Erasmus-hankkeesta voimaa hoitotyön harjoittelunohjaukseen

Eurooppalaisissa koulutushankkeissa luodaan kumppanien vahvuusalojen pohjalta yhdessä uutta osaamista. Tähän pyrkii myös Erasmus-ohjelmasta tuettu hanke Empowering the Professionalization of Nurses through Mentorship (EmpNURS). Kolmivuotisessa hankkeessa (2010-2013) korkeakoulut ja opetussairaalat seitsemästä eri Euroopan maasta kehittävät yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelujaksojen ohjausta ja pyrkivät samalla vahvistamaan hoitajien ammatti-identiteettiä.

Kuvassa Mikko Saarikoski ja Heini Toivonen

Hoitoalalle kohdistuu tulevaisuudessa haasteita, jotka ovat tuttuja julkisesta keskustelusta. Sairaanhoitajia joudutaan Suomessakin rekrytoimaan yhä enemmän ulkomailta. Kansainvälistymisestä ja työelämän muuttuvista tarpeista johtuen on tärkeää, että koulutuksen laatua tuetaan yli kansallisten rajojen.

”Onnistumisen avaimet on syytä laittaa jakoon. Näin voidaan yhdessä luoda jotain vielä parempaa”, toteaa hankkeen koordinaattori Mikko Saarikoski.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa kumppanit Tšekistä, Unkarista, Liettuasta, Romaniasta, Alankomaista ja Iso-Britanniasta yhdistävät voimansa kehittääkseen sairaanhoitajien ohjattua harjoittelua. Kaiken kaikkiaan hanke tulee pilottivaiheessaan koskettamaan noin 80 opiskelijaa sekä yhtä montaa henkilökohtaista ohjaajaa.

Kokeneet ammattilaiset opiskelijoiden tueksi

Ohjatulla harjoittelulla on sairaanhoitajakoulutuksessa keskeinen osa, ja sen tärkein tekijä on ohjaussuhde. Monissa nykyisissä EU-maissakin koulutus on vielä hyvin lääkärijohtoista. EmpNURS-hanke antaa ammatissa toimiville sairaanhoitajille valmiudet toimia ohjaajina, kun alan opiskelijat suorittavat harjoittelujaksoa sairaalassa. Juuri heillä on jaettavanaan tarvittava kokemus sekä niin kutsuttu hiljainen tieto hoitotyön käytännöistä.

Suomi, Iso-Britannia ja Alankomaat ovat tietyllä tapaa edelläkävijöitä, mutta kaikilta kumppaneilta voidaan silti oppia paljon – hoitoalan kehittämistyössä kun ei ole ainoita ’oikeita’ ratkaisuja. Hanketta toteutettaessa eri maiden kulkemat polut risteävät. Kumppanit ovat päässeet tarkastelemaan muun muassa vanhojen ja uusien EU-jäsenmaiden hoito- ja opetuskulttuurien eroja.

Yliopettajana toimiva Mikko Saarikoski ja hankehallintoon keskittyvä Heini Toivonen pitävät hankkeen salaisuutena suoraa yhteyttä käytäntöön. Tämän takaavat mukaan lähteneet opetussairaalat. Ohjaussuhteen kehittämisessä hyödynnetään Mikon väitöstutkimuksessa kehitettyä mittaria, joka kartoittaa hoitoalan opiskelijoiden käsityksiä oppimisympäristöstään. Se sallii samalla seurata johdonmukaisesti hankkeen vaikutuksia ja sen edistymistä.

Hankkeen alkuvaiheissa kumppanit tekevät kyselyitä ja tilastoanalyysejä sekä tuottavat oppimateriaaleja, joista ohjaajiksi koulutettavat hoitajat saavat pedagogiset valmiudet toteuttaa uudenlaista ohjaustapaa. Pilottivaiheessa koulutetaan ohjaajien ja opiskelijoiden ydinjoukko. Näiden kokemusten pohjalta kehitetään kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää eri maissa.

EU:lta resurssit ja pontta sanomalle

EU:n tuki varmistui toisella yrittämällä. Heini ja Mikko korostavat huolellisen suunnittelun tärkeyttä ja korjaavat harhakäsitykset, joiden mukaan hakemus pitäisi ”kuorruttaa EU-jargonilla”. Oikea lähestymiskulma varmistui, kun hankkeen valmistelijoiden Euroopassa havaitsema koulutustarve linkittyi luontevasti EU:n julkilausumissa esiin tuotuun ammatillisen voimaantumisen käsitteeseen. Tähän siis ”hankkeen injektiokärki tyrkättiin” – kuten Mikko ammattislangia käyttäen luonnehtii.

Sairaanhoitajien toimesta tuotetaan 80 % maailman terveyspalveluista, mutta samalla työ kuuluu maailman vaarallisimpiin, formulakuskienkin jäädessä vertailussa kauas taakse. Heini toteaa, että alan ulkopuolisenakin hänen on helppo ymmärtää sairaanhoitajiin kohdistuvan hankkeen merkitys:
”On eduksi meille kaikille, että hoitajien koulutuksen laatua kehitetään ja autetaan heitä kokemaan ammattinsa mielekkääksi. Hankkeista eivät siksi hyödy ainoastaan nykyiset ja tulevat sairaanhoitajat, vaan me kaikki, jotka joskus tulemme hoitoa tarvitsemaan”, hän muistuttaa.

EmpNURS on Erasmus-ohjelman tukema monenvälinen hanke

Empowering the Professionalization of Nurses through Mentorship (EmpNURS) -hanke sai vuonna 2010 kolmivuotisen rahoituksen EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmasta (Life-Long Learning, LLP). Alaohjelma Erasmus tukee korkeakoulutuksen alan yhteishankkeita. Monenvälisiin hankkeisiin niihin osallistuu vähintään kolme eri Euroopan maata.

EmpNURS on korkeakoulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä kehittävä hanke (Cooperation between Universities and Enterprises). Se kouluttaa ammatissa toimivia sairaanhoitajia toimimaan harjoittelujaksoja suorittavien opiskelijoiden mentoreina. Mukana on korkeakouluja ja opetussairaaloita monista eri maista (ks. http://www.empnurs.eu).

Monenväliset hankkeet ovat LLP-ohjelman nk. keskitettyjä hankkeita. Niiden hausta ja hallinnoinnista vastaa EU:n toimeenpanovirasto EACEA Brysselissä.

Lisätietoa Erasmus-ohjelman keskitetyistä hankkeista

Teksti: Päivi Pihlaja
Kuva: Tiina Lehmusvaara