Hakijalle: strategiset kumppanuushankkeet

Strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Vuonna 2019 strategisten kumppanuushankkeiden hakuaikaa on pidennetty ja se päättyy 26.3. klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12).

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio (oppilaitos, järjestö, yritys jne.) laatii partnereiden kanssa yhteistyössä hakemuksen, joka toimitetaan koordinoivan maan kansalliselle Erasmus+ -toimistolle, Suomessa Opetushallitukselle.

Erasmus+ aikuiskoulutukselle kansalliset painopisteet 2019

Strategisen kumppanuushankkeen tulee kohdistua vähintään yhteen Erasmus+ ohjelmaoppaassa määritellyistä eurooppalaisista painopisteistä. Yhteisten eurooppalaisten painopisteiden joukosta kansalliset toimistot voivat määritellä myös kansallisia painopisteitä ja painottaa niitä hankkeiden valinnassa.

Hankehakemukset, joiden tavoitteissa yksi tai useampi kansallinen painopiste on suuressa roolissa, arvioidaan suhteellisuusperiaatteen mukaan korkeammin pistein.

Strategiset kumppanuushankkeet jaetaan kahteen hanketyyppiin: innovaatioiden kehittämiseen tähtäävät hankkeet (development of innovation) ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittyvät hankkeet (exchange of good practices). Hakukierroksella 2019 aikuiskoulutuksen sektorilla ei ole korvamerkittyä summaa erilaisille hanketyypeille. Tuki jaetaan arvioinnissa parhaiten menestyneiden hakemusten kesken. Vuonna 2018 budjetti aikuiskoulutuksen strategisille kumppanuushankkeille oli n. 1,6M€.

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hankesuunnittelu kannattaa aloittaa aihealueen ideoinnilla, suunnittelulla ja partneriryhmän muodostamisella. Hankeidean hahmotteluun voit käyttää ideatyökalua.

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelmaan ja sen tavoitteisiin

Erasmus+ Programme Guide (ohjelmaopas) ja hakulomakkeet löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi-sivulta.

Tarkista, että hankkeen aihepiiri on ohjelman tavoitteiden ja painopisteiden mukainen

Kumppanuushankkeiden painopisteet (priorities) ja toiminnot aikuiskoulutukselle löytyvät ohjelmaoppaan (Programme Guide) kohdasta Part B - Key Action 2: Strategic Partnerships. Kumppanuushankkeessa on keskityttävä vähintään yhteen laaja-alaiseen painopisteeseen TAI vähintään yhteen aikuiskoulutuksen painopisteeseen.

Useampaa sektoria koskevissa hankkeissa (cross sectoral) tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

Aikuiskoulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden tavoitteita ja sisältöjä on lisäksi kuvattu ohjelmaoppaan liitteessä I.

3. Osallistu Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston hakuneuvontaan

Opetushallitus järjestää hakuneuvontaa kumppanuushankkeita hakeville. Neuvonta toteutetaan verkossa.

17.12.2018 klo 14.00 – 15.00
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Vaikuttavuus ja levitys

8.1.2019 kello 14.00 – 15.00
Aikuiskoulutuksen yleisinfo webinaarina

15.1. klo 14.00 – 15.00
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Hakulomake

16.1.2019 klo 13.00 – 15.00
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Hankesuunnitelman laatiminen (tuotteet, työsuunnitelma, aikataulut, toiminnot)

6.2.2019 klo 13.00 – 14.30
Kaikkien sektoreiden yhteinen webinaari: Budjetointi

12.3.2019 klo 14-15
Kaikkien sektoreiden yhteinen (ammatillinen koulutus 202, aikuiskoulutus 204, korkeakoulutus 203, yleissivistävä 201) kyselytunti hakijoille.

Lisäksi neuvomme hakijoita puhelimitse ja sähköpostitse grundtvig(at)oph.fi. Tilaisuuksien tallenteita voi pyytää sähköpostilla.

4. Rekisteröidy ja hanki PIC-koodi

Hakemuksen jättäminen edellyttää hakijaorganisaation ja partnereiden rekisteröitymistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant identification code) hankkimista. Ohje rekisteröitymiseen ja PIC-koodin hakemiseen löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi-sivulta.

5. Täytä hakulomake ja lähetä <submit> hakemus määräaikaan mennessä

Hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää yhden sähköisen hakulomakkeen koko partneriryhmän puolesta. Hakemuksen liitteiksi koordinaattori skannaa allekirjoitussivun (Declaration of Honour), mandaattikirjeen kaikilta partnereilta sekä projektin aikataulun (GANTT Chart tai vastaava). Aikataulun esittämiseen voi tehdä oman oman aikaulun tai käyttää komission GANTT Chart -pohjaa.

Hakukierroksen 2019 dokumentit

Hakemukseen kannattaa liittää erillinen työsuunnitelma. Työsuunnitelma helpottaa hankkeen toimintojen selkeää esittämistä.

Partnerit eivät lähetä hakemusta oman maansa kansalliseen toimistoon. Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa. Postitse lähetettyjä lomakkeita ei hyväksytä.

6. Hakemuksen arviointi

Hankkeen koordinaattorimaan kansallinen toimisto järjestää hakemusten arvioinnin. Hakemuksia arvioivat ulkopuoliset alan asiantuntijat. Kutakin hakemusta arvioi kaksi asiantuntijaa. Arviointi perustuu komission laatimien eurooppalaisten kriteerien pohjalle. Arviointikriteerit on esitelty ohjelmaoppaassa ja erillisessä dokumentissa (linkki kohdassa 5).

7. Valintamenettely, päätöksistä ilmoittaminen

Kansallinen toimisto tekee päätöksen tuettavista hankkeista ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arviointien perusteella.

Päätöksistä tiedotetaan kesä-heinäkuussa. Luettelo hyväksytyistä hankkeista julkaistaan Tuloksia -sivulla. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi sähköpostitse hakemuksessa merkitylle yhteyshenkilölle.

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallitus tekee sopimuksen Suomesta koordinoitujen hankkeiden kanssa.

Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi alkaa 1.9.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana. Hankkeiden aloitusajankohdaksi suositellaan 1.9.2019.

Ota yhteyttä