Temaattiset verkostot

CIMO on mukana temaattisessa toiminnassa

Elinikäisen oppimisen ohjelman temaattisten verkostojen tehtävä on edistää eri alaohjelmien välistä temaattista yhteistyötä. Verkostojen teemoiksi on Euroopan komissiossa valittu aiheita, jotka ovat tärkeitä useammassa alaohjelmassa.

CIMO on mukana neljässä temaattisessa verkostossa, joiden tarkoituksena on nostaa esiin ajankohtaisia teemoja koulutuksen kentältä ja kartoittaa, miten teemoja on käsitelty Elinikäisen oppimisen ohjelmasta tuetuissa hankkeissa.

New Skills -verkosto

Verkostossa selvitetään, miten Elinikäisen oppimisen ohjelmasta rahoitetut hankkeet ovat tukeneet New Skills for New Jobs -aloitteen mukaisia tavoitteita, kuten työntekijöiden osaamisen päivittämistä sekä koulutuksen työelämävastaavuuden lisäämistä.

Verkoston järjestämissä seminaareissa on pohdittu mm. millaista osaamista työssä ja työmarkkinoilla tulevaisuudessa tarvitaan, miten liikkuvuus voi tukea avaintaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittämistä sekä millaista yhteistyötä tarvitaan koulutuksen ja työelämän välillä.

Verkostossa on mukana 14 maan kansalliset toimistot ja sitä koordinoi Islanti. Toiminta painottuu ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Lisätietoja Hannele Nevalampi

Inclusion-verkosto

Tavoitteena on kartoittaa Elinikäisen oppimisen ohjelmassa aliedustetut ryhmät sekä kerätä parhaat käytännöt syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden osallistumisesta ohjelmaan. Hanketta koordinoi Ison-Britannian kansallinen toimisto ECORYS.

Lisätietoja Eija Wilén

Laadunhallinnan temaattinen verkosto

Verkosto pyrkii kartoittamaan hyviä käytäntöjä ja antamaan suosituksia hankkeiden laatutyöhön. Tavoitteena on parantaa hankkeiden vaikuttavuutta ja tulosten kestävyyttä kehittämällä koko hankkeen elinkaaren kattavia laadunhallinnan malleja.

Verkostossa on mukana 15 maan kansalliset toimistot ja se kattaa ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen.

Lisätietoja Katriina Lammi-Rajapuro

NetECVET-verkosto

Verkoston tehtävänä on kartoittaa, miten Leonardo da Vinci -ohjelman rahoittamissa hankkeissa on testattu ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaista siirtojärjestelmää (ECVET eli European Credit system for Vocational Education and Training).

Kokemusten pohjalta verkosto kokoaa työkalupakin, jota koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää ECVETin käyttöönotossa oppilaitoksensa opiskelijaliikkuvuudessa. ECVETin avulla eri maissa suoritettuja opintoja voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopassa.

Vuonna 2011 toimintansa aloittaneeseen verkostoon kuuluu 15 jäsenmaan kansalliset toimistot. Verkoston toimintaa koordinoi Saksa. Suomessa järjestetään hankkeen aikana kansallinen seminaari ECVETin käyttöönotosta Leonardo da Vinci -ohjelmassa.

Lisätietoja Tuula Hautasaari