Katso myös

EU:n Erasmus+ -ohjelma tukee osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Muualla verkossa

Paremmat taidot uudelle vuosisadalle – koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelm a (pdf). Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Yleissivistävän koulutuksen yhteistyö Euroopassa

EU-tasolla määritellään eurooppalaiselle yleissivistävälle koulutukselle yhteiset kehittämistavoitteet, mutta jokainen jäsenmaa vastaa itse siitä, millä keinoin tavoitteisiin päästään. Euroopan komissio tukee tavoitteiden saavuttamista koulutusohjelmilla ja erillishankkeilla, ja seuraa jäsenmaissa tapahtuvaa kehitystä mm. erilaisten selvitysten avulla.

Keskeiset eurooppalaiset tavoitteet juuri nyt

Tavoite

Mitä se tarkoittaa?

Kahdeksan avaintaitoa ja niiden saavuttaminen kansallisesti

  1. viestintä äidinkielellä
  2. viestintä vierailla kielillä
  3. matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
  4. digitaaliset taidot
  5. oppimistaidot
  6. sosiaaliset ja kansalaistaidot
  7. aloitekyky ja yrittäjyys
  8. tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot sekä näihin liittyvät tiedot taidot ja asenteet.

Komissio valmistelee asiakirjaa siitä, miten eri arviointikäytännöt voivat tukea avaintaitojen oppimista.

Lue lisää…

Euroopan komission verkkopalvelusta

Key competences

Koulun keskeyttämisen vähentäminen

EU:n tulevaisuutta luotaavassa Eurooppa 2020 -strategiassa nostetaan yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi koulunsa keskeyttäneiden määrän vähentäminen alle 10 %:iin kaikissa jäsenmaissa.

OECD:n selvityksen mukaan esimerkiksi suomalaisista 15–19-vuotiaista vajaat 90 % opiskelee peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa.

Myös komissio seuraa koulunsa keskeyttäneiden määriä jäsenmaissa.

Lue lisää…

Eurooppa 2020-strategia

Monitoring Progress (EU-komission vuosittainen raportti koulutustavoitteiden saavuttamisesta)

Education at a Glance 2010: OECD Indicators

Sosiaalisen inkluusion ja maahanmuuttajataustaisten lasten integraation edistäminen

Komissio julkaisee vuoden 2010 aikana suosituksen niistä keinoista, joilla koulun keskeyttämistä voidaan vähentää. Lisäksi on käynnistetty selvitys, joka koskee vasta maahan muuttaneiden koulutusta.

Lue lisää…
Euroopan komission verkkopalvelusta

Migration and education (pdf) (EU-komission selvitys)

Reducing early school leaving (pdf)

Opettajankoulutus

Tavoitteena on lisätä opettajan ammatin houkuttelevuutta. Vastavalmistuneiden opettajien tukeminen uran alussa nähdään tärkeäksi, samoin ammatillisen kehittymisen turvaaminen uran aikana. Esille on nostettu myös koulun johtoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää…
Euroopan komission verkkopalvelusta

Supporting teachers competence development (pdf)

Varhaiskasvatus

Aiheesta on meneillään selvitys, jonka perusteella komissio antaa erityisesti varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstön osaamisalueita koskevan kannanoton keväällä 2011.

Lue lisää…

Euroopan komission verkkopalvelusta

Early childhood education and care

Public open tender EAC/14/2009: Study on competence requirements of staff in Early Childhood Education and Care (ECEC)

Muuta ajankohtaista

Komissio on käynnistänyt lukutaitoon, matematiikan osaamiseen ja luonnontieteiden opetukseen liittyviä selvityksiä.

Lue lisää…

Euroopan komission verkkopalvelusta

Public open tender EAC/16/2009: Ensuring Early Acquisition ofLiteracy: Study on Parental Support