Blogeissamme Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden asiantuntijat ja yhteistyökumppanimme kentältä valottavat työtään eri näkökulmista.

Kuva: Satu Haavisto

Vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi:

Kansainvälisestä yhteistyöstä lisäarvoa opetussuunnitelmien kehittämiseen

Erasmus+ -ohjelman kolme ensimmäistä vuotta ovat osoittaneet, että strategiset kumppanuushankkeet tarjoavat erinomaisen työkalun opetussuunnitelmien ja yhteisten opintokokonaisuuksien kehittämiseen yhdessä oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa. Tätä kehittämistyötä on tehty toki jo aiempienkin ohjelmakausien hankkeissa, mutta nyt samaan hankkeeseen on ollut mahdollista yhdistää sekä opetuksen sisältöjen kehittämistä että liikkuvuutta. Tämä muutos merkitsee myös sitä, että kehitettyjä opintokokonaisuuksia on helpompi integroida osaksi opetustarjontaa, kun ne rakennetaan alusta pitäen osaksi opetussuunnitelmia ja niiden toimivuus testataan opinto- ja koulutustilaisuuksissa jo hankkeen aikana. Aiemmin toimittiin enemmän niin, että ensin suunnitellaan opintokokonaisuus, jonka osia testataan hankkeen loppuvaiheessa. Nyt kehittäminen tapahtuu samanaikaisesti käytännöntoteutuksen kanssa, jolloin saadaan myös välitöntä palautetta siitä mikä toimii ja mikä ei.

Yhteistyökumppaneilta lisäarvoa koulutuksen sisältöihin

Kansainvälinen yhteistyö tuo lisäarvoa opintokokonaisuuksiin ja tutkinnon osiin, kun jokaisen maan vahvuusalueet opetuksesta otetaan mukaan yhteisiin sisältöihin ja haetaan jotain mitä meillä ei ole omassa tutkinnossa. Koulutuskeskus SEDUn International Forestry -kumppanuushankkeessa kehitetään metsäalan ammatillisiin opintoihin vapaasti valittava tutkinnonosa, johon on lähdetty hakemaan parhaita sisältöjä kunkin maan opetuksesta. Suomalaiseen tutkintoon saadaan metsäalan huippuosaamista, kun voidaan poimia parhaat sisällöt kustakin maasta. Hankkeessa järjestetään opiskelijoille 5 päivän pituisia workshoppeja, joita voidaan jatkossa laajentaa ja syventää liikkuvuustarpeiden mukaan.

Kainuun ammattioppilaitos puolestaan on mukana hankkeessa Animal Husbandry Exchanges in North West Europe, jossa kehitetään tutkinnonosia eläintenhoidon koulutusohjelmaan. Kehitettävät kokonaisuudet tarjotaan paikallisena tutkinnon osana, jolloin ne pystytään tunnistamaan ja tunnustamaan suoraan osaksi opintoja. Tutkinnonosien kehittämisessä hyödynnetään kunkin maan erityisosaamista eläintenhoidon osalta ja opiskelijoilla on näin mahdollisuus perehtyä sellaisten eläinten hoitoon, mitä omassa oppilaitoksessa ja maassa ei olisi mahdollista toteuttaa. Tämä tuo selkeää lisäarvoa opiskelijoille ja tukee yksilöllisten opintopolkujen toteutumista. Opintokokonaisuuksia testataan kussakin maassa neljän viikon mittaisten opinto- ja koulutustilaisuuksien aikana. Jaksoihin sisältyy sekä teoriaopintoja oppilaitoksessa että työssäoppimista yrityksissä. Toiminta vahvistaa myös kotikansainvälisyyttä, kun ulkomailta tulevat opiskelijat voivat osallistua opetukseen oppilaitoksen omien opiskelijoiden kanssa.

Strategisissa kumppanuushankkeissa tehty kehittämistyö tuo siten uusia mahdollisuuksia myös opiskelijaliikkuvuuden näkökulmasta. Kumppaneiden kanssa kehitettyjä opintokokonaisuuksia voidaan jatkossa sisällyttää liikkuvuusjaksoon yhdistelemällä oppilaitoksessa opiskelua ja työssäoppimista, mikä rikastaa liikkuvuusjaksojen sisältöä.

Ammatillisen osaamisen lisäksi opinto- ja koulutustilaisuudet mahdollistavat erinomaisesti avaintaitojen oppimisen. Opiskelijoiden ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutus ja yhteistyökyky, kielitaito, yrittäjyysosaaminen, digiosaaminen ja monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen kehittyvät, kun työskennellään esimerkiksi yhteisten tehtävien parissa monikulttuurisissa opiskelijaryhmissä.

Tiiviimpää työelämän ja oppilaitosten kumppanuutta

Ilahduttavan monessa hankkeessa myös työelämä on mukana, mikä varmistaa työelämän osaamistarpeiden huomioimisen opintokokonaisuuksien sisällöissä. Joissakin hankkeissa työelämäkumppanit tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa opetusta aidoissa ympäristöissä, mikä tuo lisäarvoa opetusmenetelmiin. Tällaisella yhteistyöllä on merkitystä myös opettajien osaamisen ja työelämäverkostojen vahvistumisen näkökulmasta. Työelämäpartneruuksien kehittämisessä on varmasti vielä paljon tehtävää, mutta jo tähän mennessä on toteutettu onnistuneita kokeiluja, joita voidaan monistaa ja kehittää edelleen. Haastankin kentän toimijat kehittämään uudenlaisia malleja työelämäyhteistyöhön.

Enemmän yhteistyötä eri alojen välille?

Strategiset kumppanuushankkeet ovat siis jo nyt osoittautuneet kiinnostavaksi työkaluksi ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Perinteisistä muutaman opettajan kehittämishankkeista ollaan siirtymässä kehittämiseen, joka lähtee käytännön opetuksesta ja johon osallistetaan myös opiskelijoita. Alakohtaisten hankkeiden lisäksi hankkeissa on mahdollista rakentaa yhteistyötä eri alojen välille, mikä rikastaa näkökulmia ja oppimista. Tällaisista hankkeista on jo joitakin hyviä esimerkkejä, mutta tulevaisuudessa näitä tullaan näkemään toivottavasti vielä enemmän.

Blogi: Kuulumisia kentältä