Katso myös

EU:n Erasmus+ ohjelma aikuiskoulutukselle tukee osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Muualla verkossa

Euroopan komissio: European Agenda on adult learning and recent policy developments

Euroopan unionin neuvoston päätöslauselma uudistetusta eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta (Renewed Agenda for Adult Learning 2011, pdf)

Aikuiskoulutuksen poliittiset linjaukset Euroopassa

Euroopan unionin Eurooppa 2020 -strategia tähtää älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä pidetään keskeisinä välineinä nykyistä talouskriisiä, väestön ikääntymistä sekä EU:n laajempaa talous- ja sosiaalistrategiaa koskevissa toimissa.

Aikuisoppiminen on tärkeä osa-alue EU:n koulutuspolitiikassa. Sitä kehittämällä edistetään kilpailukykyä ja työllistymistä sekä yksittäisten ihmisten mahdollisuuksia osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Haasteena on tarjota opiskelumahdollisuuksia kaikille, erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville, joiden tiedontarve on suurin.

Aikuisoppiminen käsittää aikuisten kaikenlaisen opiskelun perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelu voi lähteä yksilön henkilökohtaisista tai sosiaalisista oppimistarpeista tai kasvattaa ammatillista pätevyyttä.

Tavoitteena on kasvattaa aikuisopiskelijoiden määrää

Aikuiskoulutukseen osallistuvien määrät eri EU-maissa vaihtelevat suuresti. EU on Koulutus 2020 -viitekehyksessä asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 25–64-vuotiaista eurooppalaisista 15 % olisi toiminnan piirissä. Vuonna 2010 eri maiden osallistumisaste oli keskimäärin 9,1 %.

Uusi toimenpideohjelma aikuisoppimiselle julkaistiin 2011

EU:n opetusneuvosto hyväksyi marraskuussa 2011 päätöslauselman uusitusta toimenpideohjelmasta aikuisoppimiselle (Renewed Agenda for Adult Learning).Ohjelma sisältää ehdotuksia aikuiskoulutuksen kehittämiseksi ja linjaa aikuiskoulutussektorin työtä Euroopassa vuosina 2012–2014.

Uudistettu toimenpideohjelma pohjautuu Euroopan komission aikaisempiin aikuiskoulutuspoliittisiin linjauksiin. Erityisesti siinä näkyvät Tiedonanto aikuisten oppimisesta ja sen pohjalle rakentuva Aikuisoppimisen toimintasuunnitelma vuosille 2008–2010.

Yhteiset painopisteet vuosille 2012–2014

Toimenpideohjelmassa määritellään eurooppalaiselle aikuiskoulutukselle painopistealueet, joista jäsenvaltiot voivat keskittyä niihin, jotka ovat niiden omien tarpeiden ja olosuhteiden sekä kansallisten prioriteettien kannalta keskeisimpiä.

Painopistealueita ovat:

  • elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden toteuttaminen
  • koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen
  • tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen aikuiskoulutuksen avulla
  • aikuisten luovuuden ja innovoinnin sekä heidän oppimisympäristöjensä kehittäminen
  • aikuiskoulutusta koskevan tietopohjan parantaminen ja aikuiskoulutusalan seuranta.

Euroopan komissio tukee hyvien kokemusten vaihtoa ja toisilta oppimista aikuiskoulutussektorilla mm. temaattisten työryhmien ja konferenssien avulla. Toimenpideohjelman julkistamisen yhteydessä aloitti toimintansa myös kansallisten koordinaattorien verkosto, joka seuraa painopisteiden kansallista soveltamista ja osallistuu eri maiden EU-tasoiseen yhteistyöhön. Suomen kansallisena koordinaattorina verkostossa toimii Petri Haltia opetus- ja kulttuuriministeriön aikuiskoulutuspoliittisesta yksiköstä.

Lue lisää aikaisemmista aikuiskoulutuspoliittisista linjauksista

Keskeiset kehittämistoimet Tiedonanto aikuisten oppimisesta - ja Aikuisoppimisen toimintasuunnitelma -dokumenteissa