E+_ammatillinen_KA2

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 2: Strategiset kumppanuushankkeet

Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships, SP) tarjoavat ammatillisen koulutuksen toimijoille mahdollisuuden tutustua Euroopan maiden ammatilliseen koulutukseen, vertailla käytäntöjä ja kehittää omaa toimintaa.

Kumppanuushankkeet voivat olla pienempiä muutaman partnerin yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtoon tai tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempia kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen.

Toimintatavoissa ja tukimuodoissa on erilaisia mahdollisuuksia, ja hakija voi valita toimintoja usean eri vaihtoehdon väliltä.

Hankkeiden kesto on 12 - 36 kuukautta.

Kuka voi osallistua?

Kaikki ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, esim.

 • oppilaitokset
 • yritykset
 • järjestöt
 • viranomaiset
 • tutkimuslaitokset jne.

Partneriryhmässä tulee olla vähintään 3 organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta. Uutena elementtinä Erasmus+ -ohjelmassa tuetaan myös eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välistä yhteistyötä. Tätä tukea voi hakea vain jos yhteistyö tuo todellista lisäarvoa eurooppalaiseen kehittämistyöhön.

Kumppanuushankkeissa kannustetaan tekemään yhteistyötä myös eri koulutusasteiden ja nuorisosektorin kanssa yhteisten teemojen parissa (useampaa kohderyhmää koskevat, nk. cross sectoral -hankkeet). Yhteisiä teemoja voivat olla esim. opintojen ohjaus ja neuvonta tai avaintaitojen kehittäminen.

Tavoitteena innovaatioita ja konkreettisia tuloksia

Hankkeiden tavoitteena on kehittää, siirtää ja ottaa käyttöön innovatiivisia käytäntöjä ammatilliseen perus- ja täydennyskoulutukseen. Tavoitteena on myös tiivistää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja edistää koulutuksen työelämävastaavuutta.

Kumppanuushankkeiden odotetaan tuovan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia hanketyöhön osallistuville henkilöille ja heidän taustaorganisaatioillensa. Hankkeissa tulee olla myös yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Tulokset ja levitys

Erasmus+ -ohjelmassa hankkeiden tulosten levittämisellä ja sitä kautta vaikuttamisella on keskeinen merkitys. Hankkeissa tuotettu materiaali on oltava avoimesti kaikkien saatavilla ja levitystoiminnan suunnittelu on tärkeää jokaiselle kumppanuushankkeelle. Levitystoiminnan kohderyhmä, menetelmät ja laajuus riippuvat hankkeen tavoitteista ja toiminnasta.

Mitä toimintoja tuetaan?

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimintoihin:

 • hankkeen hallinto ja hankeyhteistyö
 • kansainvälisten projektikokousten matkakustannukset
 • workshopit henkilöstölle (hankekumppaneiden järjestämät (3pv-2kk), hankkeen teemaan liittyvät koulutukset)
 • opiskelijoiden työskentely yhteisen aiheen parissa. Tähän kuuluu tapaamisten lisäksi virtuaalinen yhteistyö
 • vaativien tulosten /tuotteiden työstäminen (Intellectual outputs)
 • kansalliset ja kansainväliset seminaarit tulosten jakamiseen (Multiplier events). Hankkeille, jotka ovat saaneet tukea vaativien tulosten työstämiseen
 • erityiskulut hankintoihin (ei kuitenkaan koske normaaleja toimistotarvikkeita tai -varusteita)
 • erityistuki osallistujille.