet på rättelse inträffar på en helgdag, lördag, självständighetsdagen, julaftonen eller första maj förlängs tiden till följande vardag.

Yrkandet på rättelse och dess bilagor

Yrkandet ska göras skriftligen. Av besvärsskriften ska följande framgå:

  • det beslut i vilket rättelse söks
  • till vilka delar rättelse yrkas och de ändringar som krävs
  • de grunder på vilka rättelse yrkas
  • den yrkandes namn och kontaktuppgifter (postadress, epost och telefonnummer)

Yrkandet på rättelse ska vara undertecknat och till yrkandet ska fogas

  • beslutet i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original
  • annat material man hänvisar till

Inlämnandet av yrkandet på rätelse

Besvärsskriften ska lämnas in inom den tid som är stadgad om yrkande på rättelse, dvs. senast den sista dagen för den tid som är fastställd, innan tjänstetidens slut sagda dag, till:

Utbildningsstyrelsen / Internationaliseringstjänster
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors, Finland