560x262_kulttuuriagenda
Leena Svinhufvud Designmuseosta esitteli Fantasy Design -hankkeen tuloksia Euroopan kulttuurifoorumissa Brysselissä 2009. Kuva: Carl Cordonnier.

Euroopan kulttuuriagenda

EU:n toiminta kulttuuria koskevissa asioissa pohjautuu Euroopan yhteisön perustana olevaan Maastrichtin sopimukseen (1993). Sopimus määrittelee EU:n kulttuuripolitiikan periaatteeksi jäsenvaltioiden kulttuuritoiminnan tukemisen ja täydentämisen sekä valtioiden välisen yhteistyön rohkaisemisen.

Jäsenvaltioiden kulttuuriasioista vastaavat ministerit kokoontuvat EU:n neuvostona kaksi kertaa vuodessa. EU täydentää jäsenvaltioiden toimintaa erityisesti taide- ja kulttuurikentän toimijoille suunnattujen rahoitusohjelmien kautta. Nykyisen Kulttuuri-ohjelman ja aiempien kulttuurin rahoitusohjelmien tukemat hankkeet sekä vuosittain nimettävä Euroopan kulttuuripääkaupunki ovatkin EU:n kulttuuripolitiikan ulospäin näkyvimmät muodot.

Vuodesta 2007 alkaen EU:ta, sen jäsenmaita sekä taide- ja kulttuurialaa on sitonut aiempaa tiiviimmin yhteen kulttuurin toimintasuunnitelma, Euroopan kulttuuriagenda (European Agenda for Culture). Toimintasuunnitelma määrittelee ja linjaa kulttuurin roolin sekä tavoitteet unionin politiikoissa huomattavasti tarkemmin kuin aikaisemmin. Lisäksi se on tarjonnut taide- ja kulttuurikentälle oman roolinsa agendan toteutuksessa.

Kulttuuriagendalla on 3 strategista tavoitetta:

  • kulttuurien monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen
  • kulttuurin edistäminen luovuuden käynnistäjänä osana Lissabonin strategiaa
  • kulttuurin aseman vahvistaminen EU:n kansainvälisiin suhteisiin olennaisesti kuuluvana tekijänä.

Agendan tavoitteita viedään eteenpäin työryhmissä

Kulttuuriagendaa toteutetaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa neuvoston nelivuotisella työsuunnitelmalla ja niin sanotun avoimen koordinaatiomenetelmän (Open Method of Coordination) kautta. Suomelle ja muille jäsenvaltioille tämä tarkoittaa mm. sopimista yhteisistä tavoitteista ja niiden toteuttamisaikataulusta sekä säännöllistä raportointia jäsenmaissa toteutetuista toimenpiteistä, jotka tukevat kulttuuriagendan tavoitteiden toteutumista.

Neuvoston työsuunnitelmassa vuosille 2015–2018 määritellään seuraavat painopistealueet:

  • saavutettava ja syrjimätön kulttuuri
  • kulttuuriperintö
  • kulttuuri- ja luovat alat: luova talous ja innovaatiot
  • kulttuurin monimuotoisuuden ja liikkuvuuden edistäminen sekä kulttuurin esitäminen EU:n ulkosuhteissa.

Yksi konkreettinen keino päästä kulttuuriagendan tavoitteisiin ja viedä eteenpäin työsuunnitelmaa ovat avoimen koordinaation työryhmät (OMC groups), joihin jäsenvaltiot ovat voineet nimetä asiantuntijoitaan. Työryhmien tehtävänä on kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä tuottaa suosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia EU:lle ja jäsenvaltioille.

Taide- ja kulttuurikentän toimijat otetaan mukaan

Taide- ja kulttuurikenttä osallistuu kulttuuriagendan toteuttamiseen ns. säännöllisen vuoropuhelun foorumien (Structured Dialogue Platforms) sekä laajasti kulttuuritoimijoille suunnattujen Euroopan kulttuurifoorumien (European Culture Forum) kautta. Molemmat ovat EU:n tärkeimpiä kanavia kulttuuritoimijoiden kanssa käytävään vuoropuheluun.

Säännöllisen vuoropuhelun foorumeihin osallistuvat organisaatiot ovat eri alojen eurooppalaisia kattojärjestöjä ja muita toiminnassaan laajan eurooppalaisen ulottuvuuden omaavia organisaatioita. Kuten foorumien nimi antaa ymmärtää, ajatus on, että vuoropuhelu EU:n ja foorumien välillä on säännöllistä ja että foorumit antavat konkreettisia ehdotuksia ja suosituksia kulttuuriagendan toteuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Vuonna 2008 Euroopan komissio kutsui avoimen tarjouskilpailun kautta kokoon kaksi foorumia, joiden aiheina on kulttuurinen saavutettavuus sekä luova- ja kulttuuriteollisuus. Lisäksi toimii kulttuurienvälisen Euroopan foorumi, joka perustettiin pohjustamaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotta 2008.

Euroopan kulttuurifoorumit ovat kaikille avoimia konferensseja, joissa jalkautetaan kulttuuriagendan tavoitteet kulttuurikentälle ja käydään avointa vuoropuhelua kentän kanssa. Ensimmäinen kulttuurifoorumi järjestettiin Lissabonissa syksyllä 2007 ja viimeisin foorumi kokosi kentän toimijoita Brysseliin marraskuussa 2013. Näissä konferensseissa kaikkien on mahdollista kuulla, missä EU:n kulttuuripolitiikassa mennään ja vaikuttaa itse eurooppalaisen kulttuurikeskusteluun.