E+_aikuiskoulutus_KA2

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 2 - Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet (strategic partnerships) ovat aikuiskoulutuksen eurooppalaisia kehittämishankkeita. Erasmus+ -ohjelman kumppanuushanke voi olla joko pienimuotoinen, hyvien käytäntöjen vaihtoon perustuva yhteistyöhanke tai tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempi, yhteiseen innovaatioon ja eurooppalaiseen levitykseen tähtäävä hanke. Toimintatavoissa ja tukimuodoissa on erilaisia vaihtoehtoja, joiden välillä hakija voi valita.

Kuka voi osallistua?

Strategisiin kumppanuushankkeisiin voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot.

Partneriryhmässä tulee olla vähintään 3 organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta. Myös Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden organisaatioita voi olla mukana, jos ne tuovat lisäarvoa eurooppalaiseen kehittämistyöhön.

Kumppanuushankkeissa voidaan tehdä yhteistyötä myös eri koulutusasteita ja nuorisosektoria koskevien teemojen parissa (useampaa kohderyhmää koskevat, nk. cross sectoral -hankkeet). Yhteisiä teemoja voivat olla esimerkiksi opintojen ohjaus ja neuvonta tai avaintaitojen kehittäminen.

Tavoitteena innovaatioita ja konkreettisia tuloksia

Strategisten kumppanuushankkeiden odotetaan tuovan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia hanketyöhön osallistuviin henkilöihin ja heidän taustaorganisaatioihinsa.

Tavoitteena on kehittää, siirtää ja ottaa käyttöön innovaatioita ja konkreettisia tuloksia. Hankkeet mahdollistavat kansainvälisen yhteistyön aikuiskoulutuksen kehittämisen kannalta keskeisillä aihealueilla.

Hanketyöhön voivat osallistua sekä aikuiskoulutusorganisaation henkilöstö että sen opiskelijat.

Strategisissa kumppanuushankkeissa voidaan

 • kehittää uusia ja innovatiivisia toimintatapoja ja siten edistää toiminnan laatua
 • kehittää alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä, verkostoitumista ja vertaisoppimista
 • edistää perustaitojen opetustarjontaa, esim. yrittäjyydessä, kielissä ja digitaalisissa taidoissa
 • lisätä synergiaa eri maiden aikuiskoulutuksen välillä ja edistää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
 • lisätä tietotekniikan strategista ja integroitua käyttöä aikuiskoulutuksessa
 • edistää henkilöstön ammatillinen kehittyminen sekä organisaatioiden tieto-taidon edistäminen (capacity building)
 • vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta
 • tehostaa käytännön, tutkimuksen ja politiikan vuorovaikutusta

Hankkeiden kesto on 1-3 vuotta.

Mitä toimintoja tuetaan?

Hankkeisiin voi sisältyä mm. seuraavia toimintoja:

 • kumppaneiden välinen hankeyhteistyö (kokoukset, yhteydenpito jne.)
 • aikuiskoulutuksen käytäntöjen vaihto
 • innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen, testaus ja käyttöönotto
 • osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehittävien työtapojen työstäminen
 • yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa
 • kansainvälinen yhteistyö aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden edistämiseksi
 • henkilöstölle ja aikuisopiskelijoille suunnatut koulutus- tai oppimiskokonaisuudet
 • pitkäkestoinen henkilöstöliikkuvuus (yli 2 kk kestävä)

Aihevalinta on vapaa. Työskentely kumppanuushankkeessa rakentuu yhteisen, kaikkia kiinnostavan aiheen ympärille. Partneriryhmä päättää itse omasta aiheestaan ja sen rajauksesta.

Suosittuja aiheita aikuiskoulutuksen hankkeissa ovat olleet mm.

 • maahanmuuttajien koulutus
 • kulttuurien kohtaaminen
 • kielet
 • ympäristö ja kestävä kehitys
 • kulttuuri ja taide
 • paikallinen ja alueellinen kehittäminen
 • vammaisten ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien koulutus
 • seniori-ikäisten aikuiskoulutus
 • tietotekniikan käyttö aikuisopiskelussa

Tulokset ja levitys – strategisten kumppanuushankkeiden tärkeät elementit

Kumppanuushankkeiden tulokset voivat olla luonteeltaan moninaisia: toiset niistä ovat konkreettisia, toiset henkisiä (immateriaalisia). Konkreettisia, yhteisesti työstettyjä ovat esim. oppimateriaali, opiskelijan verkkomateriaali, opettajan käsikirja, pedagoginen opas, hyvien käytäntöjen kooste, digitaalinen materiaali, tutkimusraportti jne.

Kaikilta strategisilta kumppanuushankkeilta vaaditaan konkreettisia tuloksia. Hanke voi itse päättää, työstetäänkö hankkeessa vaativia, eurooppalaiseen levitykseen tarkoitettuja tuotoksia vai onko hanketyön pääpaino hyvien käytäntöjen kehittämisessä hankkeen teema-alueella, jolloin tuotokselle asetettavat vaatimukset eivät ole yhtä korkeita. Pienimuotoiset tuotokset kuten hyvien käytäntöjen koosteet sopivat strategisten kumppanuushankkeiden tuotoksiksi. Tällöin ei voi kuitenkaan hakea tukea palkkakuluihin (intellectual outputs).

Vaativammilta tuotoksilta edellytetään, että niissä syntyy jotakin uutta ja innovatiivista. Vain ne hankkeet, jotka suunnittelevat vaativamman tuotoksen työstämistä, voivat hakea tukea palkkakuluihin sekä levitystapahtumien järjestämiseen (intellectual outputs, dissemination events).

Erasmus+ -ohjelmassa levitystoimilla on keskeinen merkitys: ohjelman tavoitteena on edistää hanketyössä tuotetun materiaalien avointa levitystä siten, että hankkeiden materiaalit ovat kenen tahansa saatavilla. Levitystoiminnan suunnittelu kuuluu kaikille Erasmus+ -ohjelman toiminnoille ja siten myös jokaiselle kumppanuushankkeelle. Levitystoiminnan kohderyhmä, sen menetelmät ja laajuus määräytyvät hankkeen tavoitteista ja toiminnasta.

Ota yhteyttä