Blogeissamme Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden asiantuntijat ja yhteistyökumppanimme kentältä valottavat työtään eri näkökulmista.

Kuva: Satu Haavisto

Ohjelma-asiantuntija Sari Huttunen:

Leonardo-liikkuvuussertifikaatti kehitti liikkuvuuden prosesseja

Elinikäisen oppimisen ohjemassa (2007-2013) lanseeratun Leonardo-liikkuvuussertifikaatin tarkoituksena oli kannustaa ammatillisia oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun. Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa Euroopassa ottamassa järjestelmää käyttöön ja ensimmäinen sertifikaattien hakukierros järjestettiin vuonna 2009.

Sertifioinnin tavoitteena oli pitkäjänteinen opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus ohjelmassa rahoitetuissa liikkuvuushankkeissa. Sertifikaatin myöntämisperusteena oli mm. aiempi kokemus Leonardo-ohjelman liikkuvuustoiminnosta, kansainvälisen toiminnan strategisuus, pitkäjänteisyys, organisaation sitoutuminen kansainvälisyyteen sekä toiminnan kehittäminen.

Sertifikaatti kiinnosti erityisesti 2000-luvun alkupuolella kansainvälistymiskehityksessään pitkälle päässeitä ammattioppilaitoksia ja verkostoja, sillä sertifikaatti mahdollisti liikkuvuushankkeiden jatkorahoituksen kevennetyllä hakumenettelyllä ohjelmakauden loppuun saakka. Sertifikaatteja myönnettiin kaikkiaan 15: lle hankkeelle, joiden piirissä oli 24 oppilaitosta tai koulutuksen järjestäjää.

Sertifioidut hankkeet toteutuivat määrällisesti ja laadullisesti erittäin hyvin. Hankkeille myönnettiin vuosina 2009-2013 yhteensä noin 3,56 miljoonaa euroa, joilla rahoitettiin runsaat 2800 liikkuvuusjaksoa opiskelijoille ja henkilöstölle. Viimeiset sertifioidut hankkeet päättyivät vuonna 2015. Edunsaajien raporttien mukaan sertifioinnilla oli monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ja hyötyjä organisaatioiden toimintaan. Kevennetty haku- ja raportointimenettely mahdollisti ajan käyttämisen prosessien kehittämiseen ja hankkeiden toteuttamiseen vaativan haku- ja raportointiprosessien sijaan. Varmuus rahoituksen jatkuvuudesta antoi kehittämiselle pitkäjänteisyyttä ja perspektiiviä.

Raporttien mukaan sertifioinnin myötävaikutuksella oppilaitosten liikkuvuusprosesseja saatiin selkeämmäksi, mm. selkeyttämällä työnjakoa ja liikkuvuusprosessiin liittyviä erilaisia lomakkeita. Samoin lähtijöiden valmennuksen laatua voitiin kehittää. Prosesseissa mukana olevan henkilöstön osaaminen kehittyi mm. jaksoihin liittyvän dokumentaation laadinnassa. Liikkuvuutta voitiin laajentaa aloille, joissa se oli aiemmin ollut vähäistä. Lisääntyneen liikkuvuuden seurauksena myös oppilaitosten kansainvälinen yhteistyökumppaniverkosto kasvoi ja sen mahdollisuuksia haluttiin käyttää laajemmin. Ecvet -järjestelmän käyttöönottoa edistettiin innokkaasti. Aikuisopiskelijoiden kiinnostus liikkuvuutta kohtaan kasvoi, samoin ammatillisten kouluttajien kiinnostus vierailla työssäoppimispaikoissa lisääntyi.

Kansainvälistymisen ja sen strategisen suunnittelun merkitystä ammattioppilaitokselle voi tuskin kukaan enää tänä päivänä kiistää. Raporttien mukaan sertifioidut liikkuvuushankkeet olivat oppilaitosten strategian toteuttamisen väline. Sertifioinnin aikana kansainvälistymisen strateginen suunnittelu kehittyi ja laajeni oppilaitoksissa. CIMO onkin ollut mukana kouluttamassa suomalaisia oppilaitoksia kansainvälisyysstrategioiden laatimisessa ja laatimassa materiaaleja tätä tarkoitusta varten jo LLP-ohjelman ajoista alkaen.

Uudella ohjelmakaudella sertifiointi sai jatkoa akkreditoinnin muodossa ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -ohjelmassa vuodesta 2015 alkaen. Akkreditoinnilla on pitkälti samat tavoitteet kuin sertifioinnillakin. Keskiössä on edelleenkin liikkuvuuden korkea laatu ja kansainvälisyysstrategioiden kehittäminen ammattioppilaitoksissa. Kuten sertifiointikin, akkreditointi herätti kahdella ensimmäisellä hakukierroksella suurta kiinnostusta. Hakemusten taso oli korkea, sillä hakijoilta edellytettiin pitkäaikaista näyttöä liikkuvuustoimintojen laadukkaasta toteutuksesta sekä voimassaolevaa kansainvälisyysstrategiaa. Ensimmäinen akkreditointihaku (VET Mobility Charter) järjestettiin vuonna 2015 jolloin akkreditointi myönnettiin 16 koulutuksen järjestäjälle ja yhdelle konsortiolle.

Blogi: Kuulumisia kentältä