E+_aikuiskoulutus_ohjelman esittely

Kuva: Satu Haavisto

Ohjelman esittely

Erasmus+ -ohjelma tukee aikuisen oppimisen parissa toimivien organisaatioiden toiminnan kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.
Ohjelma mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittämisen ja verkostoitumisen Euroopassa.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat

 • aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushankkeet, joista rahoitetaan aikuiskouluttajien opetusjaksoja, täydennyskoulutuskursseja ja job shadowing -jaksoja ulkomailla
 • strategiset kumppanuushankkeet, joissa tehdään eurooppalaista yhteistyötä ja kehitetään toimintaa aikuiskoulutuksena alalla yhdessä hankekumppanien kanssa.

Hankkeisiin voivat osallistua niin aikuiskoulutushenkilöstö kuin aikuisopiskelijatkin hankkeen luonteesta ja tavoitteista riippuen.

Ohjelman tavoitteet

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja henkilöstön osaamista sekä tukea aikuisen oppimisen parissa toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä. Ohjelman toiminnoilla halutaan edistää vieraiden kielten opetusta ja oppimista ja auttaa ymmärtämään Euroopan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta. Painopisteeksi on asetettu mm. perustaitojen kehittäminen, tieto- ja viestintäteknologian käyttö koulutuksessa sekä opitun tunnustaminen ja tunnistaminen yli maiden rajojen.

Aikuiskoulutuksen kannalta keskeisessä asemassa on aikuisten perustaitojen kuten luku- ja kirjoitustaidon sekä tietoteknisten taitojen kehittäminen ja aikuisten osaamistason parantaminen mm. kannustamalla aikuiskoulutukseen, kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita ja aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluja sekä tarjoamalla yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia.

Osallistuvat organisaatiot

Ohjelmaan voivat osallistua aikuiskoulutuksen parissa toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot, esimerkiksi

 • aikuisoppilaitokset
 • korkeakoulujen aikuiskoulutusta tarjoavat yksiköt, kuten täydennyskoulutuskeskukset ja avoimet yliopistot
 • aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset
 • voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestöt, säätiöt, kolmannen sektorin toimijat (NGO)
 • kulttuurialan organisaatiot, kirjastot, museot
 • paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset
 • aikuiskoulutuksen ohjausta ja neuvontaa tarjoavat tahot

Mitä ohjelmassa tarkoitetaan aikuisella ja aikuiskoulutuksella?

Aikuinen on 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei suorita perustutkintoa nuorisoikäisille suunnatuissa opinto-ohjelmissa toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksessa. Kaikki Suomen aikuisoppilaitosten ja aikuisille suunnattujen opinto-ohjelmien opiskelijat ja henkilöstö ovat osallistumiskelpoisia ohjelmaan (kts. osallistuvat organisaatiot tarkemmin Avaintoimi 1- ja Avaintoimi 2 -sivuilta).

Aikuiskoulutus ymmärretään ohjelmassa laajasti kattaen tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi epävirallisen ja arkioppimisen. Aikuisoppilaitosten lisäksi esimerkiksi museot, kirjastot ja järjestöt voivat hakea tukea.

Ohjelmamaat

Ohjelmassa ovat mukana seuraavat maat:

 • EU:n jäsenmaat
 • Ehdokasmaat: Islanti, Pohjois-Makedonia, Turkki
 • EFTA-maat: Liechtenstein ja Norja