E+_aikuiskoulutus_KA1

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 1: Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus

Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushankkeen (Mobility project for adult education staff) tavoitteena on parantaa henkilöstön taitoja ja osaamista ja siten kehittää aikuisten opetuksen ja oppimisen laatua vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja työelämän tarpeita. Liikkuvuuksien avulla edistetään aikuiskoulutusorganisaatioiden kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Millaista liikkuvuutta tuetaan?

 • Opettaminen/kouluttaminen (teaching/training assignment): aikuiskouluttaja opettaa, kouluttaa tai ohjaa ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa
 • Henkilöstön koulutus (staff training): aikuiskouluttaja osallistuu eurooppalaiselle täydennyskoulutuskurssille, muuhun koulutukseen tai job shadowing -jaksolle ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa
Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus pähkinänkuoressa:

 • Tukea myönnetään lähettävälle organisaatiolle 1- tai 2-vuotiseen liikkuvuushankkeeseen, joka sisältää useita yksittäisiä liikkuvuuksia.
 • Yksittäisen liikkuvuusjakson kesto on 2 päivää – 2 kuukautta.
 • Organisaatio valitsee osallistujat, joiden tulee olla aikuiskoulutuksen parissa toimivia.
 • Liikkuvuuksien tulee suuntautua ohjelmamaihin.
 • Suomalaiset organisaatiot jättävät hakemuksen Opetushallitukseen.
 • Yksittäiset aikuiskouluttajat eivät voi jättää hakemusta.


Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus takaa jatkuvuuden Grundtvig-ohjelman täydennyskoulutusapurahoille sekä vierailuille ja vaihdoille. Pitkäkestoinen liikkuvuus (entinen Grundtvig-asiantuntijavaihto) sekä aikuisopiskelijoiden liikkuvuus on mahdollista strategisissa kumppanuushankkeissa (avaintoimi 2).

Liikkuvuus on organisaation toiminnan kehittämisen työkalu

Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuuksien tulee olla tavoitteellisia ja niiltä odotetaan vaikutuksia sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Lähtökohtana ovat henkilöstön kehittämistarpeet, ja liikkuvuuksien tulee liittyä organisaation keskeisiin toiminta-alueisiin, strategiaan ja kansainvälistymiseen.

Vaikutukset osallistujille:

 • Ammatillisen osaamisen lisääntyminen
 • Laajempi käsitys aikuiskoulutuksen käytännöistä ja aikuiskoulutuspolitiikasta eri maissa
 • Aikuiskoulutusorganisaatioiden uudistuminen ja kansainvälistyminen
 • Opettamisen ja oppimisen laadun parantuminen
 • Sosiaalisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden parempi huomioiminen sekä kyky vastata heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden tarpeisiin
 • Urakehityksen tukeminen
 • Vieraiden kielten osaaminen
 • Työmotivaation ja työtyytyväisyyden lisääntyminen

Tulokset osallistuville organisaatioille:

 • Lisääntynyt valmius ja kyky työskennellä kansainvälisesti
 • paremmat johtamistaidot ja kansainvälistymisstrategiat
 • vakiintunut yhteistyö kumppaneiden kanssa
 • taloudellisten resurssien (muun kuin EU-rahoituksen) lisääntynyt kohdentaminen kv. hankkeille
 • kansainvälisten hankkeiden parempi laatu
 • innovatiiviset tavat toimia kohderyhmien kanssa, esim.
 • houkuttelevammat, opiskelijalähtöiset koulutus- ja kurssiohjelmat
 • opetushenkilöstön parempi osaaminen
 • tehokkaammat toimintatavat paikallisyhteisöjen hyväksi
 • modernimpi, dynaamisempi ja sitoutuneempi organisaatiokulttuuri, mm.
 • valmius omaksua uusia käytäntöjä ja menetelmiä omaan toimintaan
 • avoimuus etsiä synergioita eri sektoreilla ja aloilla toimivien organisaatioiden kanssa
 • henkilöstön osaamisen kehittämisen strateginen suunnittelu

Ota yhteyttä