Vapaaehtoistyötä edistämässä Nürnbergissä

Mikkelin ammattikorkeakoulu hallinnoi Erasmus-ohjelmasta rahoitettua intensiivikurssia, jonka aiheena oli vapaaehtoistyön edistäminen Euroopassa. Kurssi toteutettiin Saksassa Nürnbergissä 12.­–21.11.2012. Muut osallistuvat korkeakoulut tulivat Saksasta, Espanjasta, Puolasta ja Walesista.

Kurssilla tutkittiin vapaaehtoistyön eurooppalaisia normeja ja arvoja. Jokaisen osallistuneen maan korkeakoulusta kurssille osallistui kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Yhteistyötä tehtiin koti- ja kansainvälisissä ryhmissä.Kotiryhmissä opiskelijat valmistivat posteriesitykset oman maansa vapaaehtoistyön rakenteista, arvoista, normeista ja tulevaisuuden näkymistä. Kurssilla jokaisen maan opiskelijat esittelivät omat posterinsa galleria-kävelyn menetelmällä.

Eri maiden vapaaehtoistyöhön tutustumisen jälkeen luennoilla käsiteltiin muun muassa eurooppalaista vapaaehtoistyöhön liittyvää keskustelua, vapaaehtoistyön rakenteita, ihmisoikeuksia, oma-apuryhmien toimintaa sekä vapaaehtois- ja ammattityön rajapintoja. Paneelikeskustelussa opettajat ja opiskelijat kertoivat kokemuksistaan ja motiiveistaan liittyen vapaaehtoistyöhön.

Pienryhmissä opiskelijat ja opettajat tutustuivat vapaaehtoistyön teemoihin kentällä. Ryhmät tutkivat pakolaisten kanssa, mielenterveystyössä ja oma-apuryhmissä tehtävää vapaaehtoistyötä, vapaaehtoistyötä köyhyyden helpottamiseksi sekä vapaaehtoistyön rakenteita. Ryhmät tekivät kenttähaastatteluja ja -havainnointeja, analysoivat keräämänsä aineiston ja valmistivat tuloksista esitykset, jotka esitettiin loppuseminaarissa muille osallistujille ja kenttätyöntekijöille.

Opiskelijoiden kokemukset intensiivikurssista olivat erittäin hyvät. Myös kenttätyöntekijät antoivat hyvää palautetta opiskelijoiden haastattelu- ja havainnointivierailuista sekä korkeatasoisista esityksistä. Opiskelijat pitivät kansainvälisessä ryhmässä työskentelyä mielekkäänä, ja ryhmissä vallitsi hyvä ryhmähenki. Opiskelijat kokivat aikataulun tiiviiksi ja kurssin vaativaksi, mutta samalla sitoutumisen ja työmoraalin hyväksi, mikä edisti oppimista. Kiinnostavana opiskelijat pitivät kenttähaastattelujen tekemistä ja työskentelemistä yhdessä kansainvälisten opettajien kanssa. Opiskelijoiden palautteessa mainittiin intensiivikurssin olevan todistus yhtenäisestä Euroopasta, mikä onkin tärkeää yhä enemmän kansainvälistyvässä työssä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi.

Opettajina merkittävimmät oppimiskokemuksemme liittyivät kansainväliseen työskentelyyn yhdessä opettajakollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Nürnbergin intensiivikurssi tarjosi innostavan ja dialogisen oppimisympäristön taitavien opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä valtavasti tietoa eurooppalaisesta vapaaehtoistyöstä. Näitä tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää suomalaisessa korkeakouluopetuksessa ja aluekehitystyössä.

Kurssin aikana esiin nousi sekä kulttuurisia eroja että yhtäläisyyksiä, mutta mikä parasta, pitkälti samat asiat ja stereotypiat naurattivat. Matka eroista yhteisesti jaettuihin kokemuksiin voi olla yllättävän lyhyt.

Kuukautta aikaisemmin olimme olleet mukana Pietarissa FIRST-ohjelmasta tuetulla intensiivikurssilla, joka oli rakennettu monikulttuurisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa -teeman ympärille. Molemmat intensiivikurssit saavat jatkoa Mikkelin ammattikorkeakoulun hyvinvointialan koulutuksen osana. Eurooppalaista vapaaehtoistyötä tutkitaan seuraavaksi Puolan Łódźissa sosiaalisen muutoksen näkökulmasta. Pietarissa intensiivikurssi rakentuu kuntoutuksen teeman ympärille.

Teksti: Johanna Hirvonen ja Kati Vapalahti

Kirjoittajat työskentelevät Mikkelin ammattikorkeakoulussa sosiaalialan opettajina.