Hakijalle: strategiset kumppanuushankkeet

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio (oppilaitos, järjestö, yritys jne.) laatii yhteistyössä partnereiden kanssa hakemuksen, joka toimitetaan koordinoivan maan kansalliselle Erasmus+ -toimistolle, Suomessa Opetushallitukselle.

Partnerit eivät lähetä hakemusta oman maansa kansalliseen toimistoon.

Partnerit osallistuvat hankkeen suunnitteluun koordinaattorin johdolla. Partnerit tuottavat hakulomakkeessa esitetyt partneriorganisaatiota koskevat tiedot ja kommentoivat hakemuksen yhteisiä osia. Sekä koordinaattorit että partnerit rekisteröityvät komission hakujärjestelmään ja hankkivat itselleen PIC-koodin. Ohje rekisteröitymiseen ja PIC-koodin hakemiseen löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi-sivulta.

Strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Vuonna 2018 strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 21.3. klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12).

Erasmus+ aikuiskoulutukselle kansalliset painopisteet 2018

Strategisen kumppanuushankkeen tulee kohdistua vähintään yhteen Erasmus+ ohjelmaoppaassa määritellyistä eurooppalaisista painopisteistä. Yhteisten eurooppalaisten painopisteiden joukosta kansalliset toimistot voivat määritellä myös kansallisia painopisteitä ja painottaa niitä hankkeiden valinnassa.

Hankehakemukset, joiden tavoitteissa yksi tai useampi kansallinen painopiste on suuressa roolissa, arvioidaan suhteellisuusperiaatteen mukaan korkeammin pistein.

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hankesuunnittelu kannattaa aloittaa aihealueen ideoinnilla, suunnittelulla ja partneriryhmän muodostamisella. Hankeidean hahmotteluun voit käyttää ideatyökalua.

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelmaan ja sen tavoitteisiin

Erasmus+ Programme Guide (ohjelmaopas) ja hakulomakkeet löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi-sivulta.

Useampaa sektoria koskevissa hankkeissa (cross sectoral) tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

3. Tarkista, että hankkeen aihepiiri on ohjelman tavoitteiden ja painopisteiden mukainen

Strategisille kumppanuushankkeille on määritelty koko koulutus- ja nuorisoalaa koskevat laaja-alaiset painopisteet sekä kullekin sektorille suunnatut omat painopisteet. Painopisteet löytyvät ohjelmaoppaan osasta B - Strategic Partnerships. Strategisessa kumppanuushankkeessa on keskityttävä a) vähintään yhteen laaja-alaiseen painopisteeseen TAI b) vähintään yhteen aikuiskoulutuksen painopisteeseen.

Aikuiskoulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden tavoitteita ja sisältöjä on lisäksi kuvattu ohjelmaoppaan liitteessä I.

4. Osallistu Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston hakuneuvontaan

Opetushallitus järjestää hakuneuvontaa kumppanuushankkeita hakeville. Neuvonta toteutetaan verkossa.

15.11.2017 klo 12.30-15.30
Kokeilevan kehittämisen työpaja, erityisesti Erasmus+ KA2,
Paasitorni, Helsinki, lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2yRU2KB

11.12.2017 klo 14.30-16.00
Mitä Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet tarjoavat aikuiskoulutukselle, ideasta hankkeeksi.
Verkkotiedotustilaisuus: https://cimo.adobeconnect.com/grundtvig

17.1.2018, klo 12.30-15.30
Hakulomake, työsuunnitelma, hankkeen suunnittelu ja toteutus.
Verkkotiedotustilaisuus: osoite ilmoitetaan myöhemmin

13.2.2018, klo 12.30-15.30
Kumppanuushankkeen budjetti
Verkkotiedotustilaisuus: osoite ilmoitetaan myöhemmin

Lisäksi neuvomme hakijoita puhelimitse ja sähköpostitse grundtvig(at)oph.fi. Tilaisuuksien tallenteita voi pyytää sähköpostilla.

5. Rekisteröidy ja hanki PIC-koodi

Hakemuksen jättäminen edellyttää hakijaorganisaation rekisteröitymistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant identification code) hankkimista. Myös hakemuksessa mukana olevien partnerien tulee hankkia PIC-koodi. Ohje rekisteröitymiseen ja PIC-koodin hakemiseen löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi-sivulta.

6. Täytä hakulomake ja lähetä hakemus määräaikaan mennessä

Hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää yhden sähköisen hakulomakkeen koko partneriryhmän puolesta. Hakemuksen liitteiksi koordinaattori skannaa allekirjoitussivun (Declaration of Honour), mandaattikirjeen kaikilta partnereilta sekä projektin aikataulun (GANTT Chart tai vastaava). Aikataulun esittämiseen voi käyttää GANTT Chart -pohjaa tai tehdä oman aikataulun, jossa on vastaavat tiedot.

Suosittelemme liittämään hakemukseen erillisen työsuunnitelman. Työsuunnitelma helpottaa hankkeen toimintojen selkeää esittämistä.

Partnerit eivät lähetä hakemusta oman maansa kansalliseen toimistoon. Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa. Postitse lähetettyjä lomakkeita ei hyväksytä.

7. Hakemuksen arviointi

Hankkeen koordinaattorimaan kansallinen toimisto järjestää hakemusten arvioinnin. Hakemuksia arvioivat ulkopuoliset alan asiantuntijat. Kutakin hakemusta arvioi kaksi asiantuntijaa. Arviointi perustuu komission laatimien eurooppalaisten kriteerien pohjalle. Arviointikriteerit on esitelty ohjelmaoppaassa.

8. Valintamenettely, päätöksistä ilmoittaminen

Kansallinen toimisto tekee päätöksen tuettavista hankkeista ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arviointien perusteella.

Päätöksistä tiedotetaan heinä-elokuussa. Luettelo hyväksytyistä hankkeista julkaistaan Tuloksia -sivulla. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi sähköpostitse hakemuksessa merkitylle yhteyshenkilölle.

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallitus tekee sopimuksen Suomesta koordinoitujen hankkeiden kanssa.

Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi alkaa 1.9.-31.12.2018 välisenä aikana. Hankkeiden aloitusajankohdaksi suositellaan 1.9.2018.

Ota yhteyttä